Lagutskottets betänkande 9/1999-2000

Lagtingsår: 1999-2000
Typ av dokument: Lagutskottets betänkande

Ladda ner Word-dokument

 

 

Ålands lagting

BETÄNKANDE nr 9/1999-2000

 

Datum

Arkivbeteckning

Lagutskottet

2000-04-25

LU0919992000

 

 

 

 

 

 

 

 

Till

 

 

Ålands lagting

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Lagutskottets betänkande om

Ändring av landskapslagen om Ålands representation i Nordiska rådet

·       Lagmotion nr 3/1999-2000

 

I N N E H Å L L

Sammanfattning. 1

Motionärernas förslag. 1

Utskottets förslag. 1

Utskottets synpunkter 1

Ärendets behandling. 2

Utskottets förslag. 2

 

 

Sammanfattning

 

Motionärernas förslag

 

I ltl Olof Erlands m.fl. lagmotion föreslås att det inte längre skulle föreskrivas att Ålands delegations i Nordiska rådet årliga berättelse skall åtföljas av Finlands delegations motsvarande berättelse.

 

 

Utskottets förslag

 

Utskottet tillstyrker motionärernas förslag.

 

Utskottets synpunkter

 

I den första landskapslagen om Ålands representation i Nordiska rådet (29/1970) angavs att landskapsstyrelsen årligen till landstinget överlämnar Nordiska rådets Finlands delegations berättelse jämte de särskilda tillägg som uppgjorts av landstingets och landskapsstyrelsens företrädare. När lagen reviderades föreslog landskapsstyrelsen att Ålands delegation årligen skall uppgöra en berättelse som kan bestå av Nordiska rådets Finlands delegations berättelse jämte nödigbefunna tillägg. Förslaget ändrades under landstingsbehandlingen (stora utskottets betänkande nr 17/1983-84) så att Ålands delegation skall uppgöra en egen berättelse över de för Åland väsentliga frågorna i Nordiska rådet och att denna berättelse skall åtföljas av Finlands delegations berättelse. Stora utskottet framhöll att tonvikten i berättelsen bör läggas på de frågor som väckts på åländskt initiativ och att övriga frågor som i väsentlig grad berör landskapet bör medtas i berättelsen. Genom att föreskriva att Ålands delegations berättelse skall åtföljas av Finlands delegations berättelse avsåg utskottet synbarligen att övrig information av mera allmän natur skulle kunna erhållas ur Finlands delegations berättelse.

     Utskottet instämmer i motionärernas förslag om att det inte är ändamålsenligt att behandlingen av Ålands delegations berättelse riskerar att försenas på grund av att Finlands delegations berättelse  av någon orsak inte finns tillgänglig inom rimlig tid. Utskottet tillstyrker därför motionärernas förslag men konstaterar samtidigt att man bör eftersträva att Finlands delegations berättelse finns tillgänglig då Ålands delegations berättelse behandlas i lagtinget. På detta sätt undviker man dubbelarbete samtidigt som lagtinget har tillgång till  så fullständig information som möjligt.

 

 

Ärendets behandling

 

Lagtinget har den 19 april 2000 inbegärt lagutskottets yttrande över framställningen.

     I ärendets avgörande behandling deltog ordföranden Wickström-Johansson, vice ordföranden K-G Eriksson samt ledamöterna Erland och Karlström.

 

 

Utskottets förslag

 

Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet

 

att lagtinget måtte anta det i lagmotionen ingående lagförslaget oförändrat.

 

 

Mariehamn den 25 april 2000

 

 

 

Ordförande

 

 

Lotta Wickström-Johansson

 

 

Sekreterare

 

 

Lars Ingmar Johansson