Lagutskottets betänkande 8/2006-2007

Lagtingsår: 2006-2007
Typ av dokument: Lagutskottets betänkande

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

BETÄNKANDE nr 8/2006-2007

 

Datum

 

Lagutskottet

2007-02-08

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Lagutskottets betänkande

Godkännande av fördraget om ett fördjupat gränsöverskridande samarbete, särskilt för bekämpning av terrorism, gränsöverskridande brottslighet och olaglig migration (Prümfördraget) och lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i fördraget

·       Republikens presidents framställning nr 5/2006-2007

 

INNEHÅLL

Sammanfattning. 1

Republikens presidents förslag. 1

Utskottets förslag. 1

Utskottets synpunkter 1

Ärendets behandling. 2

Utskottets förslag. 2

 

 

Sammanfattning

 

Republikens presidents förslag

 

Republikens president föreslår att lagtinget ger sitt bifall till att lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i fördraget mellan Konungariket Belgien, Förbundsrepubliken Tyskland, Konungariket Spanien, Republiken Frankrike, Storhertigdömet Luxemburg, Konungariket Nederländerna och Republiken Österrike om ett fördjupat gränsöverskridande samarbete, särskilt för bekämpning av terrorism, gränsöverskridande brottslighet och olaglig migration och om tillämpning av detta fördrag träder i kraft i landskapet.

 

Utskottets förslag

 

Utskottet tillstyrker att lagtinget ger det begärda bifallet.

 

Utskottets synpunkter

 

Prümfördraget undertecknades ursprungligen i maj 2005 av Belgien, Tyskland, Spanien, Frankrike, Luxemburg, Nederländerna och Österrike. Fördraget är öppet för alla EU:s medlemsstater. Finland har uttryckt sin avsikt att ansluta sig till fördraget och riksdagen beslöt i februari 2007 att godkänna fördraget. (Se förvaltningsutskottets betänkande nr 36/2006).

     Prümfördragets syfte är att fördjupa det gränsöverskridande samarbetet mellan parterna, särskilt för att bekämpa terrorism, gränsöverskridande brottslighet och olaglig migration. Fördraget innehåller bl.a. bestämmelser om utbyte av DNA-, fingeravtrycks- och fordonsregisteruppgifter samt om gränsöverskridande operativt samarbete. I fördraget ingår också bestämmelser om dataskydd. Informationsutbytet om de personregister som polisen i respektive länder upprätthåller skall bli effektivare.

     Utskottet konstaterar att Prümfördraget utgör den rättsliga ramen för ett fördjupat gränsöverskridande praktiskt samarbete mellan brottsbekämpande myndigheter i de avtalsslutande staterna. Samarbetet dem emellan skall bli effektivare och lättare i en situation där bekämpning av terrorism, gränsöverskridande brottslighet och olaglig migration blivit allt viktigare och brottsligheten i allt större utsträckning har blivit gränsöverskridande.

     Fördraget berör till vissa delar frågor som ligger under landskapets behörighet, såsom allmän ordning och säkerhet (polisförvaltning) samt person- och fordonsregister. Väsentliga delar i fördraget berör områden av rikslagstiftningskaraktär såsom förundersökning, utlämning för brott, utlänningslagstiftning och skjutvapen.

     Prümfördraget kompletterar det s.k. Schengenavtalet om avskaffande av gränskontroller och utökat polisiärt samarbete. Lagtinget lämnade den 25 september 1998 sitt bifall till Schengenavtalet. Lagutskottet berörde i sitt betänkande nr 19/1997-98 frågor i anslutning till avtalet och föreslog att lagtinget skulle lämna sitt bifall till det då ifrågavarande avtalet.

     Lagutskottet konstaterar att fördraget ger de fördragsslutande parterna tillträde till uppgifter om motorfordon samt uppgifter om fordonets ägare och innehavare i de nationella fordonsregistren och rätt att i enskilda fall göra automatiska sökningar bland dem. Sådana sökningar kan dock endast genomföras genom användning av ett fordons fullständiga identifieringsnummer eller registerbeteckning och i överensstämmelse med den nationella lagstiftningen. Utskottet har inte något att erinra mot detta då det inte är fråga om särskilt känsliga uppgifter. Vad gäller polisens personregister hänvisar utskottet till att lagtinget inom detta område antagit en blankettlagstiftning. I enlighet med landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av riksförfattningar om personregister (1999:50), ändrad 2006/29, tillämpas i landskapet rikets lag om behandling av personuppgifter i polisens verksamhet (FFS 761/2003).

     Med hänvisning till det anförda tillstyrker utskottet att lagtinget enligt 59 § 1 mom. självsyrelselagen ger det begärda bifallet.

 

Ärendets behandling

 

Lagtinget har den 17 januari 2007 inbegärt lagutskottets yttrande över framställningen.

     I ärendets avgörande behandling deltog ordföranden Roger Eriksson, vice ordföranden Ragnar Erlandsson samt ledamöterna Christian Beijar och Gun-Mari Lindholm.

 

Utskottets förslag

 

Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet

 

att lagtinget ger sitt bifall till att lagen träder i kraft i landskapet Åland till delar fördraget faller inom landskapets behörighet.

__________________

 

 

Mariehamn den 8 februari 2007

 

 

Ordförande

 

 

Roger Eriksson

 

 

Sekreterare

 

 

Lars Ingmar Johansson