Lagutskottets betänkande 6/2005-2006

Lagtingsår: 2005-2006
Typ av dokument: Lagutskottets betänkande

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

BETÄNKANDE nr 6/2005-2006

 

Datum

 

Lagutskottet

2006-03-07

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Lagutskottets betänkande

Godkännande av fördraget om Republiken Bulgariens och Rumäniens anslutning till Europeiska unionen samt lagen om sättande i kraft av de bestämmelser i fördraget som hör till området för lagstiftningen

·      Republikens presidents framställning nr 2/2005-2006

 

INNEHÅLL

Republikens presidents förslag. 1

Utskottets synpunkter 1

Ärendets behandling. 2

Utskottets förslag. 2

 

 

 

Republikens presidents förslag

 

Republikens president föreslår att lagtinget ger sitt bifall till att lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i fördraget om Republiken Bulgariens och Rumäniens anslutning till Europeiska unionen träder i kraft i landskapet Åland till de delar fördraget faller inom landskapets behörighet.

 

Utskottets synpunkter

 

Fördraget om Bulgariens och Rumäniens anslutning till Europeiska unionen undertecknades i Luxemburg i april 2005. I fördraget ingår ett anslutningsprotokoll med villkor för anslutningen och anpassningar i de fördrag som ligger till grund för unionen.

     Anslutningsfördraget träder i kraft den 1 januari 2007. Samtidigt upphör Europaavtalen med Bulgarien och Rumänien att gälla. Dessa avtal har hittills reglerat relationerna mellan Europeiska unionen och de båda berörda länderna. Lagtinget gav sitt bifall till dessa avtal den 15 april 2002.

     Utskottet konstaterar att det till Finlands anslutningsfördrag fogade Ålandsprotokollet som en del av EU:s primärrätt blir gällande även i förhållande till de nya medlemsstaterna i samma utsträckning som i förhållande till nuvarande medlemsstater.

     Av den regeringsproposition som fogats till republikens presidents framställning framgår att det ännu inte beslutats om Finland skall utnyttja möjligheten att ta i bruk övergångstider för den fria rörligheten för arbetskraften vad gäller Bulgarien och Rumänien. Regeringen avvaktar en utredning över verkningarna av de övergångsbeslut som tillämpats i fråga om de stater som anslöt sig till EU år 2004.

     Av regeringens proposition framgår att Bulgarien och Rumänien, inom områden som tillhör landskapets lagstiftningsbehörighet, medgetts rätt till vissa övergångsbestämmelser beträffande bl.a. fordon och trafik samt miljöskydd. Dessa övergångsbestämmelser, som sammanhänger med ländernas utvecklingsgrad, bedöms enligt regeringen inte ha några betydande verkningar ur finländsk synvinkel.

     Utskottet noterar att lagtinget den 17 december 2003 lämnade sitt bifall till det fördrag varigenom tio nya medlemsländer anslöts till Europeiska unionen. Utskottet konstaterar att inte heller föreliggande fördrag innehåller bestämmelser som skulle innebära avvikelser från självstyrelselagen. Utskottet föreslår därför att lagtinget i enlighet med 59 § 1 mom. självstyrelselagen ger det av republikens president begärda bifallet.

 

Ärendets behandling

 

Lagtinget har den 6 mars 2006 inbegärt lagutskottets yttrande över framställningen.

     I ärendets avgörande behandling deltog viceordföranden Ragnar Erlandsson, ledamöterna Christian Beijar och Gun-Mari Lindholm samt ersättaren Mats Perämaa.

 

Utskottets förslag

 

Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet

 

att lagtinget ger sitt bifall till att lagen träder i kraft i landskapet Åland till de delar det i framställningen nämnda fördraget faller inom landskapets behörighet.

__________________

 

 

Mariehamn den 7 mars 2006

 

 

Viceordförande

 

 

Ragnar Erlandsson

 

 

Sekreterare

 

 

Lars Ingmar Johansson