Lagutskottets betänkande 9/2005-2006

Lagtingsår: 2005-2006
Typ av dokument: Lagutskottets betänkande

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

BETÄNKANDE nr 9/2005-2006

 

Datum

 

Lagutskottet

2006-04-20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Lagutskottets betänkande

Godkännande av överenskommelsen mellan Finland och Estland om social trygghet och med förslag till lag om sättande i kraft av de bestämmelser i överenskommelsen som hör till området för lagstiftningen

·      Republikens presidents framställning nr 4/2005-2006

 

INNEHÅLL

Sammanfattning. 1

Republikens presidents förslag. 1

Utskottets förslag. 1

Utskottets synpunkter 1

Ärendets behandling. 2

Utskottets förslag. 2

 

 

Sammanfattning

 

Republikens presidents förslag

 

Republikens president föreslår att lagtinget ger sitt bifall till att lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i överenskommelsen med Estland om social trygghet träder i kraft i landskapet Åland.

 

Utskottets förslag

 

Utskottet tillstyrker att lagtinget ger det begärda bifallet.

 

Utskottets synpunkter

 

En överenskommelse mellan Finland och Estland om social trygghet trädde i kraft den 1 oktober 1997. Ålands landsting lämnade sitt bifall till överenskommelsen den 22 september 1997. Estland blev den 1 maj 2004 medlem i Europeiska unionen. Den ovannämnda överenskommelsen liksom liknande överenskommelser med andra länder blev därmed till stor del onödig i och med att den sociala tryggheten för arbetstagare, företagare och deras familjemedlemmar som rör sig mellan EU-länderna tryggas genom rådets förordning (EEG) nr 1408/71. Förordningen omfattar dock inte personer som inte alls har förvärvsarbetat. För deras del gäller fortsättningsvis bilaterala överenskommelser.

     På grund av att nämnda EG-förordning numera reglerar de sociala förmånerna för personer som rör sig mellan Finland och Estland berör den föreliggande överenskommelsen ett mycket begränsat antal personer, ca tio i vartdera landet.

     Då den nya till sin omfattning begränsade överenskommelsen träder i kraft förblir vissa  bestämmelser i den tidigare överenskommelsen fortfarande gällande. Detta gäller bl.a. den tidigare överenskommelsens artikel 30, enligt vilken vid tillämpningen av den kan användas såväl de fördragsslutande parternas officiella språk (finska, svenska och estniska) som engelska. Till den delen avviker bestämmelsen från språkstadgandena i självstyrelselagen. Av den orsaken förutsätter också den nya överenskommelsens ikraftträdande på Åland enligt 59 § 2 mom. självstyrelselagen att lagtingets beslut fattas med en majoritet om minst två tredjedelar av de avgivna rösterna. Eftersom bestämmelsen gäller endast det språk på vilket landskapsmyndigheterna skall stå i förbindelse med utländska myndigheter behandlas lagförslaget i vanlig lagstiftningsordning i riksdagen.

     Utskottet konstaterar att lagtinget med föreskriven kvalificerad majoritet lämnade sitt bifall till den nu upphävda överenskommelsen. Lagtinget har även vid andra tillfällen med föreskriven majoritet lämnat bifall till överenskommelser i vilka ingått motsvarande språkbestämmelser.

     Med hänvisning till det anförda tillstyrker utskottet att lagtinget ger det begärda bifallet enligt 59 § 2 mom. självstyrelselagen.

 

Ärendets behandling

 

Lagtinget har den 19 april 2006 inbegärt lagutskottets yttrande över framställningen.

     I ärendets avgörande behandling deltog ordföranden Roger Eriksson, vice ordföranden Ragnar Erlandsson samt ledamöterna Christian Beijar, Dennis Jansson och Gun-Mari Lindholm.

 

Utskottets förslag

 

Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet, som hänvisar till att lagtingets beslut skall fattas i den ordning 59 § 2 mom. självstyrelselagen stadgar,

 

att lagtinget ger sitt bifall till att den i framställningen avsedda lagen träder i kraft i landskapet Åland till de delar överenskommelsen faller inom landskapets behörighet.

__________________

 

 

Mariehamn den 20 april 2006

 

 

Ordförande

 

 

Roger Eriksson

 

 

Sekreterare

 

 

Lars Ingmar Johansson