Lagutskottets betänkande 5/2006-2007

Lagtingsår: 2003-2004
Typ av dokument: Lagutskottets betänkande

Ålands lagting

BETÄNKANDE nr 5/2006-2007

 

Datum

 

Lagutskottet

2006-12-05

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Lagutskottets betänkande

Ny blankettlagstiftning innehållande bestämmelser om pensioner för dem som anställs av landskapet efter årsskiftet 2006-2007

·      Landskapsregeringens framställning nr 19/2005-2006

·      Lagmotion nr 2/2003-2004

 

INNEHÅLL

Sammanfattning. 1

Landskapsregeringens förslag. 1

Motionärernas förslag. 2

Utskottets förslag. 2

Utskottets synpunkter 2

Allmän motivering. 2

Lagstiftningsbehörigheten. 3

Ekonomiska konsekvenser och upphandling. 4

Tidtabellen för reformen. 4

Detaljmotivering. 5

1. Landskapslag om tillämpning i landskapet Åland av vissa riksförfattningar om pension för arbetstagare  5

2. Landskapslag om ändring av landskapslagen om Posten på Åland. 5

3. Landskapslagom ändring av  landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av vissa riksförfattningar om statens pensioner 5

4. Landskapslag om upphävande av landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av riksförfattningar om pension för arbetstagare i kortvariga arbetsförhållanden och för konstnärer och särskilda grupper av arbetstagare. 5

5. Landskapslagom upphävande av landskapslagen om utbetalning av pensioner i landskapet Åland  5

6. Landskapslag om ändring av landskapslagen om landskapet Ålands pensionsfond  5

7. Landskapslag om ändring av grundskolelagen för landskapet Åland. 5

Lagmotion nr 2/2003-2004. 5

Ärendets behandling. 6

Utskottets förslag. 6

L A N D S K A P S L A G om tillämpning i landskapet Åland av vissa riksförfattningar om pension för arbetstagare. 6

L A N D S K A P S L A G om ändring av landskapslagen om Posten på Åland. 7

L A N D S K A P S L A G om ändring av  landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av vissa riksförfattningar om statens pensioner 7

L A N D S K A P S L A G om upphävande av landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av riksförfattningar om pension för arbetstagare i kortvariga arbetsförhållanden och för konstnärer och särskilda grupper av arbetstagare. 8

L A N D S K A P S L A G om upphävande av landskapslagen om utbetalning av pensioner i landskapet Åland  8

L A N D S K A P S L A G om ändring av landskapslagen om landskapet Ålands pensionsfond  8

L A N D S K A P S L A G om ändring av grundskolelagen för landskapet Åland. 9

 

 

Sammanfattning

 

Landskapsregeringens förslag

 

Landskapsregeringen föreslår att lagtinget antar en blankettlag om tillämpning i landskapet Åland av vissa riksförfattningar om pension för arbetstagare. Enligt förslaget skulle rikets lag om pension för arbetstagare samt lagen om införande av lagen om pension för arbetstagare bli gällande i landskapet för alla dem som från och med den 1 januari 2007 tillträder en offentligrättslig eller privaträttslig anställning hos landskapet. Pensionsskyddet för dem som före detta datum innehar en  anställning hos landskapet eller hos en annan arbetsgivare inom landskapets pensionssystem skulle även framdeles skötas enligt landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av vissa riksförfattningar om statens pensioner. Också sistnämnda lag är en blankettlag som innebär att lagen om statens pensioner tillämpas också i fråga om de landskapsanställdas pensioner.

     Till framställningen ansluter sig ett antal följdändringar som innebär att två landskapslagar föreslås upphävda och att fyra andra landskapslagar föreslås ändrade.

     I och med övergången till det nya pensionssystemet skulle landskapsregeringen hos en pensionsförsäkringsanstalt uppta försäkring för den som anställs från tiden för lagens ikraftträdande. I fråga om rektorer och lärare i grundskolan föreslås att försäkringsskyldigheten skulle ankomma på vederbörande kommunala arbetsgivare. Grundskolelagen för landskapet Åland föreskriver i dag att rektorer, lärare och timlärare vid grundskolan har rätt till pension av landskapets medel enligt samma bestämmelser som gäller dem som är anställda av landskapet.

     Landskapsregeringen föreslår att de föreslagna lagändringarna skulle träda i kraft den 1 januari 2007.

 

Motionärernas förslag

 

I lagmotionen nr 2/2003-2004 inlämnad av dåvarande vtm Barbro Sundback m.fl. föreslås en ändring av 4 § 1 mom. landskapslagen om utbetalning av pensioner i landskapet Åland så att utbetalningen av pensioner skulle ske föregående dag om den lagstadgade utbetalningsdagen infaller på en lördag eller en helgdag.

 

Utskottets förslag

 

Utskottet tillstyrker att de föreslagna landskapslagarna antas och att pensionsskyddet för dem som nyanställs i landskapets tjänst därmed skulle skötas enligt samma regler som gäller inom den privata sektorn. Utskottet föreslår dock att ikraftträdandet av reformen skulle framskjutas med ett år till den 1 januari 2008.

     Utskottet föreslår vidare att det i lagmotionen ingående lagförslaget förkastas med hänvisning till de förslag som ingår i landskapsregeringens framställning.

 

Utskottets synpunkter

 

Allmän motivering

 

Allmänt

Ett grundläggande motiv för den föreslagna reformen är att rationalisera handläggningen av pensionsärenden och att trygga serviceproduktionen. Handläggningen av pensionsärenden kräver särskild sakkunskap och binder betydande administrativa resurser. Nuvarande handläggning bygger i huvudsak på det avtal som landskapsregeringen ingått med statskontoret om skötseln av uträknings- och experttjänster. Samarbetet har enligt vad utskottet erfarit fungerat väl men innehåller ändå vissa osäkerhetsfaktorer. Avtalets uppsägningstid har visserligen efter det framställningen avlämnades förlängts till ett år men landskapsregeringen är ändå helt beroende av att dessa experttjänster står till förfogande. Antalet pensionsbeslut uppgår till 180-200 per år och totalantalet pensionsärenden till ca 300 per år. I fråga om komplicerade pensionsärenden kan  handläggningstiden dra ut beroende på arbetsbelastningen inom statskontoret. Å andra sidan delar utskottet landskapsregeringens bedömning, vilken också stöds av finansutskottet i dess utlåtande, att det inte vore ändamålsenligt att inom landskapsförvaltningen bygga upp en egen administration med särskild sakkunskap och specialiserade datasystem för handläggning av pensionsärenden.

     Pensionssystemen inom den offentliga och den privata sektorn har med åren förenhetligats och den utvecklingen kommer med största sannolikhet att bestå. Ur pensionstagarnas synvinkel finns det därför enligt utskottets bedömning inte några nackdelar med att övergå till ett system där pensionsskyddet också för landskapets anställda skulle skötas enligt samma bestämmelser som gäller inom den privata sektorn. De olika pensionsförsäkringsanstalter som verkar i landet har utvecklat en betydande kompetens inom sitt område vilket tryggar en ändamålsenlig och effektiv handläggning av pensionsfrågorna.

     Den föreslagna reformen har övervägts och förberetts under en lång tid. I samband med att landskapslagen om Ålands pensionsfond antogs år 1995 berördes möjligheten att i framtiden välja något annat pensionssystem än det dåvarande (Fr nr 26/1994-95). Alternativet att pensionsförsäkra alla nyanställda hos privata pensionsförsäkringsanstalter utreddes åren 1999-2000 (se bland annat landskapsrevisorernas berättelse för år 1999). Ett konkret steg framåt tog planeringen år 2005 då delar av beredningen utfördes som ett externt beställningsuppdrag. Under beredningstiden har de offentliga och privata arbetspensionssystemen ytterligare förenhetligats.

     Med beaktande av ovanstående synpunkter och på de grunder landskapsregeringen närmare anför i framställningen tillstyrker utskottet förslaget om att övergå till ett nytt system för pensionsskyddet för nyanställda inom landskapsförvaltningen. Utskottet konstaterar dock samtidigt att det på grund av pensionssystemens komplexa natur är svårt att till alla delar överblicka konsekvenserna av reformen. Utskottet betonar därför vikten av att landskapsregeringen har beredskap att framdeles föreslå ändringar av eller tillägg till lagstiftningen om oförutsedda konsekvenser eller brister uppdagas.

 

Lagstiftningsbehörigheten

Landskapet har enligt 18 § 2a punkten självstyrelselagen lagstiftningsbehörighet i fråga om arbetspensionsskydd för landskapets anställda liksom för rektorer, lärare och timlärare vid grundskolan i landskapet. Enligt 27 § 8 och 11 punkten självstyrelselagen har riket lagstiftningsbehörigheten i fråga om bl.a. bolag och andra privaträttsliga sammanslutningar (exempelvis försäkringsanstalter) och försäkringsavtal. Lagen om pension för arbetstagare (FFS 395/2006), som föreslås bli gällande också för landskapsanställda som nyanställs efter ett visst datum, innehåller bestämmelser som reglerar pensionsskyddet och dess skötsel. Dessa bestämmelser måste anses höra till landskapets behörighet. I lagen ingår också bestämmelser av rikslagstiftningsnatur, exempelvis sådana som gäller försäkringsanstalternas skyldigheter. På det sätt lagförslaget är utformat och med beaktande av den praxis som tillämpats i fråga om s.k. blankettlagar bedömer utskottet att lagförslaget beaktar behörighetsfördelningen mellan riket och landskapet.

     Landskapsregeringen konstaterar i framställningens motivering att de uppgifter av administrativ natur som privaträttsliga pensionsförsäkringsanstalter skulle komma att handha enligt det föreslagna systemet sannolikt kan betraktas som myndighetsutövning i det avseende 124 § grundlagen avser. Enligt nämnda bestämmelse kan offentliga förvaltningsuppgifter anförtros andra än myndigheter men endast under förutsättning att det behövs för en ändamålsenlig skötsel av uppgifterna samt att grundläggande fri- och rättigheter samt rättssäkerheten eller andra krav på god förvaltning inte äventyras.

     Med beaktande av vad som framkommer i grundlagens förarbeten konstaterar utskottet att begreppet offentlig förvaltningsuppgift också omfattar uppgifter som hänför sig till verkställigheten av lagar samt beslutsfattande om enskilda personers rättigheter och förmåner. I denna mening torde en privaträttslig pensionsförsäkringsanstalts ombesörjande av pensionsskyddet för offentligrättsligt anställda personer kunna betraktas som en offentlig förvaltningsuppgift. En förutsättning är härvid att ett överförande av förvaltningsuppgifterna till en privat aktör behövs för en ändamålsenlig skötsel av den ifrågavarande uppgiften. Bl.a. skall förvaltningens effektivitet uppmärksammas. De privata pensionsförsäkringsanstalter som verkar i vår omgivning besitter både erfarenhet av och särskild kompetens för handläggningen av pensionsärenden. De har därmed förutsättningar för att på ett mera effektivt  sätt än vad nuvarande system innebär handha pensionsskyddet också för de landskapsanställda. Av grundlagens förarbeten framgår även att överföring av offentliga förvaltningsuppgifter inte får äventyra de grundläggande fri- och rättigheterna, rättssäkerheten och andra krav på god förvaltning. Dessa bestämmelser anses understryka betydelsen av att de som sköter offentliga förvaltningsuppgifter skall vara sakkunniga och utbildade för ändamålet samt att de skall stå under tillräcklig offentlig tillsyn. Också sistnämnda kriterier bör anses uppfyllda i och med att pensionsförsäkringsanstalterna är specialiserade på handläggning av pensionsfrågor, att deras verksamhet regleras i lag  och att de dessutom står under pensionsskyddscentralens och finansinspektionens tillsyn. Rättsskyddet är säkrat genom särskilda bestämmelser i lagen om pension för arbetstagare.

 

Ekonomiska konsekvenser och upphandling

På lagutskottets begäran har finansutskottet lämnat ett utlåtande där bl.a. lagförslagets effekter på den åländska samhällsekonomin bedöms. Enligt finansutskottets åsikt kommer den föreslagna pensionsreformen inte att ha några negativa effekter i landskapet.

      Finansutskottet hänvisar också i sitt utlåtande till att EU:s regler om offentlig upphandling inte behöver tillämpas för upphandlingen av pensionsförsäkringstjänster. Däremot är landskapsregeringen bunden av de interna bestämmelserna om upphandling som satts i kraft i landskapet. Lagutskottet instämmer i finansutskottets konstaterande att kriterier som närhet, smidig service och språk bör utgöra de viktigaste upphandlingskriterierna. Lagutskottet understryker samtidigt vikten av att de medel som framdeles kommer att placeras i pensionsförsäkringsanstalter som ombesörjer pensionsskyddet för de offentligt anställda i landskapet så långt det är möjligt bör komma det åländska samhället till nytta.

 

Tidtabellen för reformen

I landskapsregeringens framställning föreslås att reformen skulle träda i kraft den 1 januari 2007. Beredningen av lagförslagen  slutfördes under sommaren 2006 men överlämnades till lagtinget i september 2006. Ärendet ha därefter beretts i lagutskottet som även begärt ett yttrande från finansutskottet.

     Med beaktande av den tid om fyra månader som republikens president har till sitt förfogande för lagstiftningskontrollen konstaterade utskottet redan vid behandlingens början att ikraftträdandet måste framskjutas. Vid bedömningen av ikraftträdelsedagen måste, förutom tiden för lagstiftningskontrollen, beaktas även den tid som behövs för olika slag av förberedelser. Landskapsregeringen och kommunerna måste i god tid före ikraftträdandet upphandla  pensionsförsäkringstjänsterna för dem som anställs efter ikraftträdandet och överenskomma om villkoren med de pensionsförsäkringsanstalter som väljs. En annan viktig förberedande åtgärd är att bereda och utfärda den överenskommelseförordning som överför uppgifter av framför allt övervakningsnatur från landskapsregeringen till pensionsskyddscentralen. Landskapsregeringen redogör närmare för detta på sid. 11-12 i framställningens motiveringar. Utskottet föreslår därför, efter att ha samrått med landskapsregeringens representanter, att tidpunkten för reformen framskjuts med ett år så att de i framställningen ingående olika lagarna skulle träda i kraft den 1 januari 2008. Enligt vad utskottet erfarit torde några större olägenheter inte följa av att ikraftträdandet framflyttas med ett år.

 

Detaljmotivering

 

1. Landskapslag om tillämpning i landskapet Åland av vissa riksförfattningar om pension för arbetstagare

 

2. Landskapslag om ändring av landskapslagen om Posten på Åland

 

3. Landskapslagom ändring av  landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av vissa riksförfattningar om statens pensioner

 

4. Landskapslag om upphävande av landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av riksförfattningar om pension för arbetstagare i kortvariga arbetsförhållanden och för konstnärer och särskilda grupper av arbetstagare

 

5. Landskapslagom upphävande av landskapslagen om utbetalning av pensioner i landskapet Åland

 

6. Landskapslag om ändring av landskapslagen om landskapet Ålands pensionsfond

 

7. Landskapslag om ändring av grundskolelagen för landskapet Åland

 

Som framgår av den allmänna motiveringen föreslår utskottet att lagarnas ikraftträdande framskjuts med ett år så att de träder i kraft den 1 januari 2008. Av denna orsak föreslås ikraftträdelsebestämmelserna i samtliga lagförslag ändrade. Dessutom föranleder förslaget ändringar av vissa andra datumangivelser i lagtexterna.

     I övrigt föreslår utskottet att lagförslagen antas i enlighet med framställningen.

 

Lagmotion nr 2/2003-2004

 

I landskapsregeringens framställning föreslås att landskapslagen om utbetalning av pensioner i landskapet Åland upphävs då den till stora delar är föråldrad. I det tredje lagförslagets 2 § föreslås införande av ett nytt 3 mom. som reglerar utbetalningstidpunkten för de pensioner som även i fortsättningen skall betalas av landskapsregeringen i enlighet med landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av vissa riksförfattningar om statens pensioner. Den lagen kommer också framdeles att tillämpas på nuvarande pensionstagare och i fråga om kommande pensioner på dem som är anställda i landskapet vid den föreslagna reformens ikraftträdande. Sådana pensioner skall utbetalas i förskott den första vardagen i varje månad. Tidpunkten för utbetalningen för pensioner enligt det nya systemet, där pensionsskyddet ombesörjs av pensionsförsäkringsanstalter, regleras i det individuella pensionsbeslutet (112 § 2 mom. lagen om pension för arbetstagare).

     På dessa grunder föreslår utskottet att de i lagmotionen ingående lagförslaget måtte förkastas.

 

Ärendets behandling

 

Lagtinget har den 6 september 2006 inbegärt lagutskottets yttrande över framställningen.

     Lagmotionen har den 10 mars 2004 remitterats till lagutskottet. Utskottet har enligt 23 § 2 mom. arbetsordningen behandlat framställningen och motionen i ett sammanhang.

     Utskottet har enligt 41 § 1 mom. lagtingsordningen inbegärt ett utlåtande av finansutskottet i ärendet. Utlåtandet fogas till detta betänkande.

     Utskottet har i ärendet hört landskapsregeringsledamoten Lasse Wiklöf, landskapskamreren Börje Jansson, pensionshandläggaren Monica Clemes, organisationssekreteraren Maria Hagman från AKAVA-Åland r.f., organisationschefen Tuula Mattsson från TCÅ r.f., organisationssekreteraren Jörgen Erlund från TEHY:s fackavdelning på Åland r.f., vicehäradshövdingen Christer Jansson samt pensionerade regiondirektören Christer Liewendahl.

     I ärendets avgörande behandling deltog ordföranden Roger Eriksson, vice ordföranden Ragnar Erlandsson samt ledamöterna Christian Beijar, Dennis Jansson och Gun-Mari Lindholm.

 

Utskottets förslag

 

Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet

 

att lagtinget antar de i framställningen ingående lagförslagen i följande lydelser:

 

1.

L A N D S K A P S L A G
om tillämpning i landskapet Åland av vissa riksförfattningar om pension för arbetstagare

 

     (Ingressen lika som i framställningen).

 

1 §

Lagens tillämpningsområde

     Med de avvikelser som anges i denna lag är den som tillträder en offentligrättslig eller privaträttslig anställning hos landskapet den 1 januari 2008 eller därefter (landskapsanställd) berättigad till ålders-, deltids- och invalidpension samt rehabilitering i enlighet med bestämmelserna om arbetstagares rätt till pension och pensionsgrundande förmåner i

     1) lagen om pension för arbetstagare (FFS 395/2006) och

     2) lagen om införande av lagen om pension för arbetstagare (FFS 396/2006).

     (2 mom. lika som i framställningen).

     Den som den 31 december 2007 innehar anställning hos landskapet eller hos annan arbetsgivare inom landskapets pensionssystem och därefter, utan en enda dags avbrott, övergår till ny anställning hos landskapet, omfattas inte av bestämmelserna i denna lag.

     (4 mom. lika som i framställningen).

 

 

2- 4 §§

     (Lika som i framställningen).

 

5 §

Ikraftträdelse

     Denna lag träder i kraft den 1 januari 2008. Åtgärder för verkställighet av lagen får vidtas innan lagen träder i kraft.

 

__________________

 

2.

L A N D S K A P S L A G
om ändring av landskapslagen om Posten på Åland

 

     (Ingressen lika som i framställningen).

 

21a §

Pensionsskyddet för dem som anställs den 1 januari  2 0 0 8   och därefter

     Pensionsförmånerna för den som tillträder offentligrättslig eller privaträttslig anställning hos Posten den 1 januari 2008 eller därefter bestäms enligt landskapslagen (X:X) om tillämpning i landskapet Åland av vissa riksförfattningar om pension för arbetstagare.

     Den som den 31 december 2007 innehar anställning hos Posten eller hos annan arbetsgivare inom landskapets pensionssystem och därefter, utan en enda dags avbrott, övergår till ny anställning hos Posten, omfattas inte av bestämmelserna i 1 mom.

 

__________________

 

     Denna lag träder i kraft den 1 januari 2008. Åtgärder för verkställighet av lagen får vidtas innan lagen träder i kraft.

__________________

 

 

3.

L A N D S K A P S L A G
om ändring av
 landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av vissa riksförfattningar om statens pensioner

 

     (Ingressen lika som i framställningen).

 

1 §

Lagens tillämpningsområde

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Med undantag för den i 1 mom. 11 punkten avsedda lagen omfattar bestämmelserna i denna lag inte sådana i 1 mom. avsedda anställda vilka tillträder anställning hos landskapet den 1 januari 2008 eller därefter. Lagen tillämpas dock även på den som den 1 januari 2008 innehar anställning hos landskapet eller hos annan arbetsgivare inom landskapets pensionssystem och därefter, utan en enda dags avbrott, övergår till ny anställning hos landskapet.

     (3 mom. lika som i framställningen).

 

2 §

     (Lika som i framställningen).

 

__________________

 

     Denna lag träder i kraft den 1 januari 2008. Åtgärder för verkställighet av lagen får vidtas innan lagen träder i kraft.

__________________

 

 

4.

L A N D S K A P S L A G
om upphävande av landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av riksförfattningar om pension för arbetstagare i kortvariga arbetsförhållanden och för konstnärer och särskilda grupper av arbetstagare

 

     (Ingressen lika som i framställningen).

 

1 §

     Genom denna lag upphävs landskapslagen (1997:5) om tillämpning i landskapet Åland av riksförfattningar om pension för arbetstagare i kortvariga arbetsförhållanden och för konstnärer och särskilda grupper av arbetstagare (den upphävda lagen). På pensioner som betalas med stöd av den upphävda lagen skall från och med den 1 januari 2008 landskapslagen (X/X) om tillämpning i landskapet Åland av vissa riksförfattningar om pension för arbetstagare äga tillämpning.

 

2 §

     Denna lag träder i kraft den 1 januari 2008.

 

__________________

 

5.

L A N D S K A P S L A G
om upphävande av landskapslagen om utbetalning av pensioner i landskapet Åland

 

     (Ingressen lika som i framställningen).

 

1 §

     (Lika som i framställningen).

 

2 §

     Denna lag träder i kraft den 1 januari 2008.

 

__________________

 

 

6.

L A N D S K A P S L A G
om ändring av landskapslagen om landskapet Ålands pensionsfond

 

     (Ingressen lika som i framställningen).

 

1a §

Tillämpningsområde

     Bestämmelserna i denna lag rörande pensionsförmåner samt finansieringen av dessa är tillämpliga endast i fråga om dem som före den 1 januari 2008 innehaft en anställning inom landskapets pensionssystem eller som vid utgången av år 2007 innehar en sådan anställning, vilken fortgår även vid ingången av år 2008. Dessa bestämmelser tillämpas dock även på dem som vid ingången av år 2008 innehar en anställning hos landskapet eller hos annan arbetsgivare inom landskapets pensionssystem och därefter, utan en enda dags avbrott, övergår till ny anställning hos en sådan arbetsgivare.

 

__________________

 

     Denna lag träder i kraft den 1 januari 2008. Åtgärder för verkställighet av lagen får vidtas innan lagen träder i kraft.

__________________

 

7.

L A N D S K A P S L A G
om ändring av grundskolelagen för landskapet Åland

 

     (Ingressen lika som i framställningen).

 

40a §

Pensionsskyddet för dem som anställs den 1 januari  2 0 0 8  och därefter

     Pensionsförmånerna för den som tillträder anställning som avses i 40 § 1 mom. den 1 januari 2008 eller därefter bestäms enligt landskapslagen (X:X) om tillämpning i landskapet Åland av vissa riksförfattningar om pension för arbetstagare.

     Den som den 31 december 2007 innehar annan anställning inom landskapets pensionssystem och därefter, utan en enda dags avbrott, övergår till anställning som avses i 40 § 1 mom., omfattas inte av bestämmelserna i 1 mom.

 

     (3 mom. lika som i framställningen).

__________________

 

     Denna lag träder i kraft den 1 januari 2008. Åtgärder för verkställighet av lagen får vidtas innan lagen träder i kraft.

__________________

 

Utskottet föreslår vidare

att lagtinget måtte förkasta det i lagmotion nr 2/2003-2004 ingående lagförslaget.

 

 

 

 

Mariehamn den 5 december 2006

 

 

Ordförande

 

 

Roger Eriksson

 

 

Sekreterare

 

 

Lars Ingmar Johansson


Ålands lagting

UTLÅTANDE

 

Datum

 

Finansutskottet

2006-11-14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till lagutskottet

 

 

 

 

 


Finansutskottets utlåtande

Ny blankettlagstiftning innehållande bestämmelser om pensioner för dem som anställs av landskapet efter årsskiftet 2006 - 2007

·      Landskapsregeringens framställning nr 19/2005-2006

 

 

INNEHÅLL

Utskottets synpunkter 10

Allmänt 10

Administrativa kostnader 10

Förvaltningen av pensionsmedlen. 11

Lagförslagets effekter på den åländska samhällsekonomin. 11

Upphandlingen. 11

Ärendets behandling. 12

Utskottets förslag. 12

 

 

Lagutskottet har med hänvisning till 41 § 1 mom. lagtingsordningen anhållit om finansutskottets utlåtande angående landskapsregeringens framställning 19/2005-2006 om ny blankettlagstiftning innehållande bestämmelser om pensioner för dem som anställs av landskapet efter årsskiftet.

 

Utskottets synpunkter

 

Allmänt

 

Lagutskottet efterfrågar finansutskottets synpunkter särskilt vad gäller framställningens finanspolitiska aspekter och vilka konsekvenser den föreslagna reformen eventuellt kan förväntas medföra för den åländska samhällsekonomin. Under behandlingen har utskottet koncentrerat sig till följande huvudfrågor:

-        Hur påverkas de administrativa kostnaderna?

-        Kommer pensionsmedlen att förvaltas lika tryggt som tidigare?

-        Kommer reformen att innebära några försämringar för den åländska samhällsekonomin?

När det gäller de administrativa kostnaderna och effekterna på den åländska samhällsekonomin finner utskottet att ställningstagandena måste basera sig på tidigare erfarenheter samt vissa antaganden och uppskattningar.

 

Administrativa kostnader

 

Med hänvisning till vad som sägs i framställningen och det som framkommit under beredningen konstaterar utskottet att de administrativa kostnaderna fortsättningsvis kommer att öka om nuvarande system bibehålls. Nya personer som måste registreras i pensionsdataregistret tillkommer hela tiden. Uppgifterna måste finnas bevarade under lång tid, oberoende om de blir kvar inom förvaltningen eller byter arbetsplats, varför antalet registrerade personer hela tiden ökar. Nuvarande rutiner förutsätter dessutom att tjänster inköps av statskontoret för att räkna fram pensionerna. Utskottet har erfarit att framräknandet av pensioner är komplicerat och kräver viss kompetens. Enligt framställningen kan statskontoret säga upp avtalet med sex månaders uppsägningstid. Några garantier för att statskontoret skall fortsätta tillhandahålla denna tjänst även framöver finns således inte. Att bygga upp motsvarande funktioner inom landskapsförvaltningen förutsätter nya administrativa kostnader t.ex. i form av tjänster. Enligt utskottet är detta inte en ändamålsenlig lösning.

     Utskottet har erfarit att de administrativa kostnader som landskapsregeringens lagförslag medför inte kan fastställas förrän en upphandling av de aktuella tjänsterna har slutförts. De försäkringsbolag som kan erbjuda de tjänster som landskapsregeringen avser upphandla har redan byggt upp den administration och den sakkunskap som krävs för att överta pensionsansvaret. Det har vidare framkommit att de kan erbjuda pensionstagarna en jämförelsevis snabb och smidig service. Enligt utskottets bedömning kommer den föreslagna lagen att medföra att landskapsregeringens administration av pensionerna blir mer ändamålsenlig och rationell. Landskapsregeringens administration av de pensioner som blir kvar i det tidigare systemet förblir oförändrad.

     Utskottet anser att det är sannolikt att de administrativa kostnadernas andel av pensionskostnaderna kommer att minska på sikt.

     Utskottet har även berört frågan om det är möjligt att förenkla pensionssystemet för de anställda som fortsättningsvis föreslås omfattas av den gällande lagstiftningen. Utskottet konstaterar att en av nackdelarna är att landskapet under lång tid framöver kommer att tillämpa flera olika pensions- och administrationssystem jämsides.

     Utskottet anser därför att landskapsregeringen i ett senare skede kan utreda de ekonomiska konsekvenserna för landskapet av en eventuell överföring av dem som anställts före lagen trätt ikraft. 

                 

Förvaltningen av pensionsmedlen

 

Ur pensionstagarnas synvinkel är det viktigt att pensionsmedlen förvaltas långsiktigt och tryggt med god avkastning. Även när det gäller att förvalta kapital har utskottet kommit fram till att de pensionsanstalter som kan komma ifråga har den kompetens som förutsätts. Utskottet har dessutom erfarit att pensionsanstalterna med stöd av lagen om pension för arbetstagare är solidariskt ansvariga för pensionerna i det fall att en pensionsanstalt går i konkurs.

 

Lagförslagets effekter på den åländska samhällsekonomin

 

Utskottet har erfarit att den placeringsplan och strategi som antagits för Landskapet Ålands pensionsfond inte förutsätter placeringar i åländska bolag. Den övergripande målsättningen är i första hand en trygg och god avkastning. Då pensionsfondens placeringar hittills endast haft en marginell betydelse för den åländska samhällsekonomin finner utskottet att den föreslagna pensionsreformen inte kommer att ha några negativa effekter i landskapet.

    

Upphandlingen

 

Finland erhöll i anslutningsfördraget till EU ett undantag som innebär att EU:s regler om offentlig upphandling inte behöver tillämpas för upphandlingen av pensionsförsäkringstjänster. Landskapsregeringen är dock bunden av andra bestämmelser om upphandling som satts ikraft i landskapet.

     Eftersom pensionsförsäkringssystemet är obligatoriskt och noggrant reglerat i lagstiftningen är det främst kriterier såsom närhet, smidig service och språk som bör utgöra de viktigaste upphandlingskriterierna.

 

Ärendets behandling

Lagutskottet har i skrivelse den 7 september 2006 med stöd av 41 § 1 mom. lagtingsordningen inbegärt finansutskottets utlåtande i ärendet.

     Utskottet har i ärendet hört pensionshandläggare Monica Clemes, finanschefen Dan E Eriksson och vice häradshövding Christer Jansson.

     Närvarande vid ärendets avgörande behandling var ordföranden Gun Carlson, vice ordföranden Mats Perämaa, ledamöterna Torbjörn Eliasson (delvis), Peter Grönlund (delvis) och Anne-Helena Sjöblom samt ersättaren Carina Aaltonen (delvis).

 

Utskottets förslag

 

Med hänvisning till det anförda framför utskottet som sitt utlåtande

 

att lagutskottet vid uppgörandet av sitt betänkande beaktar vad som anförts i detta utlåtande.

 

 

 

 

 

 

Mariehamn den 14 november 2006

 

 

Ordförande

Gun Carlson

 

 

Sekreterare

 

 

Marine Holm-Johansson