Lagutskottets betänkande 6/2002-2003

Tillhör ärendet: Ändring av vallagstiftningen
Lagtingsår: 2002-2003
Typ av dokument: Lagutskottets betänkande

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

BETÄNKANDE nr 6/2002-2003

 

Datum

 

Lagutskottet

2002-12-12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Lagutskottets betänkande

Ändring av vallagstiftningen

·      Landskapsstyrelsens framställning nr 6/2002-2003

 

INNEHÅLL

Sammanfattning. 1

Landskapsstyrelsens förslag. 1

Utskottets förslag. 1

Utskottets synpunkter1

Ärendets behandling. 2

Utskottets förslag. 2

 

 

Sammanfattning

 

Landskapsstyrelsens förslag

 

Landskapsstyrelsen föreslår att ansvaret för förtidsröstningen vid de landskapsomfattande valen överförs från landskapsstyrelsen och Posten på Åland till kommunerna. Kommunstyrelsen besluter om förtidsröstningsställena kommunen. Vid varje förtidsröstningsställe skall finnas två valförrättare. Röster från röstningsområden med 100 eller färre röstberättigade föreslås räknade tillsammans med rösterna från ett annat röstområde. Gränsen ligger i dag vid 50 röstberättigade

     I framställningen ingår härutöver bland annat vissa preciseringar vad gäller granskningen av förtidsröster samt vissa begränsningar i fråga om tillgängligheten av uppgifter i rösträttsregistret.

     Ändringarna föreslås träda i kraft i samband med lagtings- och kommunalvalet i oktober 2003.

 

Utskottets förslag

 

Utskottet föreslår att landskapsstyrelsens förslag omfattas utan ändringar.

 

Utskottets synpunkter

 

I landskapet har man sedan lång tid tillbaka eftersträvat att bestämmelserna rörande förfarandet i lagtings- och kommunalvalen så långt som möjligt samordnas med de regler som  tillämpas i de riksomfattande valen och som lyder under rikslagstiftningen. Om likartade procedurer gäller vid de olika val som förrättas i landskapet förenklas och rationaliseras genomförandet av valen för valmyndigheter och valfunktionärer. Samtidigt blir valproceduren enklare och tydligare ur väljarnas synvinkel. Risken för att begå fel minskar både för valfunktionärerna och väljarna. Lagtinget har omfattat principerna om likartade valprocedurer vid behandlingen av ändringar i vallagstiftningen, senast  i lagutskottets betänkande nr 4/1998-99 med anledning av landskapsstyrelsens framställning nr 28/1997-98.

     Förslaget om att överföra ansvaret för förtidsröstningen  från landskapet till kommunerna följer den ovannämnda principen. Redan vid de kommande riksdagsvalen i mars 2003 är det kommunerna som har ansvaret för förtidsröstningen. Som framgår av framställningen torde i de flesta fall förtidsröstningen även framdeles komma att ske genom samarbete med Posten på Åland. Ett alternativ kan dock vara att någon kommun väljer att förlägga förtidsröstningen till kommunkansliet, om exempelvis postkontor saknas i kommunen eller om postkontoret på grund av bristande resurser eller en oändamålsenlig placering inte är lämpat för uppgiften.

     Det ökade intresset att delta i förtidsröstningen har medfört att antalet röstande på valdagen sjunkit i motsvarande grad. I vissa små röstningsområden blir antalet röster som avges i vallokalen då mycket lågt. Förslaget att höja gränsen för när röster från ett röstningsområde skall räknas tillsammans med rösterna från ett annat röstningsområde är därför motiverat med tanke på tryggande av valhemligheten. Utskottet konstaterar att indelningen i flera små röstningsområden i vissa av de åländska kommunerna i en del fall kan förorsaka problem vad gäller valhemligheten på det sätt landskapsstyrelsen anför i framställningen. Flera små röstningsområden innebär också kostnader och administrativa åtaganden för kommunerna. Med tanke på att kommunikationerna förbättrats och förtidsröstningsmöjligheterna utvecklats  finns det enligt utskottets mening orsak för vissa av de åländska kommunerna att överväga om den nuvarande indelningen i röstningsområden är ändamålsenlig och nödvändig.

     Med hänvisning till det anförda och framställningens motivering finner utskottet lagförslaget motiverat och ändamålsenligt och föreslår att det antas utan ändringar.

    

Ärendets behandling

 

Lagtinget har den 11 december 2002 inbegärt lagutskottets yttrande över framställningen.

     I ärendets avgörande behandling deltog ordföranden Lotta Wickström-Johansson, vice ordföranden Roger Jansson, ledamoten Olof Salmén och ersättaren Ragnar Erlandsson.

 

Utskottets förslag

 

Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet

 

att lagtinget antar det i framställningen ingående lagförslaget oförändrat.

__________________

 

 

Mariehamn den 12 december 2002

 

 

Ordförande

 

 

Lotta Wickström-Johansson

 

 

Sekreterare

 

 

Lars Ingmar Johansson