Lagutskottets betänkande 9/2000-2001

Lagtingsår: 2000-2001
Typ av dokument: Lagutskottets betänkande

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

BETÄNKANDE nr 9/2000-2001

Utskott

Datum

Arkivbeteckning

Lagutskottet

2001-04-17

LU0920002001

 

 

 

 

 

  

Till

 

Ålands lagting

 

 

 

 

 

Lagutskottets betänkande om

Godkännande av avtalet om genomförande av bestämmelser i Förenta Nationernas havsrättskonvention

·       Republikens presidents framställning nr 5/2000-2001

 

I N N E H Å L L

Republikens presidents förslag. 1

Utskottets synpunkter1

Ärendets behandling. 2

Utskottets förslag. 2

 

Republikens presidents förslag

 

Republikens president föreslår att lagtinget ger sitt bifall till att lagen om ikraftträdande av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalet om genomförande av de bestämmelser i Förenta Nationernas havsrättskonvention av den 10 december 1982 som rör bevarande och förvaltning av gränsöverskridande och långvandrande fiskbestånd träder i kraft i landskapet Åland till de delar avtalet faller inom landskapets behörighet.

 

Utskottets synpunkter

 

Förenta nationernas havsrättskonvention tillkom år 1982. Finland ratificerade konventionen i juni 1996. Lagtinget lämnade sitt bifall till att konventionen träder i kraft också för Ålands del den 3 juni 1996. År 1995 ingicks ett avtal om genomförande av de bestämmelser i havsrättskonventionen som rör bevarande och förvaltning av gränsöverskridande och långvandrande fiskbestånd. Avtalet är ett så kallat partsavtal och innefattar delad kompetens. En del av avtalets bestämmelser ingår i EG:s exklusiva kompetens, medan andra ingår både i EG:s och dess medlemsstaters kompetens och vissa bestämmelser i medlemsstaternas exklusiva kompetens.

     Det föreliggande avtalet gäller fiske på det fria havet och förpliktar parterna att trygga arternas bevarande och att de nyttjas på ett ändamålsenligt sätt. Utskottet har konstaterat att kuststaterna vid Östersjön utsträckt sin jurisdiktion så långt detta varit möjligt enligt internationell rätt. Det finns därför i praktiken mycket litet fritt hav i Östersjön. Inte heller finns i Östersjön sådana fiskbestånd som tillhör de långvandrande arter som avses i havsrättskonventionen. De gränsöverskridande bestånden i Östersjön är strömming, vassbuk (skarpsill), torsk och lax. Kvoteringen och skyddet av dessa arter sköts av internationella fiskerikommissionen för Östersjön. Eftersom det nu aktuella avtalet  gäller gränsöverskridande fiskbestånd endast till den del de rör sig i det fria havet och åländska och finländska fiskefartyg  på det fria havet endast fiskar ovan nämnda av fiskerikommissionen reglerade arter, är avtalets praktiska betydelse för Ålands del mycket liten. Något fiske med åländska fiskefartyg på de fria vattnen utanför Östersjön förekommer inte.

     På grund av att avtalet i praktiken för närvarande saknar betydelse för Åland har landskapsstyrelsen hittills gjort bedömningen att något behov inte finns av ändringar i landskapslagen om verkställighet av den gemensamma fiskeripolitiken inom Europeiska gemenskapen (40/1995).

     Utskottet har erfarit att landskapsstyrelsen inte formellt hörts under beredningen av det nu föreliggande ärendet. Däremot har informella konsultationer förts mellan utrikesministeriet och landskapsstyrelsen.

     På basis av det ovanstående tillstyrker utskottet att lagtinget ger det begärda bifallet enligt 59 § 2 mom. självstyrelselagen.

 

Ärendets behandling

 

Lagtinget har den 9 april 2001 inbegärt lagutskottets yttrande över framställningen.

     Utskottet har i ärendet hört byråchefen Carl Storå.

     I ärendets avgörande behandling deltog ordföranden Wickström-Johansson, vice ordföranden Roger Jansson samt ledamöterna Christer Jansson, Perämaa och Salmén.

 

Utskottets förslag

 

Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet

 

att Lagtinget ger sitt bifall till att lagen träder i kraft i landskapet Åland till de delar den i framställningen berörda konventionen faller inom landskapets behörighet.

 

 

 

Mariehamn den 17 april 2001

 

 

 

Ordförande

 

 

Lotta Wickström-Johansson

 

 

Sekreterare

 

 

Lars Ingmar Johansson