Lagutskottets betänkande 6/2006-2007

Lagtingsår: 2006-2007
Typ av dokument: Lagutskottets betänkande

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

BETÄNKANDE nr 6/2006-2007

 

Datum

 

Lagutskottet

2006-12-14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Lagutskottets betänkande

Godkännande av Världshälsoorganisationens internationella  hälsoreglemente (2005) och med förslag till lag om sättande i kraft av de bestämmelser i hälsoreglementet som hör till området för lagstiftningen

·      Republikens presidents framställning nr 4/2006-2007

 

INNEHÅLL

Sammanfattning. 1

Republikens presidents förslag. 1

Utskottets förslag. 1

Utskottets synpunkter 1

Ärendets behandling. 2

Utskottets förslag. 2

 

 

Sammanfattning

 

Republikens presidents förslag

 

Republikens president föreslår att lagtinget ger sitt bifall till att lagen om sättande i kraft av de bestämmelser i Världshälsoorganisationens internationella hälsoreglemente (2005) som hör till området för lagstiftningen träder i kraft i landskapet.

 

Utskottets förslag

 

Utskottet tillstyrker att lagtinget ger det begärda bifallet.

 

Utskottets synpunkter

 

Det internationella hälsoreglementet har beretts inom ramen för WHO:s verksamhet. Dess syfte är att förebygga, kontrollera och vidta åtgärder mot internationell spridning av sjukdomar som innebär risk för människors hälsa på ett sätt som undviker att i onödan störa internationellt resande och internationell handel. I reglementet ingår ett stort antal artiklar som närmare anger hur dessa mål skall nås. Innehållet framgår närmare av den till presidentens framställning fogade propositionen.

     Lagstiftningsbehörigheten angående smittsamma sjukdomar hos människor är enligt självstyrelselagens 27 § 29 punkten en riksangelägenhet. Rikets lagstiftning gäller därmed också i landskapet och tillämpas av hälso- och sjukvårdsmyndigheterna i landskapet. Enligt vad utskottet erfarit påkallar hälsoreglementet inte några lagstiftningsåtgärder till de delar landskapets behörighetsområde berörs. Enligt det förslag till landskapslag om grunderna för avgifter till Ålands hälso- och sjukvård  (FR 4/2006-2007)  som för närvarande behandlas i lagtinget är undersökning och behandling av allmänfarliga smittsamma sjukdomar avgiftsfria åtgärder. Förslaget torde motsvara föreskrifterna i reglementets artikel 40.

     Utskottet tillstyrker att lagtinget enligt 59 § 1 mom. självstyrelselagen ger det begärda bifallet.

 

Ärendets behandling

 

Lagtinget har den 13 december 2006 inbegärt lagutskottets yttrande över framställningen.

     Utskottet har i ärendet hört landskapsläkaren Birger Ch. Sandell.

     I ärendet avgörande behandling deltog ordföranden Roger Eriksson, viceordföranden Ragnar Erlandsson samt ledamöterna Christian Beijar, Dennis Jansson och Gun-Mari Lindholm.

 

Utskottets förslag

 

Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet

 

att lagtinget ger sitt bifall till att lagen träder i kraft i landskapet Åland till de delar reglementet faller inom landskapets behörighet.

__________________

 

 

Mariehamn den 14 december 2006

 

 

Ordförande

 

 

Roger Eriksson

 

 

Sekreterare

 

 

Lars Ingmar Johansson