Lagutskottets betänkande 7/2004-2005

Lagtingsår: 2004-2005
Typ av dokument: Lagutskottets betänkande

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

BETÄNKANDE nr 7/2004-2005

 

Datum

 

Lagutskottet

2005-03-17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Lagutskottets betänkande

Ändrad landskapslag om kommunalvägar

·      Landskapsregeringens framställning nr 6/2004-2005

 

INNEHÅLL

Sammanfattning. 1

Landskapsregeringens förslag. 1

Utskottets förslag. 1

Utskottets synpunkter1

Ärendets behandling. 2

Utskottets förslag. 2

 

 

Sammanfattning

 

Landskapsregeringens förslag

 

Landskapsregeringen föreslår att kommunfullmäktiges beslut om att bygga kommunalväg eller om att ändra enskild väg till kommunalväg framdeles skall fattas med enkel majoritet. Enligt gällande bestämmelser krävs kvalificerad majoritet för ett sådant beslut.

 

Utskottets förslag

 

Utskottet föreslår att lagförslaget antas med en mindre teknisk ändring av ingressen.

 

Utskottets synpunkter

 

Enligt gällande lydelse av 21 § 1 mom. landskapslagen om kommunalvägar skall kommunfullmäktiges beslut om att bygga kommunalväg eller om att ändra enskild väg till kommunalväg fattas med kvalificerad majoritet. I lagtexten finns en hänvisning om detta till 30 § kommunallagen för landskapet Åland från år 1980. Denna lag har senare ersatts med en ny kommunallag för landskapet Åland (1997:73) som gäller från den 1 januari 1998.

     Redan när kommunallagstiftningen förnyades år 1980 minskades betydligt antalet ärenden, vars avgörande i fullmäktige kräver kvalificerad majoritet. Enligt den nu gällande kommunallagen tillämpas bestämmelser om kvalificerad majoritet endast om fullmäktige skall besluta att säga upp kommundirektören och om vissa beslut som kommunalförbundens högsta beslutande organ fattar. Krav på kvalificerad majoritet har dock i några fall kvarstått i speciallagstiftningen.

     Landskapslagen om kommunalvägar ändrades i flera avseenden år 1987. I sitt betänkande nr 4/1986-87 över landskapsstyrelsens framställning nr 7/1986-87 fäste det dåvarande lagutskottet uppmärksamhet vid att kravet på kvalificerad majoritet föreslogs kvarstå i fråga om beslut att bygga kommunalvägar trots att lagstiftaren redan då i kommunallagstiftningen betydligt minskat antalet ärenden där kvalificerad majoritet krävs. Utskottet avstod dock i detta skede från att föreslå ändringar.

     Utskottet har noterat att kommunfullmäktiges beslut enligt 21 § 1 mom. landskapslagen om kommunalvägar enligt förslaget även framdeles skall underställas landskapsregeringen för fastställelse. Utskottet konstaterar att fastställelseförfarandet nästan helt försvunnit ur den reviderade kommunallagstiftningen. Det har inte ansetts vara förenligt med en modern syn på kommunal självstyrelse att kräva att kommunala beslut underställs en högre myndighet för fastställelse. Utskottet har dock samtidigt inhämtat att krav på fastställelse ingår i ett flertal bestämmelser i landskapslagen om kommunalvägar (t.ex. 4 §, 13 § och 22 §). I detta avseende skulle således krävas en större översyn av lagen än vad som gjorts i denna  framställning. Enligt vad utskottet inhämtat är avsikten att i ett senare skede företa en total översyn av landskapslagstiftningen om kommunalvägar.

     På basis av det anförda tillstyrker utskottet att lagförslaget antas i enlighet med landskapsregeringens förslag med en mindre lagteknisk ändring av ingressen.

 

Ärendets behandling

 

Lagtinget har den 16 mars 2005 inbegärt lagutskottets yttrande över framställningen.

     Utskottet har i ärendet hört landskapsregeringsledamoten Runar Karlsson och lagberedaren Hans Selander.

     I ärendets avgörande behandling deltog ordföranden Roger Eriksson, vice ordföranden Ragnar Erlandsson samt ledamöterna Christian Beijar, Dennis Jansson och Gun-Mari Lindholm.

 

Utskottets förslag

 

Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet

 

att lagtinget antar det i framställningen ingående lagförslaget i följande lydelse:

 

L A N D S K A P S L A G
om ändring av landskapslagen om kommunalvägar

 

     I enlighet med lagtingets beslut

     ändras 21 § 1 mom. landskapslagen (1964:16) om kommunalvägar, sådant det lyder i landskapslagen 1987/24, samt

     ersätts i lagen ordet "landskapsstyrelsen" i olika böjningsformer med "landskapsregeringen" i motsvarande former som följer:

 

21 §

     (Lika som i framställningen).

__________________

 

     (Ikraftträdelsebestämmelsen lika som i framställningen).

 

 

Mariehamn den 17 mars 2005

 

 

Ordförande

 

 

Roger Eriksson

 

 

Sekreterare

 

 

Lars Ingmar Johansson