Lagutskottets betänkande 8/2008-2009

Lagtingsår: 2008-2009
Typ av dokument: Lagutskottets betänkande

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

BETÄNKANDE nr 8/2008-2009

 

Datum

 

Lagutskottet

2009-01-22

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Lagutskottets betänkande

Ändring av bestämmelserna om registrerings-besiktning i 6 och 8 §§ landskapslagen om besiktning och registrering av fordon

·      Landskapsregeringens framställning nr 8/2008-2009

 

INNEHÅLL

Sammanfattning. 1

Landskapsregeringens förslag. 1

Utskottets förslag. 1

Utskottets synpunkter 1

Ärendets behandling. 1

Utskottets förslag. 1

 

 

Sammanfattning

 

Landskapsregeringens förslag

 

Landskapsregeringen föreslår att lagtinget antar en landskapslag om ändring av bestämmelserna om registreringsbesiktning i 6 och 8 §§ i landskapslagen om besiktning och registrering av fordon (besiktningslagen) Vid registreringsbesiktning av ett begagnat fordon som ska genomgå periodisk besiktning i landskapet behöver fordonets skick enligt förslaget inte granskas till den del en sådan granskning (kontrollbesiktning) har utförts och godkänts i någon av medlemsstaterna inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES), såvida inte den som företer fordonet för besiktning vill att fordonet granskas.

 

Utskottets förslag

 

Utskottet omfattar landskapsregeringens förslag.

 

Utskottets synpunkter

 

Utskottet, som inte har något att anföra i ärendet, föreslår att lagförslaget antas utan ändringar.

 

Ärendets behandling

 

Lagtinget har den 8 december 2009 inbegärt lagutskottets yttrande över framställningen.

     I ärendets avgörande behandling deltog ordföranden Olof Erland, ledamöterna Harry Jansson och Folke Sjölund samt ersättaren Sirpa Eriksson.

 

Utskottets förslag

 

Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet

 

att lagtinget antar det i framställningen ingående lagförslaget oförändrat.

__________________

 

 

Mariehamn den 22 januari 2009

 

 

Ordförande

 

 

Olof Erland

 

 

Sekreterare

 

 

Susanne Eriksson