Lagutskottets betänkande 8/2009-2010

Lagtingsår: 2009-2010
Typ av dokument: Lagutskottets betänkande

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

BETÄNKANDE nr 8/2009-2010

 

Datum

 

Lagutskottet

2009-12-01

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Lagutskottets betänkande

Godkännande av protokollet med Schweiz för att ändra avtalet för undvikande av dubbelbeskattning beträffande skatter på inkomst och på förmögenhet och därtill hörande protokoll samt med förslag till lag om ikraftträdande av de bestämmelser i protokollet som hör till området för lagstiftningen

·      Republikens presidents framställning nr 5/2009-2010

 

INNEHÅLL

Republikens presidents förslag. 1

Utskottets förslag. 1

Ärendets behandling. 1

Utskottets förslag. 1

 

 

Republikens presidents förslag

 

Republikens president föreslår att lagtinget ger sitt bifall till att lagen om sättande i kraft av de bestämmelser i protokollet med Schweiz om att ändra avtalet för att undvika dubbelbeskattning beträffande skatter på inkomst och förmögenhet och därtill hörande protokoll, träder i kraft i landskapet Åland till de delar protokollet faller inom landskapets behörighet.

 

Utskottets förslag

 

Utskottet tillstyrker att lagtinget ger det begärda bifallet.

 

Ärendets behandling

 

Lagtinget har den 30 november 2009 inbegärt lagutskottets yttrande över framställningen.

     I ärendets avgörande behandling deltog vice ordföranden Barbro Sundback, ledamöterna Harry Jansson, Jan Salmén och Folke Sjölund samt ersättaren Sirpa Eriksson.

 

Utskottets förslag

 

Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet

 

att lagtinget ger sitt bifall till att lagen träder i kraft i landskapet Åland till de delar det i framställningen nämnda protokollet faller inom landskapets behörighet.

 

__________________

 

 

Mariehamn den 1 december 2009

 

 

Vice ordförande

 

 

Barbro Sundback

 

 

Sekreterare

 

 

Susanne Eriksson