Lagutskottets betänkande 7/2003-2004

Lagtingsår: 2003-2004
Typ av dokument: Lagutskottets betänkande

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

BETÄNKANDE nr 7/2003-2004

 

Datum

 

Lagutskottet

2003-12-09

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Lagutskottets betänkande

Godkännande av förordningen om bringande i kraft av konventionen om långväga gränsöverskridande luftföroreningar samt republikens presidents förordning om ikraftträdande av protokollet till 1979 års konvention om långväga gränsöverskridande luftföroreningar om långlivade organiska föroreningar

·      Republikens presidents framställning nr 4/2003-2004

 

INNEHÅLL

Republikens presidents förslag. 1

Utskottets synpunkter1

Ärendets bakgrund. 1

Lagstiftningsbehörighet och gällande lagstiftning inom området1

Behovet av lagtingets bifall och tidigare behandling i lagtinget2

Utskottets bedömning. 2

Ärendets behandling. 2

Utskottets förslag. 3

 

 

Republikens presidents förslag

 

Republikens president föreslår att lagtinget ger sitt bifall till att två olika förordningar om bringande i kraft av internationella avtal, nämligen

1. förordningen den 18 mars 1983 om bringande i kraft av konventionen om långväga gränsöverskridande luftföroreningar samt

2. republikens presidents förordning den 24 oktober 2003 om ikraftträdande av protokollet till 1979 års konvention om långväga gränsöverskridande luftföroreningar om långlivade organiska föroreningar

träder i kraft  i landskapet Åland till de delar konventionen och det därtill hörande protokollet faller inom landskapets behörighet.

 

Utskottets synpunkter

 

Ärendets bakgrund

 

I stöd av 1979 års konvention om långväga gränsöverskridande luftföroreningar har ingåtts ett flertal protokoll, varav det nu föreliggande är ett av dem. Det så kallade Århusprotokollet av den 24 juni 1998 om långväga organiska föroreningar innehåller bestämmelser om olika farliga kemikalier. Protokollet syftar till att förbjuda eller begränsa användningen av dem. Landskapsstyrelsen har i ett yttrande till utrikesministeriet den 10 februari 1999 meddelat att den inte har något att invända mot innehållet i protokollet

 

Lagstiftningsbehörighet och gällande lagstiftning inom området

 

Lagstiftningsbehörigheten inom de områden som berörs av 1979 års konvention och av protokollet är delad. Landskapet har enligt självstyrelselagens 18 § 10 punkten behörigheten i fråga om miljövården. Regleringen av kemikalier och bekämpningsmedel berör hälso- och sjukvården, där landskapet har lagstiftningsbehörigheten enligt 18 § 12 punkten självstyrelselagen men också framställning av gifter och fastställande av deras användningsändamål samt förebyggande av införsel av växtförstörare till landskapet, där behörigheten tillkommer riket enligt 27 § 30 och 33 punkterna självstyrelselagen.

     I landskapet tillämpas en blankettlag om kemikalier (32/1990) enligt vilken rikslagarna om kemikalier och om bekämpningsmedel skall tillämpas i landskapet. I en blankettförordning om explosionsfarliga ämnen och kemikalier (5/1996) anges olika riksförfattningar av lägre ordning som är tillämpliga i landskapet. Genom en annan blankettförordning om avfallsförbränning (33/2003) tillämpas statsrådets förordning om avfallsförbränning också i landskapet.

 

Behovet av lagtingets bifall och tidigare behandling i lagtinget

 

Republikens president föreslår att lagtinget förutom republikens presidents förordning om ikraftträdande av protokollet till 1979 års konvention om långväga gränsöverskridande luftföroreningar om långlivade organiska föroreningar (FFS 880/2003) även skulle bifalla förordningen om bringande i kraft av konventionen om långväga gränsöverskridande luftföroreningar (FFS 265/1983). Republikens president anger i framställningen att 1979 års konvention om långväga gränsöverskridande luftföroreningar sattes i kraft genom sistnämnda förordning. Enligt 1951 års självstyrelselag kunde landstingets bifall inhämtas endast om ett fördrag sattes i kraft genom en lag medan enligt den nu gällande självstyrelselagen bifall av lagtinget kan begäras även då ett fördrag bringas i kraft genom en annan typ av författning.

     Utskottet konstaterar att republikens president den 28 oktober 1980 begärde dåvarande landstingets samtycke till att 1979 års konvention skulle träda i kraft i landskapet Åland. Framställningen avsåg således samtycke till själva konventionen som sådan, inte till förordningen varigenom den bringades i kraft. Presidentens framställning stödde sig sålunda inte direkt på den dåvarande självstyrelselagens ordalydelse. Landstinget lämnade utan kommentarer sitt bifall den 29 januari 1981, publicerat i Ålands författningssamling nr 12/1984. Eftersom bifall enligt självstyrelselagens nuvarande lydelse skall ges till den författning varigenom ett fördrag sätts i kraft, inte till fördraget som sådant, anser utskottet att bifall i efterhand nu kan ges även till 1983 års förordning om bringande i kraft av 1979 års konvention om långväga gränsöverskridande luftföroreningar oaktat landstingets tidigare behandling.

 

Utskottets bedömning

 

Enligt vad utskottet erfarit påverkas landskapet inte i någon större utsträckning av bestämmelserna i det aktuella protokollet. Många av de ämnen som regleras där används inte i landskapet och någon tillverkning av sådana förekommer inte heller. Utskottet har dock konstaterat att den ovan berörda blankettförordningen om explosionsfarliga ämnen och kemikalier från år 1996 torde behöva kompletteras på en punkt genom att statsrådets förordning om vissa svårnedbrytbara organiska ämnen från år 2002 bringas i kraft också i landskapet.

     Utskottet tillstyrker sålunda att lagtinget ger det begärda bifallet enligt 59 § 2 mom. självstyrelselagen.

 

Ärendets behandling

 

Lagtinget har den 3 december 2003 inbegärt lagutskottets yttrande över framställningen.

     Utskottet har i ärendet hört miljöjuristen Helena Blomqvist.

     I ärendets avgörande behandling deltog ordföranden Roger Eriksson, vice ordföranden  Ragnar Erlandsson samt ledamöterna Kalle Alm, Christian Beijar och Dennis Jansson.

 

Utskottets förslag

 

Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet

 

att lagtinget ger sitt bifall till att förordningarna träder i kraft i landskapet Åland till de delar den i framställningen nämnda konventionen och det därtill hörande protokollet faller inom landskapets behörighet.

__________________

 

 

Mariehamn den 9 december 2003

 

 

Ordförande

 

 

Roger Eriksson

 

 

Sekreterare

 

 

Lars Ingmar Johansson