Lagutskottets betänkande 6/2007-2008

Lagtingsår: 2007-2008
Typ av dokument: Lagutskottets betänkande

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

BETÄNKANDE nr 6/2007-2008

 

Datum

 

Lagutskottet

2008-03-13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Lagutskottets betänkande

Godkännande av ändringen av konventionen om tillgång till information, allmänhetens deltagande i beslutsprocesser och tillgång till rättslig prövning i miljöfrågor och med förslag till lag om sättande i kraft av de bestämmelser i ändringen som hör till området för lagstiftningen

·      Republikens presidents framställning nr 4/2007-2008

 

INNEHÅLL

Sammanfattning. 1

Republikens presidents förslag. 1

Utskottets förslag. 1

Utskottets synpunkter 1

Ärendets behandling. 2

Utskottets förslag. 2

 

 

Sammanfattning

 

Republikens presidents förslag

 

Republikens president föreslår att lagtinget ger sitt bifall till att lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i ändringen av konventionen om tillgång till information, allmänhetens deltagande i beslutsprocesser och tillgång till rättslig prövning i miljöfrågor träder i kraft i landskapet Åland till de delar ändringen av konventionen faller inom landskapets behörighet.

 

Utskottets förslag

 

Utskottet tillstyrker att lagtinget ger det begärda bifallet.

 

Utskottets synpunkter

 

Republikens presidents framställning avser en ändring av den s.k. Århuskonventionen. Århuskonventionen innehåller bestämmelser om allmänhetens rätt att ta del av information, att delta i beslutsprocesser och att använda sin rätt till rättslig prövning i miljöfrågor. Lagtinget lämnade den 5 april 2004 sitt bifall till att lagen om ikraftträdande av Århuskonventionen skall träda i kraft även i landskapet Åland till de delar konventionen gäller angelägenheter inom landskapets behörighet. Lagutskottet behandlade i sitt betänkande nr 13/2003-2004 Århuskonventionen och dess förhållande till åländsk lagstiftning.

     Den nu aktuella ändringen av Århuskonventionen gäller en särskild detalj i konventionen vars utformning blev oklar då konventionen ingicks. Ändringen innehåller bestämmelser om allmänhetens deltagande i beslutsprocessen kring genetiskt modifierade organismer.

     Av regeringens proposition i ärendet framgår att bestämmelserna i gentekniklagen (FFS 377/1995) till alla delar uppfyller de krav som ställs i ändringarna och tilläggen till Århuskonventionen. Republikens president beslöt den 12 april 1996 att förordna att en föreslagen blankettlag om tillämpning i landskapet Åland av riksförfattningar om genteknik skall förfalla. Av republikens presidents beslut och högsta domstolens utlåtande framgår att genteknik är ett lagstiftningsområde som hänförs till rikets behörighetsområde. Den aktuella ändringen av Århuskonventionen kommer därigenom endast perifert att beröra frågor inom landskapets lagstiftningsbehörighet, närmast frågor som gäller landskapsregeringen och under den lydande myndigheter och inrättningar samt kommunernas förvaltning. I landskapslagen om allmänna handlingars offentlighet regleras rätten att ta del av handlingar. I den nya landskapslagen om miljöskydd, som antogs i september 2007, finns bestämmelser om tillkännagivanden av ansökningar, hörande av part och meddelande av beslut. Också den nya förvaltningslagen för landskapet Åland främjar rätten att ta del av information och att delta i beslutsprocesser. Några ändringar i den nämnda lagstiftningen är enligt utskottets uppfattning inte nödvändiga med anledning av den ändrade konventionen.

     Utskottet noterar att gentekniklagens giltighet även i landskapet liksom självstyrelselagens bestämmelser om lagtingets bifall till internationella avtal redovisas i regeringens proposition. Landskapsregeringen har yttrat sig till miljöministeriet i ärendets beredningsskede och har inte haft några invändningar att anföra.

     Utskottet tillstyrker mot bakgrund av det ovan anförda att lagtinget enligt 59 § 1 mom. självstyrelselagen ger det begärda bifallet.

 

Ärendets behandling

 

Lagtinget har den 10 mars 2008 inbegärt lagutskottets yttrande över framställningen.

     Utskottet har i ärendet hört miljöjuristen Helena Blomqvist.

     I ärendets avgörande behandling deltog ordföranden Olof Erland samt ledamöterna Folke Sjölund, Jan Salmén och Harry Jansson.

 

Utskottets förslag

 

Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet

 

att lagtinget ger sitt bifall till att lagen träder i kraft i landskapet Åland till de delar ändringen av den i framställningen nämnda konventionen faller inom landskapets behörighet.

__________________

 

 

Mariehamn den 13 mars 2008

 

 

Ordförande

 

 

Olof Erland

 

 

Sekreterare

 

 

Lars Ingmar Johansson