Lagutskottets betänkande 6/2000-2001

Lagtingsår: 2000-2001
Typ av dokument: Lagutskottets betänkande

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

BETÄNKANDE nr 6/2000-2001

Utskott

Datum

Arkivbeteckning

Lagutskottet

2001-01-09

LU0620002001

 

 

 

 

 

  

Till

 

Ålands lagting

 

 

 

 

 

Lagutskottets betänkande om

Godkännande av avtalet om ekonomisk samverkan, politisk samordning och samarbete mellan Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Mexikos förenta stater, å den andra

·       Republikens presidents framställning nr 3/2000-2001

 

I N N E H Å L L

Republikens presidents förslag. 1

Utskottets synpunkter1

Ärendets behandling. 1

Utskottets förslag. 2

 

 

Republikens presidents förslag

 

Republikens president föreslår att lagtinget ger sitt bifall till att förordningen om ikraftträdande av avtalet om ekonomisk samverkan, politisk samordning och samarbete mellan Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Mexikos förenta stater å den andra, träder i kraft i landskapet Åland till de delar det faller inom landskapets behörighet.

 

Utskottets synpunkter

 

Det föreliggande avtalet har ingåtts den 8 december 1997 och syftar till en ökad politisk dialog och förstärkta kommersiella och ekonomiska förbindelser mellan å ena sidan EG och dess medlemsstater och å andra sidan Mexiko. Avtalet innehåller bl.a. bestämmelser som uppmuntrar utvecklingen av handel med varor och tjänster, som syftar till att liberalisera kapitalrörelser och betalningar och som avser att fördjupa samarbetet inom olika områden, såsom industriellt samarbete, främjande av investeringar, utvecklande av informations- och kommunikationstekniken och turismen, bekämpande av brottslighet, främjande av den sociala utvecklingen m.m. Avtalet berör olika områden inom vilka landskapet har lagstiftningsbehörighet, såsom jordbruk och fiske, turism, undervisning och kultur, miljö, socialpolitik och hälsovård, varför lagtingets bifall erfordras.

     Utskottet konstaterar att avtalet i huvudsak är uppbyggt som ett principdokument där parterna uttalar sina avsikter om hur samarbetet skall bedrivas. Genom avtalets artikel 46 inrättas ett gemensamt råd som utövar tillsyn över avtalet och viss beslutanderätt. Rådet består å ena sidan av medlemmarna i EU:s råd, d.v.s. regeringsmedlemmar från medlemsstaterna, och ledamöter av kommissionen samt å andra sidan medlemmar av Mexikos regering. Utskottet konstaterar att bestämmelserna i 59a och 59b §§ självstyrelselagen om landskapets möjligheter att påverka beredningen i statsrådet och Finlands nationella ställningstaganden är tillämpliga även då det gäller beredningen av beslut av det i avtalet avsedda gemensamma rådet.

     Utskottet tillstyrker att lagtinget ger det begärda bifallet enligt 59 § 2 mom. självstyrelselagen.

 

Ärendets behandling

 

Lagtinget har den 8 januari 2001 inbegärt lagutskottets yttrande över framställningen.

     I ärendets avgörande behandling deltog ordföranden Wickström-Johansson, vice ordföranden K-G Eriksson samt ledamöterna Erland, Christer Jansson och Karlström.

 

Utskottets förslag

 

Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet

 

att Lagtinget ger sitt bifall till att förordningen träder i kraft i landskapet Åland till de delar avtalet  faller inom landskapets behörighet.

 

 

 

Mariehamn den 9 januari 2001

 

 

 

Ordförande

 

 

Lotta Wickström-Johansson

 

 

Sekreterare

 

 

Lars Ingmar Johansson