Lagutskottets betänkande 8/2004-2005

Lagtingsår: 2004-2005
Typ av dokument: Lagutskottets betänkande

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

BETÄNKANDE nr 8/2004-2005

 

Datum

 

Lagutskottet

2005-03-24

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Lagutskottets betänkande

Avtalet mellan de nordiska länderna om nordisk utbildningsgemenskap på gymnasienivå

·      Republikens presidents framställning nr 4/2004-2005

 

INNEHÅLL

Republikens presidents förslag. 1

Utskottets synpunkter1

Ärendets behandling. 1

Utskottets förslag. 1

 

 

Republikens presidents förslag

 

Republikens president föreslår att lagtinget ger sitt bifall till republikens presidents förordning om ikraftträdande av avtalet mellan de nordiska länderna om nordisk utbildningsgemenskap på gymnasienivå (teoretiska och yrkesinriktade utbildningar) till de delar avtalet faller inom landskapets behörighet.

 

Utskottets synpunkter

 

Det föreliggande avtalet motsvarar i huvudsak ett tidigare avtal mellan de nordiska länderna om utbildningsgemenskap på gymnasial nivå som ingicks den 4 mars 1992. Utskottet konstaterar att lagtingets bifall till 1992 års avtal inte inhämtats eftersom avtalet bringades i kraft genom en förordning. Enligt 1951 års självstyrelselag erfordrades landstingets bifall endast i de fall då ett fördrag bringades i kraft genom lag.

     Lagutskottet har inbegärt kulturutskottets utlåtande i ärendet. Beträffande avtalets innehåll och betydelse för landskapet får lagutskottet hänvisa till detta utlåtande.

     Utskottet tillstyrker att lagtinget ger det begärda bifallet enligt 59 § 1 mom. självstyrelselagen.

 

Ärendets behandling

 

Lagtinget har den 9 mars 2005 inbegärt lagutskottets yttrande över framställningen.

     Lagutskottet har enligt 41 § 1 mom. lagtingsordningen inbegärt kulturutskottets yttrande i ärendet.

     I ärendets avgörande behandling deltog ordföranden Roger Eriksson, viceordföranden Ragnar Erlandsson samt ledamöterna Christian Beijar och  Dennis Jansson.

 

Utskottets förslag

 

Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet

 

att lagtinget ger sitt bifall till att förordningen träder i kraft i landskapet Åland till de delar det i framställningen berörda avtalet faller inom landskapets behörighet.

__________________

 

 

Mariehamn den 24 mars 2005

 

 

Ordförande

 

 

Roger Eriksson

 

 

Sekreterare

 

 

Lars Ingmar Johansson


Ålands lagting

UTLÅTANDE 2004-2005

 

Datum

 

Kulturutskottet

2005-03-22

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till lagutskottet

 

 

 

 

 


Kulturutskottets utlåtande

Avtalet mellan de nordiska länderna om nordisk utbildningsgemenskap på gymnasienivå

·      Republikens presidents framställning nr 4/2004-2005

 

INNEHÅLL

Utskottets synpunkter1

Ärendets behandling. 1

Utskottets förslag. 2

 

 

Lagutskottet har i brev av den 9 mars 2005 med stöd av 41 § 1 mom. lagtingsordningen inbegärt kulturutskottets utlåtande över republikens presidents framställning nr 4/2004-2005 om bifall till förordningen om ikraftträdande av avtalet mellan de nordiska länderna om nordisk utbildningsgemenskap på gymnasienivå. Utskottet får med anledning härav anföra följande.

 

Utskottets synpunkter

 

I presidentens förordning föreslås att lagtinget skall ge sitt bifall till ett nytt nordiskt avtal om utbildningsgemenskap på gymnasienivå. Avtalet, som ersätter ett avtal från år 1993, har föregåtts av en nordisk utredning på tjänstemannanivå i vilken även landskapsregeringens utbildningsavdelning varit representerad. Utredningen konstaterade att ett av de större problemen med det nu gällande avtalet är att kännedomen om avtalet inte är särskilt stor. Samtidigt konstaterade utredningen dock att landskapet här utgör ett klart undantag eftersom avtalet är känt både hos myndigheter, skolor och studerande på Åland.

     Utskottet noterar att avtalet som sådant inte har genomgått några större förändringar. Avtalet omfattar exempelvis också i fortsättningen endast skolbaserad vuxen- och ungdomsutbildning medan bestämmelser om läroavtal och arbetsmarknadsutbildning dessvärre inte ingår i avtalet. Landskapsregeringen har, enligt vad utskottet fått erfara, i beredningsarbetet eftersträvat att avtalet skulle utökas till att omfatta också läroavtal men en sådan ändring har inte varit möjlig att få till stånd.

     Utskottet konstaterar att ett nittiotal åländska ungdomar studerar i gymnasieskolor i framför allt Sverige varför avtalet är särskilt viktigt för Åland. Eftersom utskottet inte har några invändningar mot avtalet kan lagtingets bifall till förordningen om avtalets ikraftträdande förordas.

 

 

Ärendets behandling

 

Lagutskottet har den 9 mars 2005 enligt 41 § 1 mom. lagtingsordningen inbegärt kulturutskottets utlåtande i ärendet.

     Utskottet har i ärendet hört landskapsregeringsledamoten Camilla Gunell och överinspektören Elisabeth Storfors.

     Vid ärendets avgörande behandling deltog ordföranden Danne Sundman, ledamöterna Johan Ehn, Henrik Lagerberg och Henry Lindström samt ersättaren Raija-Liisa Eklöw.

 

Utskottets förslag

 

 

Med hänvisning till det anförda framför utskottet som sitt utlåtande

 

att lagutskottet vid uppgörandet av sitt betänkande beaktar vad som anförts i detta utlåtande.

 

__________________

 

 

Mariehamn den 22 mars 2005

 

 

Ordförande

 

 

Danne Sundman

 

 

Sekreterare

 

 

Susanne Eriksson