Lagutskottets betänkande 7/2007-2008

Tillhör ärendet: Ändring av trafikbrottslagen
Lagtingsår: 2007-2008
Typ av dokument: Lagutskottets betänkande

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

BETÄNKANDE nr 7/2007-2008

 

Datum

 

Lagutskottet

2008-03-13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Lagutskottets betänkande

Ändring av trafikbrottslagen

·      Landskapsregeringens framställning nr 15/2007-2008

 

INNEHÅLL

Sammanfattning. 1

Landskapsregeringens förslag. 1

Utskottets förslag. 1

Utskottets synpunkter 1

Ärendets behandling. 1

Utskottets förslag. 1

 

 

Sammanfattning

 

Landskapsregeringens förslag

 

Landskapsregeringen föreslår en ändring av 14 § 2 mom. trafikbrottslagen för landskapet Åland. Ändringen innebär att en felaktig hänvisning till vägtrafiklagens 6 § rättas till.

 

Utskottets förslag

 

Utskottet föreslår att lagförslaget antas utan ändringar.

 

Utskottets synpunkter

 

Som framgår av framställningens motivering företog lagtinget i november 2006 en teknisk ändring av 6 § vägtrafiklagen (se närmare FR 6/2005-2006 och Lu 15/2005-2006 samt ÅFS 2007/6). I samband härmed borde en följdändring ha gjorts i 14 § 2 mom. trafikbrottslagen för landskapet Åland. Det föreslagna lagförslaget korrigerar denna felaktighet. På dessa grunder och med hänvisning till de motiveringar som ingår i framställningen tillstyrker därför lagutskottet att lagförslaget antas i oförändrad form.

 

Ärendets behandling

 

Lagtinget har den 5 mars 2008 inbegärt lagutskottets yttrande över framställningen.

     I ärendets avgörande behandling deltog ordföranden Olof Erland samt ledamöterna Folke Sjölund, Jan Salmén och Harry Jansson.

 

Utskottets förslag

 

Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet

 

att lagtinget antar det i framställningen ingående lagförslaget utan ändringar.

__________________

 

 

Mariehamn den 13 mars 2008

 

 

Ordförande

 

 

Olof Erland

 

 

Sekreterare

 

 

Lars Ingmar Johansson