Lagutskottets betänkande 9/2003-2004

Lagtingsår: 2003-2004
Typ av dokument: Lagutskottets betänkande

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

BETÄNKANDE nr 9/2003-2004

 

Datum

 

Lagutskottet

2004-01-13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Lagutskottets betänkande

Godkännande av det internationella fördraget om växtgenetiska resurser för livsmedel och jordbruk och med förslag till lag om sättande i kraft av de bestämmelser i fördraget som hör till området för lagstiftningen

·      Republikens presidents framställning nr 9/2003-2004

 

INNEHÅLL

Republikens presidents förslag. 1

Utskottets synpunkter1

Ärendets behandling. 2

Utskottets förslag. 2

 

 

Republikens presidents förslag

 

Republikens president föreslår att lagtinget ger sitt bifall till att lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i det internationella fördraget om växtgenetiska resurser för livsmedel och jordbruk träder i kraft i landskapet Åland.

 

Utskottets synpunkter

 

Det i presidentens framställning avsedda fördraget har tillkommit inom ramen för Förenta Nationernas livsmedels- och jordbruksorganisation. Fördraget om växtgenetiska resurser för livsmedel och jordbruk avser bevarande och hållbart utnyttjande av de växtgenetiska resurserna samt en rättvis och opartisk fördelning av den nytta som uppstår som resultat av deras användning. Det yttersta syftet är att bevara den biologiska mångfalden och trygga ett hållbart jordbruk och livsmedelssäkerhet.

     Fördraget innehåller bestämmelser som indirekt eller direkt gäller jordbruk, styrning av lantbruksproduktion, tillvaratagande av jordbruksmarks  produktionsförmåga samt naturvård. Dessa områden faller enligt 18 § självstyrelselagen under landskapets lagstiftningsbehörighet.

     I fördraget ingår bland annat i artiklarna 5 och 6 bestämmelser inom landskapets behörighet. Bestämmelserna gäller skyddsåtgärder samt hållbart nyttjande av växtgenetiska resurser för livsmedel och jordbruk. Bland annat syftar avtalet till att uppmuntra jordbrukare att genom praktisk odling bevara växtgenetiska resurser för livsmedel och jordbruk. Det skall också främja en ökad användning av lokala grödor och sorter.                 

     Utskottet, som noterar att landskapsstyrelsen hörts i ärendets beredning, konstaterar att ett bifall till fördraget inte medför något omedelbart behov av lagstiftningsåtgärder i landskapet. I rådgivnings- och stödverksamheten bör dock  fördraget beaktas.

     Vad gäller fördragets innehåll och betydelse i övrigt hänvisar utskottet till näringsutskottets utlåtande.

     Utskottet tillstyrker att lagtinget ger det begärda bifallet enligt 59 § 2 mom. självstyrelselagen.

Ärendets behandling

 

Lagtinget har den 17 december 2003 inbegärt lagutskottets yttrande över framställningen.

     Utskottet har enligt 41 § 1 mom. lagtingsordningen inbegärt näringsutskottets utlåtande som bifogas till betänkandet.

     I ärendets behandling deltog ordföranden Roger Eriksson, vice ordföranden Ragnar Erlandsson,  ledamöterna Kalle Alm och Christian Beijar samt ersättaren Peter Grönlund.

 

Utskottets förslag

 

Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet

 

att lagtinget ger sitt bifall till att lagen träder i kraft i landskapet Åland till de delar det i framställningen avsedda fördraget faller inom landskapets behörighet.

__________________

 

 

Mariehamn den  13  januari 2004

 

 

Ordförande

 

 

Roger Eriksson

 

 

Sekreterare

 

 

Lars Ingmar Johansson


Ålands lagting

UTLÅTANDE

 

Datum

 

Näringsutskottet

2004-01-08

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till lagutskottet

 

 

 

 

 


Näringsutskottets utlåtande

Det internationella fördraget om växtgenetiska resurser för livsmedel och jordbruk

·      Republikens presidents framställning nr 9/2003-2004

 

INNEHÅLL

Utskottets synpunkter1

Ärendets behandling. 2

Utskottets förslag. 2

 

Lagtinget har till lagutskottet remitterat republikens presidents framställning om godkännande av det internationella fördraget om växtgenetiska resurser för livsmedel och jordbruk och lagutskottet har enligt 41 § 1 mom. lagtingsordningen den 5 januari 2004 anhållit om utlåtande från näringsutskottet i ärendet till den del det berör näringsutskottets ansvarsområde.

 

Utskottets synpunkter

Utskottet konstaterar att växternas genetiska variation är av stor betydelse bland annat för forskning och framtagande av nya växtsorter som exempelvis har högre näringsvärde och bättre resistens samt ger större avkastning. En hållbar användning av de odlade växternas genestiska diversitet är därför en förutsättning för ett framtida hållbart jordbruk och för livsmedelssäkerheten. Mot bakgrund av detta ser utskottet positivt på det internationella fördraget om växtgenetiska resurser för livsmedel och jordbruk eftersom fördraget syftar till att säkerställa att de växtgenetiska resurser som är viktiga för jordbruket samlas, utvärderas och bevaras för kommande generationer. Genom fördraget överenskoms också om ett förenklat tillträde till de genetiska resurserna samt om att nyttan av resursernas användning skall delas på ett rättvist sätt.

     Utskottet konstaterar vidare att ett internationellt fördrag är till stor fördel eftersom bevarandet av de växtgenetiska resurserna är en gemensam angelägenhet för alla länder och eftersom det internationella utbytet av växtgenetiskt material är mycket stort. Enligt uppgift görs det varje år 100.000-tals transaktioner där växtgenetiskt material överförs mellan genbanker, forskningsinstitut, företag och andra intressenter. En konvention om biologisk mångfald tillkom 1993 och en global handlingsplan för bevarande och hållbart utnyttjande av de växtgenetiska resurserna har utarbetats. Först genom fördraget åstadkoms dock ett för de fördragsslutande parterna legalt bindande instrument.

     Fördraget ger parterna en skyldighet att bevara, insamla, katalogisera och dokumentera de växtgenetiska resurserna. Utskottet konstaterar här att de nordiska länderna ligger relativt långt framme på området bland annat genom verksamheten inom Nordiska genbanken. Fördraget ålägger även parterna att verka för ett hållbart nyttjande av de växtgenetiska resurserna bland annat genom en jordbrukspolitik som gynnar växternas biologiska mångfald. Utskottet noterar här att samma målsättning gäller bland annat för EG:s system för jordbrukets miljöstöd. Genom fördraget införs också ett multilateralt system för tillträde till och fördelning av nyttan av resurserna. Bland annat införs ett särskilt standardavtal som skall användas vid överföring av växtgenetiska resurser.

     Enligt utskottets uppfattning torde fördraget inte medföra några direkta eller omedelbara konsekvenser för landskapets del. Fördraget ligger dock i landskapets långsiktiga intresse eftersom det syftar till att stoppa den ständigt pågående utarmningen av de genetiska resurserna.

 

Ärendets behandling

 

Lagutskottet har den 5 januari 2004 med stöd av 41 § 1 mom. lagtingsordningen inbegärt näringsutskottets utlåtande i ärendet.

     Utskottet har i ärendet hört lantbruksinspektören Stefan Isaksson.

     I ärendets avgörande behandling deltog vice ordföranden Brage Eklund samt ledamöterna Carina Aaltonen, Raija-Liisa Eklöw och Fredrik Karlström.

 

Utskottets förslag

 

Med hänvisning till det anförda framför utskottet som sitt utlåtande

 

att lagutskottet vid uppgörandet av sitt betänkande beaktar vad som anförts i detta utlåtande.

 

 

 

Mariehamn den 7 januari 2004

 

 

Vice ordförande

 

 

Brage Eklund

 

 

Sekreterare

 

 

Susanne Eriksson