Lagutskottets betänkande 6/2008-2009

Lagtingsår: 2008-2009
Typ av dokument: Lagutskottets betänkande

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

BETÄNKANDE nr 6/2008-2009

 

Datum

 

Lagutskottet

2009-01-19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Lagutskottets betänkande

Lag om konsumentrådgivning och lagar om ändring av 1 § i lagen om Konsumentverket och 30 § i självstyrelselagen för Åland

·      Republikens presidents framställning nr 4/2008-2009

 

INNEHÅLL

Sammanfattning. 1

Republikens presidents förslag. 1

Utskottets förslag. 1

Utskottets synpunkter 1

Ärendets behandling. 6

Utskottets förslag. 6

Reservation. 7

 

 

Sammanfattning

 

Republikens presidents förslag

 

Republikens president tillställer lagtinget den av riksdagen antagna ändringen av 30 § 11 punkten i självstyrelselagen för Åland för behandling i den ordning 69 § självstyrelselagen föreskriver. Ändringen föranleds av regeringens proposition med förslag till lag om konsumentrådgivning och till lagar om ändring av 1 § i lagen om konsumentverket och 30 § i självstyrelselagen för Åland. I riksdagen har antagits en ändring av 30 § 11 punkten så att de uppgifter som enligt lagstiftningen om konsumentrådgivning ankommer på magistraterna i landskapet ska skötas av landskapsmyndigheterna i enlighet med avtal mellan landskapet och staten.

 

Utskottets förslag

 

Utskottet föreslår att lagtinget för sin del godkänner förslaget till lag om ändring av självstyrelselagen för Åland i den lydelse förslaget har enligt riksdagens svar nr 141/2008 rd.

 

Utskottets synpunkter

 

Självstyrelselagens bestämmelser

 

Enligt 69 § i självstyrelselagen kan lagen inte ändras eller upphävas annat än genom överensstämmande beslut av riksdagen och lagtinget. Besluten ska i riksdagen fattas i den ordning som gäller vid ändring eller upphävande av grundlag och i lagtinget med en majoritet om minst två tredjedelar av de avgivna rösterna.

 

Tidigare ändringar av självstyrelselagen

 

Förslaget till nuvarande självstyrelselag överlämnades till lagtinget i april 1991. Propositionen hade då under en längre tid behandlats i den avgående riksdagen. Till presidentens framställning fogades riksdagens svar med lagtexten sådan den enligt självstyrelselagens regler av riksdagen godkänts för att därefter vila över nyval. Efter föreskriven behandling antogs lagförslaget av lagtinget 20.6.1991. Efter den nya lagens ikraftträdande har sammanlagt sex förslag till ändringar av lagen överlämnats till lagtinget genom framställningar från republikens president;

1)  I december 1994 överlämnade presidenten ett ändringsförslag som föranleddes av Finlands medlemskap i EU (RP 1/1994-95).  Ärendet hade förklarats brådskande i riksdagen. Lagtinget antog lagförslaget 28.12.1994 i den lydelse det godkänts av riksdagen vid andra behandling (Lu 2/1994-95).

2)  Ett ändringsförslag innehållande vissa preciseringar av den nya självstyrelselagen samt vissa kompetensförskjutningar på grund av otydligheter i lagen och lagändringar i riket överlämnades till lagtinget i maj 1996 (RP 11/1995-96). Förslaget överlämnades redan innan riksdagen slutbehandlat lagen. Lagtinget antog lagförslaget 27.9.1996 i den lydelse det godkänts av riksdagen vid andra behandling (Lu 14/1995-96)

3)  I oktober 1998 överlämnade republiken president ett ändringsförslag som föranleddes av förslaget till ny grundlag (RP 1/1998-99). Förslaget överlämnades till lagtinget samtidigt som propositionen gavs till riksdagen. Behandlingen av förslaget drog dock ut på tiden i lagtinget varpå riksdagens svar daterat 12.2.1999 översändes av presidenten till lagtinget. Ärendet behandlades i lagutskottet (Lu 16/1998-99) och sändes av lagtinget efter första behandling till stora utskottet. Ärendet förföll därefter eftersom det inte slutbehandlades i lagtinget under mandatperioden.

4) Med anledning av att framställning nr 1/1998-99 inte slutbehandlats av lagtinget återkom presidenten i november 1999 med en ny framställning av samma innehåll (RP 3/1999-2000). Till framställningen fogades riksdagens svar sådant det antagits 12.11.1999 efter att i riksdagen ha vilat över nyval. Lagtinget antog lagförslaget 21.1.2000 (Lu 4/1999-2000)

5)  Ett större ändringspaket innehållande bl.a. bestämmelser om s.k. budgetlagar, förbättringar i fråga om hanteringen av EU-ärenden, ansvaret för EU-böter, benämningen ”landskapsregering” m.m. överlämnades till lagtinget i juni 2002 (RP 10/2001-2002) Regeringens proposition i ärendet avlämnades till riksdagen 14.3.2002 och till lagtinget 5.6.2002 för parallell behandling. Förslaget kompletterades 11.4.2003 med riksdagens svar sådant det 21.1.2003 godkänts att vila över nyval. Ärendet behandlades i lagutskottet (Lu 17/2002-03) med förslag om godkännande enligt riksdagens svar 246/2002 och sändes av lagtinget efter första behandling till stora utskottet. Ärendet förföll eftersom det inte slutbehandlades i lagtinget under mandatperioden.

6)  I november 2003 återkom republikens president med en ny framställning (8/2003-2004) i samma ärende som nr 10/2001-02 som inte slutbehandlats i lagtinget. Till framställningen fogades riksdagens svar 26/2003 enligt vilket lagförslaget antagits av riksdagen 7.11.2003 efter att ha vilat över nyval. Lagtinget antog lagförslaget 19.1.2004 (Lu 8/2003-04).

     Den nu aktuella framställningen som överlämnades den 12 december 2008 avser en följdändring av SjL i anslutning till ändringar i konsumentrådgivningslagen. Till den del ärendet gäller ändring av självstyrelselagen hade det slutbehandlats i riksdagen i brådskande ordning och därför inte lämnats att vila över nyval.

 

Beredningen av ärendet

 

Lagutskottet har i sitt utlåtande till finansutskottet över framställning 7/2008-2009 redogjort för beredningen av den nu aktuella ändringen. Utskottet konstaterade då följande:  

     "I oktober 2007 inkom från handels- och industriministeriet en begäran om ett utlåtande från landskapsregeringen över ett utkast till regeringens proposition om överföring av den kommunala konsumentrådgivningen på magistraterna. I begäran om utlåtande redogjordes för att konsumentrådgivningen enligt propositionen till riksdagen ska överföras från kommunerna till staten och att rådgivningen ska vara en statligt finansierad och organiserad verksamhet. I propositionen ingick även ett förslag om upphävande av 30 § 11 punkten i självstyrelselagen. Förslagen motiverades med att magistraten utan någon särskild bestämmelse om detta i självstyrelselagen ska kunna avtala om att det nuvarande förfarandet fortsätter.  

     Av landskapsregeringens svar av den 5 november 2007 framgår att landskapsregeringen ansåg det angeläget att konsumentrådgivningen i landskapet även fortsättningsvis tillhandahålls antingen så att landskapsregeringen såsom för närvarande ansvarar för dessa uppgifter eller så att uppgifterna mot kompensation överförs till kommunförbundet på Åland. Landskapsregeringen föreslog med hänvisning till detta att ansvaret för de uppgifter som i framtiden ankommer på magistraterna i landskapet fortsättningsvis ska ankomma på landskapsregeringen vilket kan ske genom en ändring av 30 § 11 punkten där termen "kommunernas" byts ut mot "magistraterna" eller "rikets myndigheter" beroende på om landskapet endast ska handha de uppgifter som ankommer på magistraterna eller även de uppgifter som ankommer på konsumentverket.

     Den 4 juni 2008 togs frågan på nytt upp i landskapsregeringen vid enskild föredragning. Vid föredragningen antecknades det till kännedom att regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om konsumentrådgivning och till lagar om ändring av 1 § i lagen om konsumentverket och 30 § i självstyrelselagen för Åland avlåtits till riksdagen den 16 maj 2008. Vid föredragningen konstaterades också att förslaget till lag om ändring av självstyrelselagen för Åland ligger i linje med landskapsregeringens utlåtande. Vidare konstaterades att enligt 30 § 11 punkten självstyrelselagen för Åland sköts i dag de uppgifter som enligt lagstiftningen om konsumentrådgivning ankommer på kommunerna i landskapet av landskapsmyndigheterna i enlighet med avtal mellan landskapet och kommunerna. Enligt förslaget ska landskapsmyndigheterna också i fortsättningen sörja för konsumentrådgivningstjänsterna i enlighet med avtal mellan landskapet och staten.

     Frågan om ändringen av självstyrelselagen togs upp i självstyrelsepolitiska nämnden den 21 oktober 2008. Nämnden hörde då landskapsregeringsledamoten Roger Eriksson och förvaltningschefen Arne Selander. Nämnden hade inga invändningar mot det substantiella i ändringsförslaget men en diskussion fördes beträffande förfarandet vid ändring av självstyrelselagen."

 

Riksdagens behandling av den aktuella ändringen av självstyrelslagen

 

Enligt grundlagens 74 § ska riksdagens grundlagsutskott ge utlåtanden om grundlagsenligheten i fråga om lagförslag och andra ärenden som föreläggs utskottet samt om deras förhållande till internationella fördrag om mänskliga rättigheter. Grundlagsutskottet hör enligt 35 § i grundlagen till det utskott som riksdagen för varje valperiod ska tillsätta. Enligt riksdagens talmanskonferens allmänna anvisningar om vad fackutskotten ska befatta sig med ska grundlagsutskottet bland annat behandla frågor som rör Ålands självstyrelse.

     Regeringens proposition i det aktuella ärendet är undertecknad den 16 maj 2008. Ärendet gällde förslag till lag om konsumentrådgivning och till lagar om ändring av 1 § i lagen om konsumentverket och i 30 § självstyrelselagen för Åland. Samma dag meddelades i riksdagens plenum att ärendet överlämnats till riksdagen. Remissdebatt i ärendet hölls den 20 maj 2008 varefter ärendet remitterades trots grundlagens 74 § samt riksdagens talmanskonferens anvisningar om vilka ärende som ska remitteras till grundlagsutskottet, till ekonomiutskottet som förvaltningsutskottet skulle lämna ett utlåtande till. Ekonomiutskottets betänkande avgavs den 7 november 2008 och till ekonomiutskottets betänkande fogades förvaltningsutskottets utlåtande av den 21 oktober 2008. Utskottets betänkande bordlades den 11 november 2008 och behandlades i första behandling den 13 november 2008. Andra behandling hölls den 18 november 2008 då riksdagen godkände lagförslaget. Riksdagens svar är daterat den 26 november 2008.

     Enligt vad utskottet fått erfara förde den åländska riksdagsledamoten diskussioner med representanter för riksdagen om behandlingsordningen av det aktuella ärendet efter det att beslut fattats i talmanskonferensen om vart ärendet skulle remitteras. Eftersom det inte i riksdagen ansågs ändamålsenligt att riva upp talmanskonferensens tidigare fattade beslut bedömde riksdagsledamoten det inte möjligt att få ärendet remitterat till grundlagsutskottet. Eftersom behandlingsordningen i riksdagen väckt reaktioner bland annat vid justitieministeriet har frågan på justitieministeriets initiativ dock tagits upp i talmanskonferensen som i sitt mötesprotokoll av den 9 december 2008 gjort följande anteckning:

"Utskottsbehandlingen av Ålands självstyrelselag.

Talmanskonferensen beslutade att på grund av erfarenheterna av behandlingen av RP 54/2008 rd ska i fortsättningen alla regeringens propositioner, i vilka ingår ändringsförslag av Ålands självstyrelselag, remitteras till grundlagsutskottet."

 

Utskottets konstateranden

 

Utskottet har inga invändningar mot det sakliga innehållet i förslaget till ändring av självstyrelselagen. Ändringen, som i praktiken innebär att kostnadsansvaret för konsumentrådgivningen överförs från Ålands kommunförbund till staten, överensstämmer med landskapsregeringens tidigare framförda förslag. Däremot förhåller utskottet sig på flera punkter kritiskt till det sätt på vilket ändringen beretts.

     Enligt självstyrelselagens 69 § 1 mom. ändras lagen genom "överensstämmande beslut av riksdagen och lagtinget". I förarbetena till självstyrelselagen ges inte någon vägledning i fråga om tolkningen av begreppet överensstämmande beslut av riksdagen och lagtinget. Detta har också tidigare påtalats av lagtingets lagutskott som i flera betänkanden efterlyst ett närmare övervägande av formerna för hur i 69 § 1 mom. avsedda överensstämmande beslut ska fattas.

     Utskottet konstaterar att praxis i fråga om ändringar av självstyrelselagen varierat. Gemensamt för de flesta ändringarna av självstyrelselagen är att de föregåtts av informella förhandlingar mellan riket och landskapet och att överenskommelser om ändringar har uppnåtts innan förslag överlämnats från regeringen till riksdagen och från presidenten till lagtinget. Tidpunkten för presidentens överlämnande till lagtinget har dock varierat något. I regel har presidenten överlämnat sin begäran till lagtinget under den tid som riksdagen behandlat ärendet. Det har dock även tidigare undantagsvis förekommit att presidentens begäran om lagtingets godkännande har överlämnats efter det att riksdagen har fattat sitt slutliga beslut och att presidenten då har uppmärksammat lagtinget på att tiden för stadfästande av lagen löper. Utskottet konstaterar att följden av att presidentens framställning överlämnas till lagtinget i ett sent skede är att lagtinget bereds en i jämförelse med riksdagen klart kortare tid för behandling av ärendet. Det finns inte heller möjlighet till fortsatta diskussioner mellan de båda parlamenten utan lagtinget ställs inför fullbordat faktum.

     I det utlåtande som lagutskottet avgav till finansutskottet över framställning 7/2008-2009 framhöll utskottet att förfarandet i fråga om ändringen av självstyrelselagen är extraordinärt eftersom behandlingen av ändringar i självstyrelselagen ska ske parallellt i riksdagen och lagtinget mot bakgrund av kravet på båda parlamentens medverkan. Utskottet fann det anmärkningsvärt att regeringen inte följt det formella förfarande som ska gälla vid ändringar av självstyrelselagen oberoende av vid vilket ministerium frågan handläggs.

     I nämnda utlåtande berörde utskottet även riksdagens behandling av ärendet och fann det synnerligen graverande att ändringen av självstyrelselagen inte behandlades i grundlagsutskottet.      Utskottet finner det fortsättningsvis synnerligen anmärkningsvärt att ärendet inte har behandlats i riksdagens grundlagsutskott. Grundlagens 74 § stadgar att grundlagsutskottet ska ge utlåtanden om grundlagsenligheten i fråga om lagförslag vilket i praktiken, enligt vad utskottet fått erfara, tolkats så att varje lag som av riksdagen ska antas i grundlagsenlig ordning genomgår en beredning av grundlagsutskottet. Därtill har talmanskonferensens allmänna anvisningar tydligt angett att grundlagsutskottet bland annat ska behandla frågor som rör Ålands självstyrelse.

     Utskottet konstaterar att landskapsregeringen har inbegärt en skriftlig förklaring från justitieministeriet över beredningen av självstyrelselagen. Enligt vad utskottet fått erfara avser justitieministeriet att i framtiden alltid bereda ändringar av självstyrelselagen på ett sådant sätt att de ingår i en separat proposition vilket också varit fallet i alla ändringar utom i den aktuella. Utskottet förutsätter också att justitieministeriet i samband med den pågående översynen av grundlagen ska framhålla vikten av att självstyrelselagen alltid genomgår behandling i riksdagens grundlagsutskott.

 

Utskottets slutsatser

 

Utskottet anser att beredningen av ärendet skötts på ett sätt som inte kan försvaras och ännu mindre får upprepas. Regelverket för lagstiftning måste enligt utskottets mening reformeras och kompletteras så att de lagar som utgör grunderna för Ålands självstyrelse, mot bakgrund av deras med grundlagen jämförbara status, i riksdagen behandlas enligt samma beslutsordning som för grundlag.

Utskottet konstaterar att diskussioner förs mellan berörda parter för att i framtiden säkerställa att ändringar i lagstiftning som berör Ålands självstyrelse får en legitim och ändamålsenlig behandling i varje instans, att självstyrelsens status respekteras och att dessa diskussioner har samband med pågående översyn av grundlagen.

     Lagutskottet förutsätter mot bakgrund av det anförda:

– att ändringar i lagstiftning om grunderna för Ålands självstyrelse i framtiden alltid ska ingå i en separat proposition, vilken beretts i samråd med landskapsregeringen, till riksdagen och samtidigt överlämnas till lagtinget och till riksdagen för att ärendet ska genomgå parallell behandling i de båda parlamenten i syfte att uppfylla självstyrelselagens krav på överensstämmande beslut

– att varje ändring av självstyrelselagen och jordförvärvslagen ska, mot bakgrund av att de är med grundlagen jämförbara lagar, i riksdagen genomgå behandling i grundlagsutskottet och att bestämmelser om detta införs i riksdagens arbetsordning

– att Åland tillförsäkras reellt inflytande i översynen av grundlagen på det sätt som regeringen och landskapsregeringen enas om.

     Lagutskottet anser att lagtinget vid behov ska ta initiativ till en lagmotion i ärendet i enlighet med 22§ självstyrelselagen.

 

 

Ärendets behandling

 

Lagtinget har den 15 december 2008 inbegärt lagutskottets yttrande i ärendet.

     Utskottet har i ärendet hört riksdagens biträdande generalsekreterare Jarmo Vuorinen (per telefon), lagstiftningsrådet Sten Palmgren (per telefon), tidigare lagtingsdirektören Lars Ingmar Johansson, kommunförbundets VD Sigurd Lindvall och riksdagsledamoten Elisabeth Nauclér.

     Ledamoten Harry Jansson fogar en reservation till betänkandet.

     I ärendets avgörande behandling deltog viceordföranden Barbro Sundback samt ledamöterna Harry Jansson, Jan Salmén och Folke Sjölund.

 

Utskottets förslag

 

Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet

 

att lagtinget för sin del godkänner förslaget till lag om ändring av självstyrelselagen för Åland i den lydelse förslaget har enligt riksdagens svar nr 141/2008 rd.

__________________

 

 

Mariehamn den 19 januari 2009

 

 

Vice ordförande

 

 

Barbro Sundback

 

 

Sekreterare

 

 

Susanne Eriksson


Reservation

 

Undertecknad reserverar sig mot lagutskottets betänkande av den 19 januari 2009 innefattande ändring av 30 § självstyrelselagen för Åland (RP nr 4 /2008-2009) på följande punkter:

 

Utskottets förslag

 

Undertecknad anser att lagtinget inte kan ge sitt bifall till lagen om ändring av självstyrelselagen för Åland eftersom riksdagens beslut tillkommit på ett sätt som varken uppfyller självstyrelselagens status som en med Finlands grundlag jämförbar lag eller de i självstyrelselagen angivna bestämmelserna om att ändringar enbart kan ske i grundlagsenlig ordning. Inom riksdagen skall denna form av behandlingsordning alltid åtföljas av beredning i grundlagsutskottet, vilket inte varit fallet vid den aktuella ändringen av självstyrelselagen. För att säkerställa respekten för självstyrelselagens ställning inom den finländska författningshierarkin, bör lagändringen återföras till riksdagen för ny behandling i form av en särskild regeringsproposition.

 

Ärendets behandling

 

Undertecknad anser att lagutskottet, i enlighet med mitt förslag, i detta ärende borde ha inbegärt yttrande från självstyrelsepolitiska nämnden med hänvisning till att det tillhör nämndens  uppgifter att fungera som rådgivande organ bl.a. i frågor rörande ålänningarnas författningsenliga rättigheter. Eftersom den aktuella frågan även berör den väsentliga frågan om självstyrelselagens förhållande till grundlag, borde nämndens synpunkter ha legat till grund för lagutskottets ställningstagande.

 

 

 

Mariehamn den 19 januari 2009

 

 

 

Harry Jansson