Lagutskottets betänkande 6/2004-2005

Lagtingsår: 2003-2004
Typ av dokument: Lagutskottets betänkande

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

BETÄNKANDE nr 6/2004-2005

 

Datum

 

Lagutskottet

2005-03-08

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


 

Lagutskottets betänkande

Landskapsstyrelsens berättelse för år 2003

·      Landskapsstyrelsens berättelse för år 2003

 

INNEHÅLL

Sammanfattning. 1

Landskapsregeringens förslag. 1

Utskottets förslag. 1

Utskottets synpunkter1

Ärendets behandling. 2

Utskottets förslag. 2

 

 

Sammanfattning

 

Landskapsregeringens förslag

 

Landskapsregeringen har till lagtinget överlämnat den i 25 § landskapslagen om Ålands landskapsstyrelse förutsatta förvaltningsberättelsen för år 2003.

 

Utskottets förslag

 

Utskottet föreslår att lagtinget meddelar landskapsregeringen till kännedom de synpunkter som framförs i betänkandet och i det utlåtande som fogats till betänkandet.

 

Utskottets synpunkter

 

Landskapsregeringens förvaltningsberättelse skall enligt 51 § 3 mom. lagtingsordningen hänskjutas till utskott om lagtinget så beslutar. Berättelsen har därför inte under senare år utskottsbehandlats varje lagtingsår. Senast behandlades berättelsen i lagutskottets betänkande nr 8/2002-2003 där landskapsstyrelsens berättelse för 2001 granskades.

     Lagutskottet framhåller, liksom i tidigare motsvarande sammanhang, att landskapsregeringens förvaltningsberättelse har dubbla funktioner. Dels utgör den en grund för lagtingets kontrollmakt och dels är den en årsbok för landskapet Åland med en omfattande dokumentation av fakta och verksamheter.

     I betänkandet nr 8/2002-2003 efterlyste utskottet en mera politiskt inriktad, sammanfattande redogörelse över de viktigaste händelserna under det år berättelsen omfattar. Till denna del har utskottets önskemål inte förverkligats. Utskottet upprepar därför sitt tidigare påpekande. En redogörelse från lantrådet eller landskapsregeringen kollektivt kunde enligt utskottet ge ett utvidgat underlag för lagtingets behandling av politiskt viktiga frågor och därmed för utövningen av lagtingets politiska kontrollfunktion. En  redogörelse av avsett slag ingick i förvaltningsberättelsen för år 1999 men har därefter inte återkommit.

     Utskottet noterar med tillfredsställelse att den i tidigare sammanhang efterlysta tabellen över anställda i landskapsförvaltningen återinförts i berät

 

 

telsen. Utskottet konstaterar vidare att landskapets bokslut jämte bilagor sedan länge utgivits som en separat publikation. Detta har bedömts vara nödvändigt dels eftersom bokslutet måste färdigställas inom april månad, dels för att förvaltningsberättelsens sidantal ökar kraftigt om också bokslutet inkluderas i den. Som en bilaga i berättelsen ingår dock landskapets resultat- och balansräkning samt en budgetjämförelse.

     Förvaltningsberättelsen genomgår till innehåll och form en kontinuerlig utveckling, vilket noterats även i tidigare betänkanden. Den tekniska utvecklingen kan medverka till att berättelsen kan färdigställas enklare och snabbare vilket  på sikt möjliggör att bokslutet på nytt blir en del av berättelsen. I avvaktan på detta borde landskapsregeringen överväga att i textform i bokslutet kort belysa bokslutsutfallet och landskapets ekonomiska situation.

     Under remissbehandlingen av berättelsen berördes uppföljningen av landskapsrevisorernas påpekanden. Sedan flera år tillbaka har landskapsregeringen i en bilaga till förvaltningsberättelsen redogjort för åtgärder med anledning av revisorernas berättelse. Utskottet konstaterar att denna redogörelse blivit fylligare och att den därmed förbättrar lagtingets möjligheter att också i detta avseende utöva sin kontrollmakt. Utskottet noterar att finansutskottet inte har något ytterligare att påpeka till denna del.

 

Ärendets behandling

 

Lagtinget har den 17 november 2004 inbegärt lagutskottets yttrande över berättelsen.

     Utskottet har i ärendet inbegärt ett utlåtande av finansutskottet. Utlåtandet fogas till betänkandet.

     I ärendets avgörande behandling deltog ordföranden Roger Eriksson, viceordföranden Ragnar Erlandsson samt ledamöterna Christian Beijar, Dennis Jansson och Gun-Mari Lindholm.

 

Utskottets förslag

 

Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet

 

att lagtinget meddelar landskapsregeringen till kännedom vad utskottet anfört i betänkandets motivering samt vad som anförs i finansutskottets till betänkandet fogade utlåtande.

__________________

 

 

Mariehamn den 8 mars 2005

 

 

Ordförande

 

 

Roger Eriksson

 

 

Sekreterare

 

 

Lars Ingmar Johansson

  

Ålands lagting

UTLÅTANDE

 

Datum

 

Finansutskottet

2005-03-08

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Lagutskottet

 

 

 

 

 


Finansutskottets betänkande

Landskapsstyrelsens berättelse för år 2003

·      Landskapsstyrelsens berättelse nr 1/2003-2004

 

Lagutskottet har med hänvisning till 41 § 1 mom. lagtingsordningen beslutat bereda finansutskottet en möjlighet att avge ett utlåtande  angående de delar av landskapsstyrelsens berättelse som hör till finansutskottets ansvarsområde.

 

Utskottets synpunkter

 

Finansutskottet konstaterar att landskapsstyrelsen i bilaga 10 i detalj redogör för de vidtagna åtgärderna med anledning av revisorernas berättelse

 

Ärendets behandling

 

Lagutskottet har i en skrivelse den 14 december 2004 med stöd av 41 § 1 mom. lagtingsordningen begärt finansutskottets utlåtande i ärendet.

     Närvarande vid ärendets avgörande behandling var ordföranden Gun Carlson, vice ordförande Mats Perämaa samt ledamöterna Torbjörn Eliasson, Peter Grönlund och Anne-Helena Sjöblom.

 

Utskottets förslag

 

Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet som sitt utlåtande

 

att lagutskottet vid uppgörandet av sitt betänkande beaktar vad som anförts i detta utlåtande.

__________________

 

 

Mariehamn den 8 mars 2005

 

 

Ordförande

 

 

Gun Carlson

 

 

Sekreterare

 

 

Anna-Lena Sjölund