Lagutskottets betänkande 6/2003-2004

Lagtingsår: 2003-2004
Typ av dokument: Lagutskottets betänkande

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

BETÄNKANDE nr 6/2003-2004

 

Datum

 

Lagutskottet

2003-12-04

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Lagutskottets betänkande

Godkännande av fördraget om Tjeckiens, Estlands, Cyperns, Lettlands, Litauens, Ungerns, Maltas, Polens, Sloveniens och Slovakiens anslutning till Europeiska unionen och förslag till lagar om sättande i kraft av de bestämmelser i fördraget som hör till området för lagstiftningen

·      Republikens presidents framställning nr 1/2003-2004

 

INNEHÅLL

Republikens presidents förslag. 1

Utskottets synpunkter1

Ärendets behandling. 2

Utskottets förslag. 2

 

 

Republikens presidents förslag

 

Republikens president föreslår att lagtinget ger sitt bifall till att lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i fördraget om Tjeckiens, Estlands, Cyperns, Lettlands, Litauens, Ungerns, Maltas, Polens, Sloveniens och Slovakiens anslutning till Europeiska unionen och den förordning genom vilket fördraget sätts i kraft träder i kraft i landskapet Åland till de delar fördraget faller inom landskapets behörighet.

 

Utskottets synpunkter

 

Fördraget om EU:s utvidgning undertecknades i Aten i april 2003. I fördraget ingår villkoren för de nya medlemsstaternas anslutning till unionen samt nödvändiga anpassningar av unionens grundfördrag. Genom utvidgningen går, som regeringen konstaterar i den aktuella propositionen, tudelningen av Europa slutgiltigt till historien.

     Genom utvidgningen blir de nya medlemsstaterna delaktiga av de förpliktelser och förmåner som gäller inom de politikområden som regleras av den Europeiska unionen. I vissa avseenden har dock i fördraget bestämts om övergångsbestämmelser av olika slag.

     Genom anslutningsavtalet upphör de Europa- eller associeringsavtal som tidigare har ingåtts med de nya medlemsstaterna. Huvuddelen av dessa avtal har tidigare vid olika tidpunkter bifallits av lagtinget.

     Utskottet konstaterar att utvidgningen inte innebär några avvikelser från självstyrelselagens bestämmelser utöver vad som redan är ett faktum i och med att Finland och Åland anslutit sig till EU. Det till Finlands anslutningsfördrag fogade så kallade Ålandsprotokollet blir som en del av EU:s primärrätt gällande även i förhållande till de nya medlemsstaterna i samma utsträckning som i förhållande till nuvarande medlemsstater. Landskapets ställning utanför skatteunionen kvarstår således oförändrad. Utvidgningen understryker enligt utskottets åsikt ytterligare vikten av åtgärder som förenklar gränshanteringen i handeln mellan Åland och unionens medlemsstater, såsom t.ex. ett eget VAT-nummer.

     I anslutningsfördraget finns vissa bestämmelser som gäller EU:s institutioner. De grundar sig på Nicefördragets protokoll om utvidgningen av EU. Nicefördraget bifölls av lagtinget i januari 2002. I lagutskottets betänkande nr 2/2001-2002 anförde utskottet synpunkter på bland annat önskemålet om en särskild representation för Åland i Europaparlamentet. Utskottet konstaterar att de då anförda synpunkterna fortfarande är relevanta.

     Anslutningsavtalet innehåller bland annat vissa övergångsbestämmelser vad gäller den fria rörligheten för arbetskraften i syfte att skydda de gamla medlemsstaternas intressen. Av regeringspropositionen framgår att Finland avser att tillämpa en övergångsperiod om två år beträffande de nya medlemsstaterna, frånsett Cypern och Malta. Däremot torde Sverige enligt vad utskottet erfarit inte komma att tillämpa några övergångstider vad gäller tillträde till den svenska arbetsmarknaden men möjligen i vissa andra avseenden. Utskottet konstaterar att den lagstiftning som reglerar arbetskraftens rörlighet, socialförsäkring, utlänningars rättigheter och skyldigheter och gränskontroll i huvudsak är av rikslagstiftningsnatur. Saken har dock anknytning också till arbetskraftsmyndigheternas, socialtjänstens och polisens verksamhet. Med hänvisning till självstyrelsepolitiska nämndens utlåtande anser utskottet att det finns orsak för landskapsstyrelsen och berörda myndigheter att följa med i vilken grad oönskade effekter av utvidgningen och av delvis avvikande regler i Finland och Sverige kan beröra landskapet och att hålla beredskap för att bemästra sådana problem.

     Landskapsstyrelsen har den 8 december 2003 till lagtinget överlämnat ett meddelande om EU:s utvidgning och Åland (M nr 1/2003-2004). I meddelandet analyserar landskapsstyrelsen konsekvenserna för landskapet i olika avseenden. Utskottet konstaterar att lagtinget på basis av meddelandet får möjlighet att i detalj fördjupa sig i dessa konsekvenser, som är en följd av utvidgningen i sig.

     Enligt vad utskottet kunnat konstatera innehåller fördraget inte bestämmelser som skulle stå i strid med självstyrelselagen. Däremot innehåller det bestämmelser i frågor som faller inom landskapets behörighet. Utskottet föreslår därför att lagtinget ger det av republikens president begärda bifallet i enlighet med 59 § 2 mom. självstyrelselagen.

 

Ärendets behandling

 

Lagtinget har den 10 november 2003 inbegärt lagutskottets yttrande över framställningen.

     Utskottet har i ärendet hört lantrådet Roger Nordlund och biträdande juristen Sören Silverström.

     Utskottet har med stöd av 41 § 1 mom. lagtingsordningen anhållit om självstyrelsepolitiska nämndens utlåtande över framställningen. Utlåtandet fogas till detta betänkande.

     I ärendets avgörande behandling deltog ordföranden Roger Eriksson samt ledamöterna Kalle Alm, Christian Beijar och Dennis Jansson.

 

Utskottets förslag

 

Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet

 

att lagtinget ger sitt bifall till att lagen och den förordning genom vilket det i framställningen nämnda fördraget sätts i kraft träder i kraft i landskapet Åland till de delar fördraget faller inom landskapets behörighet.

__________________

 

 

Mariehamn den 4 december 2003

 

 

Ordförande

 

 

Roger Eriksson

 

 

Sekreterare

 

 

Lars Ingmar Johansson 

Ålands lagting

UTLÅTANDE

 

2003-12-03

 

Självstyrelsepolitiska nämnden

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till lagutskottet

 

 

 

 

 


Självstyrelsepolitiska nämndens utlåtande

Republikens presidents framställning om godkännande av fördraget om Tjeckiens, Estlands, Cyperns, Lettlands, Litauens, Ungerns, Maltas, Polens, Sloveniens och Slovakiens anslutning till Europeiska unionen

·      Republikens presidents framställning nr 1/2003-2004

 

INNEHÅLL

Nämndens synpunkter1

Ärendets behandling. 1

Nämndens förslag. 2

 

 

Lagutskottet har med stöd av 41 § 1 mom. lagtingsordningen anhållit om självstyrelsepolitiska nämndens utlåtande över framställningen till de delar nämnden anser att bör beaktas vid den fortsatta behandlingen av presidentens framställning.

 

Nämndens synpunkter

 

Nämnden konstaterar att Finlands godkännande av fördraget om Tjeckiens, Estlands, Cyperns, Lettlands, Litauens, Ungerns, Maltas, Polens, Sloveniens och Slovakiens anslutning till Europeiska unionen inte torde innebära någon förändring av Ålands formella ställning i unionen. Det till Finlands anslutningsfördrag fogade s.k. Ålandsprotokollet blir gällande även för de nya medlemsstaterna i samma utsträckning som för nuvarande medlemsstater.

     Dock kan nämnden konstatera att utvidgningen kommer att få konsekvenser för landskapet i fråga om bland annat ekonomi, sociala förhållanden och miljö. Enligt vad nämnden fått erfara kommer landskapsstyrelsen att inom kort att till lagtinget avge ett meddelande över utvidgningens konsekvenser för landskapet. Nämnden har därför valt att i detta skede inte närmare fördjupa sig i dessa konsekvenser.

     Nämnden önskar dock framföra att lagutskottet enligt nämndens mening bör fästa särskild uppmärksamhet vid konsekvenserna av arbetskraftens rörlighet i kombination med det faktum att Sverige saknar övergångsbestämmelser. Nämnden pekar också på att det kan föreligga risk för att de utökade förbindelserna leder till en ökning av illegal verksamhet. Ett uttryck för detta är trafficking genom vilken kvinnors mänskliga rättigheter kränks.

 

Ärendets behandling

 

Lagutskottet har den 27 november 2003 enligt 41 § 1 mom. lagtingsordningen inbegärt nämndens utlåtande i ärendet.

     I ärendets avgörande behandling deltog talmannen Viveka Eriksson, vice ordföranden Harriet Lindeman, medlemmarna Barbro Sundback, Kalle Alm, Gun Carlson och Torbjörn Eliasson samt ersättaren Raija-Liisa Eklöw.

 

 

Nämndens förslag

 

Med hänvisning till det anförda föreslår nämnden

 

att lagutskottet vid uppgörande av sitt betänkande beaktar vad som anförts i detta utlåtande.

__________________

 

 

Mariehamn den 3 december 2003

 

 

Ordförande

 

 

Viveka Eriksson

 

 

Sekreterare

 

 

Susanne Eriksson