Lagutskottets betänkande 7/2006-2007

Lagtingsår: 2006-2007
Typ av dokument: Lagutskottets betänkande

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

BETÄNKANDE nr 7/2006-2007

 

Datum

 

Lagutskottet

2007-01-04

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Lagutskottets betänkande

Ändring av 53 § räddningslagen för landskapet Åland

·      Landskapsregeringens framställning nr 6/2006-2007

 

INNEHÅLL

Sammanfattning. 1

Landskapsregeringens förslag. 1

Utskottets förslag. 1

Utskottets synpunkter 1

Ärendets behandling. 2

Utskottets förslag. 2

 

 

Sammanfattning

 

Landskapsregeringens förslag

 

Landskapsregeringen föreslår en ändring av 53 § räddningslagen för landskapet Åland som innebär att den sotningsavgift som en ägare eller innehavare av en byggnad skall erlägga fastställs utgående från de kostnader som sotningen föranleder. Landskapsregeringen föreslås genom beslut kunna utfärda närmare bestämmelser om hur sotningsavgiftens storlek skall bestämmas. Ändringen föranleds av att 53 § 2 mom. i den räddningslag för landskapet Åland som lagtinget antog våren 2006 av republikens president förordnades att förfalla.

 

Utskottets förslag

 

Utskottet föreslår att lagförslaget antas oförändrat.

 

Utskottets synpunkter

 

I samband med att lagtinget våren 2006 antog en ny räddningslag för landskapet Åland förordnade republikens president att lagtingsbeslutets 53 § 2 mom. skulle förfalla. Enligt det moment lagtinget hade godkänt skulle grunderna för avgifter för sotning fastställas genom beslut av  landskapsregeringen. Av republikens presidents beslut och högsta domstolens utlåtande i ärendet framgår att momentet ansågs innebära ett bemyndigande för landskapsregeringen att bestämma grunderna för en avgift till det allmänna. Momentet ansågs därför stå i strid med reglerna om delegering i 80 § grundlagen och 21 § självstyrelselagen. Enligt nämnda lagrum skall i lag respektive i landskapslag utfärdas bestämmelser om grunderna för individens rättigheter och skyldigheter.

     Enligt den nya av lagtinget antagna räddningslagen övervakar kommunerna sotningsverksamheten. Sotningen kan skötas som en kommunal verksamhet, i privat regi eller som en kombination av dessa möjligheter.

     I landskapsregeringens förslag till nytt 53 § 2 mom. anges att sotningsavgiften skall fastställas så att "den täcker de kostnader som sotningen föranleder". Genom förslaget anges grunderna för den avgift som en fastighetsägare eller -innehavare enligt 53 § 1 mom. är skyldig att erlägga till den som utför sotningen. I framställningens motiveringar ingår närmare exempel på de olika slag av kostnader avgiften förutsätts täcka.

     Förslaget är utformat så att det innebär att inte bara de sotningsavgifter som uppbärs av det allmänna utan även de avgifter som uppbärs då sotningen utförs som företagsverksamhet skall följa de närmare bestämmelser om avgiftens storlek som landskapsregeringen utfärdar utgående från den i lag angivna principen om kostnadstäckning. Enligt utskottets bedömning bör bestämmelsen anses uppfylla såväl grundlagens som självstyrelselagens krav att grunderna för avgifter till det allmänna skall anges på lagnivå som grundlagens principer om näringsfrihet. Grundlagens bestämmelser om näringsfrihet anses inte förhindra att man på basis av lag kan reglera avgifter som erläggs till näringsidkare (t.ex. trafiktaxor).

     Med hänvisning till det anförda och på basis av den utredning som ingår i framställningen tillstyrker utskottet att lagförslaget antas utan ändringar.

     Utskottet har erfarit att landskapsregeringen bereder ett förslag till närmare bestämmelser om hur sotningsavgiftens storlek skall beräknas. Utskottet utgår från att förslaget beaktar de synpunkter som utskottet i sitt betänkande nr 4/2005-2006 anförde om att avgifterna bör anpassas så att befolkningen i olika delar av landskapet på ett jämlikt sätt har tillgång till sotningsservice.

    

Ärendets behandling

 

Lagtinget har den 29 november 2006 inbegärt lagutskottets yttrande över framställningen.

     Utskottet har i ärendet hört landskapsregeringsledamoten Britt Lundberg, räddningsinspektören Sven-Olof Boman och lagberedaren Mathias Lundqvist.

     I ärendets avgörande behandling deltog ordföranden Roger Eriksson, viceordföranden Ragnar Erlandsson, ledamoten Christian Beijar samt ersättaren Göte Winé.

 

Utskottets förslag

 

Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet

 

att lagtinget antar det i framställningen ingående lagförslaget utan ändringar.

__________________

 

 

Mariehamn den 4 januari 2007

 

 

Ordförande

 

 

Roger Eriksson

 

 

Sekreterare

 

 

Lars Ingmar Johansson