Lagutskottets betänkande 7/1999-2000

Lagtingsår: 1999-2000
Typ av dokument: Lagutskottets betänkande

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

BETÄNKANDE nr 7/1999-2000

Utskott

Datum

Arkivbeteckning

Lagutskottet

2000-03-28

LU0719992000

 

 

 

 

 

  

Till

 

Ålands lagting

 

 

 

 

 

Lagutskottets betänkande om

Ikraftträdande av 1992 års konvention om skydd av Östersjöområdets marina miljö

·       Republikens presidents framställning nr 4/1999-2000

 

I N N E H Å L L

Republikens presidents förslag. 1

Utskottets synpunkter1

Ärendets behandling. 2

Utskottets förslag. 3

 

 

Republikens presidents förslag

 

Republikens president föreslår att lagtinget ger sitt bifall till att förordningen om ikraftträdande av 1992 års konvention om skydd av Östersjöområdets marina miljö träder i kraft i landskapet Åland till de delar konventionen faller inom landskapets behörighet.

 

Utskottets synpunkter

 

Den aktuella konventionen ersätter 1974 års konvention om skydd av Östersjöområdets marina miljö till vilken dåvarande landstinget lämnade sitt bifall den 28 maj 1975. Konventionen upprättades i Helsingfors den 9 april 1992 och har undertecknats av tolv stater  jämte Europeiska ekonomiska gemenskapen. Den träder i kraft två månader efter det att samtliga signatärstater och Europeiska ekonomiska gemenskapen meddelat om sitt godkännande av konventionen.

     Syftet med konventionen är att utvidga, stärka och modernisera rättsreglerna för skydd av Östersjöområdets marina miljö. I det avseendet skall de fördragsslutande parterna bl.a.

 

§         vidta åtgärder för att förhindra och eliminera förorening i syfte att främja återställandet av Östersjöområdet och bevarandet av dess ekologiska balans,

§         tillämpa försiktighetsprincipen,

§         främja användningen av bästa miljöpraxis och bästa tillgängliga teknik,

§         tillämpa principen om att förorenaren betalar,

§         bedöma tillståndet i Östersjöområdets marina miljö utgående från vetenskapligt korrekta mätningar och beräkningar,

§         säkerställa att genomförandet av konventionen inte förorsakar gränsöverskridande föroreningar i områden utanför Östersjöområdet.

 

Utskottet konstaterar att konventionen innehåller bestämmelser bl.a. gällande natur- och miljövård samt vattenrätt, där lagtinget enligt 18 § 10 punkten självstyrelselagen har lagstiftningsbehörighet. Konventionens tillämpningsområde omfattar delvis också övriga angelägenheter som tillhör lagtingets behörighetsområde, som jord- och skogsbruk (18 § 15 punkten), styrning av fiskerinäringen (18 § 16 punkten) och båttrafik (18 § 21 punkten).

     Lagutskottet har enligt 41 § 1 mom. lagtingsordningen inbegärt social- och miljöutskottets utlåtande i ärendet. Med hänvisning till social- och miljöutskottets utlåtande konstaterar lagutskottet att gällande landskapslagstiftning i huvudsak uppfyller de krav som konventionen om skydd av Östersjöområdets marina miljö ställer. I vissa avseenden, som närmare berörs i social- och miljöutskottets utlåtande, finns det dock enligt såväl lagutskottets som social- och miljöutskottets bedömning orsak att se över gällande landskapslagstiftning. Utskottet uppmanar därför landskapsstyrelsen att mot bakgrund av den inventering som redan gjorts inför behandlingen av konventionen vidta de lagstiftningsåtgärder som bedöms vara behövliga.

     Enligt konventionens artikel 19 upprättas en kommission för skydd av Östersjöns marina miljö för att fullfölja konventionens syften. Under den kommission som upprättades enligt 1974 års konvention om skydd av Östersjöns marina miljö har enligt vad utskottet inhämtat  verkat olika underorgan av permanent eller tillfällig natur såväl på det internationella som på det nationella planet. Utskottet understryker vad social- och miljöutskottet framhållit i sitt utlåtande, nämligen betydelsen av att landskapets inflytande tryggas även på denna nivå. Utskottet uppmanar därför landskapsstyrelsen att bevaka de olika organ som tillsätts i stöd av den nya konventionen och verka för att landskapet är representerat i sådana organ som är viktiga från åländsk synpunkt.

     Utskottet konstaterar att konventionens artikel 16 samt vissa bestämmelser i de till konventionen fogade bilagorna förutsätter att de fördragsslutande parterna (staterna) regelbundet skall rapportera till kommissionen för skydd av Östersjöns marina miljö om bl.a. rättsliga, reglerande eller andra åtgärder som vidtagits för att genomföra bestämmelserna i konventionen, om effektiviteten av de åtgärder som vidtagits och om problem som uppmärksammats i samband med genomförandet av bestämmelserna. Parterna skall också på begäran av en annan fördragsslutande part eller kommissionen tillhandahålla information av olika slag. Det är därför enligt utskottets åsikt väsentligt att landskapsstyrelsen upprätthåller och vid behov utvecklar sitt samarbete med behöriga myndigheter i riket för att säkerställa att den rapportering och det informationsutbyte  konventionens tillämpning kräver fungerar på ett ändamålsenligt sätt också vad gäller uppgifter inom de områden som hör till självstyrelsens behörighet.

     Social- och miljöutskottet framhåller i sitt utlåtande att konventionen inte omfattar statsfartyg. Lagutskottet instämmer i social- och miljöutskottets åsikt om att detta förhållande inte är ändamålsenligt men konstaterar att ett godkännande av en konvention inte förhindrar strängare lokala bestämmelser för en parts egna fartyg.

     Med hänvisning till det anförda tillstyrker utskottet att lagtinget enligt 59 § 2 mom. självstyrelselagen ger det begärda bifallet.

 

Ärendets behandling

 

Lagtinget har den 10 januari 2000 inbegärt lagutskottets yttrande över framställningen.

     Lagutskottet har med stöd av 41 § 1 mom. lagtingsordningen inbegärt social- och miljöutskottets utlåtande i ärendet. Utlåtandet fogas till betänkandet.

     I ärendets avgörande behandling deltog ordföranden Wickström-Johansson, ledamöterna Erland, Karlström och Christer Jansson samt ersättaren Erlandsson.

 

Utskottets förslag

 

Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet

 

att Lagtinget ger sitt bifall till att förordningen träder i kraft i landskapet Åland till de delar den i framställningen nämnda konventionen faller inom landskapets behörighet.

 

 

Mariehamn den 28 mars 2000

 

 

 

Ordförande

 

Lotta Wickström-Johansson

 

 

 

Sekreterare

 

 

Lars Ingmar Johansson