Lagutskottets betänkande 8/1999-2000

Lagtingsår: 1999-2000
Typ av dokument: Lagutskottets betänkande

Ladda ner Word-dokument

 

 

Ålands lagting

BETÄNKANDE nr 8a/1999-2000

Utskott

Datum

Arkivbeteckning

Lagutskottet

2000-05-16

LU08a19992000

 

 

 

 

 

 

 

 

Till

 

 

Ålands lagting

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Lagutskottets betänkande om

Ändring av 2 § landskapslagen om arvode för medlem av Ålands landskapsstyrelse

·       Lagutskottets betänkande nr 8/1999-2000

·       Landskapsstyrelsens framställning nr 11/1999-2000

 

I N N E H Å L L

Sammanfattning. 1

Bakgrund. 1

Landskapsstyrelsens förslag. 1

Utskottets förslag. 1

Utskottets synpunkter 1

Ärendets behandling. 2

Utskottets förslag. 2

 

 

Sammanfattning

 

Bakgrund

 

Lagtinget har med stöd av 53 § 2 mom. lagtingsordningen beslutat inhämta nytt betänkande i ärendet av lagutskottet.

 

Landskapsstyrelsens förslag

 

Landskapsstyrelsen föreslår att årsarvodet för medlemmar av landskapsstyrelsen höjs och att det i fortsättningen skall utgå enligt den löneklass som är två löneklasser högre än den som gäller för lagtingsledamöterna. För närvarande beräknas landskapsstyrelsemedlemmarnas arvode enligt samma löneklass som tillämpas för lagtingsledamöternas arvode.

 

Utskottets förslag

 

Utskottet tillstyrkte i betänkandet nr 8/1999-2000 att lagförslaget antas, dock så att landskapsstyrelsens medlemmar inte skulle ha rätt till semesterpremie. Reformen föreslogs träda i kraft den 1 januari 2001.

     Utskottet upprepar sina tidigare förslag med tillägget att den rätt till semesterersättning som ingår i gällande lag och i framställningen skulle upphöra.

 

 

Utskottets synpunkter

 

I betänkandet nr 8/1999-2000 betonade utskottet att uppdraget som medlem av landskapsstyrelsen skall betraktas som ett renodlat politiskt förtroendeuppdrag. Utskottet  framhöll att arvodesbestämmelserna därför borde byggas upp i enlighet härmed och inte innehålla drag som kan anses höra hemma i de kollektivavtal eller tjänstekollektivavtal som gäller för anställda inom den privata och offentliga sektorn. Utgående härifrån föreslog utskottet att den rätt till semesterpremie, som landskapsstyrelseledamöterna åtnjuter, skulle upphöra.

     Utskottet har vid ärendets förnyade behandling ytterligare granskat den rätt till semesterersättning som ingår i gällande lag och som infördes år 1978 i den tidigare lagstiftningen om landskapsstyrelseledamöternas arvoden. Rätten till semesterersättning motiverades då inte särskilt men landskapsstyrelsen påpekade att det aktuella lagrummet borde utformas i stora drag som motsvarande bestämmelse i lagen om riksdagsmannaarvode.

     Enligt 2 § 3 mom. landskapslagen om arvode för medlem av Ålands landskapsstyrelse har medlem rätt till semester under 24 vardagar under tiden 1 juni - 30 september och 6 vardagar under annan tid. Rätt till semesterersättning kan komma ifråga närmast i det fall då en medlem av någon orsak inte kunnat utnyttja sin rätt till semester under angiven tid eller i den situationen då hela landskapsstyrelsen eller en medlem av landskapsstyrelsen befriats från uppdraget före det semestern kunnat åtnjutas.

     Uppdraget som medlem av landskapsstyrelsen är numera i praktiken ett politiskt heltidsuppdrag. Det är motiverat att ett sådant uppdrag medför rätt till viss semester. Utskottet konstaterar dock samtidigt att några bestämmelser angående kvalifikationstid eller andra tidsgränser inte finns vad gäller politiskt förtroendevaldas rätt till semester. Utskottet anser det varken nödvändigt eller ändamålsenligt att sådana regler tillämpas i fråga om förtroendevalda. Den semesterrätt medlemmarna av landskapsstyrelsen har skall snarare betraktas som en möjlighet till rekreation under mindre arbetstyngda perioder av mandattiden än som en enligt särskilda regler  intjänad rätt som fallet är ifråga om tjänstemän.

     Mot bakgrund av det anförda föreslår utskottet att också rätten till semesterersättning skulle utgå ur lagförslaget.

 

 

Ärendets behandling

 

Lagtinget beslöt den 26 april 2000 enligt 53 § 2 mom. lagtingsordningen att inhämta nytt betänkande i ärendet av lagutskottet.

     Utskottet har i ärendet hört avtalschefen Jörgen Erlund.

     I ärendets avgörande behandling deltog ordföranden Wickström-Johansson, vice ordföranden K-G Eriksson samt ledamöterna Erland och Karlström.

 

 

Utskottets förslag

 

Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet

 

att Lagtinget antar det i framställningen ingående lagförslaget i den lydelse det har i lagutskottets betänkande nr 8/1999-2000, dock så att 2 § erhåller följande lydelse:

 

2 §

     Till medlem av landskapsstyrelsen utgår årsarvode samt dyrortstillägg.(Uteslutning). Årsarvodet är det arvode samt sex ålderstillägg som utgår enligt den löneklass som är två löneklasser högre än den som vid varje tidpunkt gäller för lagtingets ledamöter. Dyrortstillägg (uteslutning) erläggs enligt de  grunder som gäller för landskapets tjänstemän i motsvarande fall.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 

Mariehamn den 16 maj 2000

 

 

 

Ordförande

 

 

Lotta Wickström-Johansson

 

 

Sekreterare

 

 

Lars Ingmar Johansson