Lagutskottets betänkande 8/2000-2001

Lagtingsår: 2000-2001
Typ av dokument: Lagutskottets betänkande

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

BETÄNKANDE nr 8/2000-2001

Utskott

Datum

Arkivbeteckning

Lagutskottet

2001-04-10

LU0820002001

 

 

 

 

 

  

Till

 

Ålands lagting

 

 

 

 

 

 

Ändring av 30 § landskapslagen om besiktning och registrering av fordon

·       Landskapsstyrelsens framställning nr 7/2000-2001

 

I N N E H Å L L

Sammanfattning. 1

Landskapsstyrelsens förslag. 1

Utskottets förslag. 1

Utskottets synpunkter1

Ärendets behandling. 1

Utskottets förslag. 2

L A N D S K A P S L A G om ändring av landskapslagen om  besiktning och registrering av fordon  2

 

 

Sammanfattning

 

Landskapsstyrelsens förslag

 

Den föreslagna ändringen avser en ny regel om att fordon skall avregistreras om dess registreringsskyltar omhändertagits av en myndighet och inte har avhämtats inom sex månader från omhändertagandet.

 

Utskottets förslag

 

Utskottet tillstyrker lagförslaget med ett ändringsförslag av lagteknisk natur.

 

Utskottets synpunkter

 

Utskottet föreslår att lagförslaget antas utgående från de motiveringar som ingår i framställningen. Utskottet uppmärksammade den i framställningen berörda situationen i sitt betänkande nr 10/1999-2000 och utgick då från att landskapsstyrelsen återkommer till lagtinget med förslag i saken.

     Utskottet konstaterar att den föreslagna bestämmelsen om att ett fordon avregistreras efter sex månader gäller enbart sådana fordon vars registreringsskyltar omhändertagits av en myndighet och inte har avhämtats. I övriga fall kan liksom hittills en längre termin för avregistrering tillämpas beroende på omständigheterna i det enskilda fallet.

     Utskottet föreslår på grund av det anförda att lagförslaget antas utan ändringar i sak. Utskottet föreslår dock en ändring av lagteknisk natur så att 30 § 2 mom. i dess helhet intas i lagtexten. Av misstag har i framställningens lagtext endast intagits den mening som föreslås fogad till momentet.

 

Ärendets behandling

 

Lagtinget har den 7 mars 2001 inbegärt lagutskottets yttrande över framställningen.

     Utskottet har i ärendet hört trafikinspektören Ulf Lillie.

     I ärendets avgörande behandling deltog ordföranden Wickström-Johansson, vice ordföranden Roger Jansson, ledamöterna Perämaa och Salmén samt ersättaren Lundberg.

 

Utskottets förslag

 

Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet

 

att Lagtinget antar det i framställningen ingående lagförslaget med följande ändringar:

 

 

L A N D S K A P S L A G
om ändring av landskapslagen om
besiktning och registrering av fordon

 

     (Ingressen lika som i framställningen).

 

30 §

Avregistrering

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Om fordon inte förts till kontrollbesiktning eller det annars framkommer att fordon inte längre används eller om trafikförsäkringspremie inte betalats kan fordonet avregistreras om inte annat särskilt stadgas. Fordon vars registreringsskyltar omhändertagits av en myndighet och inte (uteslutning) avhämtats inom sex månader från omhändertagandet skall avregistreras av motorfordonsbyrån. Fordon som är intecknat eller för vilken ansökan om inteckning lämnats till landskapsstyrelsen får inte avregistreras utan skriftligt samtycke av inteckningshavare.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

__________________

 

      (Ikraftträdelsebestämmelsen lika som i framställningen).

 

 

 

Mariehamn den 10 april 2001

 

 

 

Ordförande

 

 

Lotta Wickström-Johansson

 

 

Sekreterare

 

 

Lars Ingmar Johansson