Lagutskottets betänkande 9/2006-2007

Lagtingsår: 2006-2007
Typ av dokument: Lagutskottets betänkande

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

BETÄNKANDE nr 9/2006-2007

 

Datum

 

Lagutskottet

2007-03-15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Lagutskottets betänkande

Godkännande av 1) ändringen av överenskommelsen om antagande av enhetliga villkor för periodisk besiktning av hjulförsedda fordon samt om ömsesidigt erkännande av sådana besiktningar och 2) ändringar av normen 1 som bifogats överenskommel-sen om antagande av enhetliga villkor för periodisk besiktning av hjulförsedda fordon samt om ömsesi-digt erkännande av sådana besiktningar

·      Republikens presidents framställning nr 7/2006-2007

 

INNEHÅLL

Republikens presidents förslag. 1

Utskottets synpunkter 1

Ärendets behandling. 2

Utskottets förslag. 2

 

 

Republikens presidents förslag

 

Republikens president föreslår att lagtinget ger sitt bifall till att republikens presidents förordningar om 1) sättande i kraft av ändringarna i överenskommelsen om antagande av enhetliga villkor för periodisk besiktning av hjulförsedda fordon samt om ömsesidigt erkännande av sådana besiktningar och 2) sättande i kraft av ändringarna i normen 1 som bifogats till överenskommelsen om antagande om antagande av enhetliga villkor för periodisk besiktning av hjulförsedda fordon samt om ömsesidigt erkännande av sådana besiktningar träder i kraft i landskapet Åland till de delar överenskommelserna faller inom landskapets behörighet.

 

Utskottets synpunkter

 

Överenskommelsen om antagande av enhetliga villkor för periodisk besiktning av hjulförsedda fordon samt om ömsesidigt erkännande av sådana besiktningar ingicks i Wien den 13 november 1997. Lagtinget lämnade den 17 september 2001 sitt bifall till överenskommelsen. Syftet är att motorfordon och släpvagnar skall genomgå periodiska besiktningar på enhetliga villkor och att därmed en högre säkerhets- och miljöskyddsnivå uppnås.

     Lagtinget lämnade den 21 januari 2005 sitt bifall till en ändring av artikel 12 i den nämnda överenskommelsen.

     Lagutskottet har i sina betänkanden nr 11/2000-2001 och 4/2004-2005 närmare berört innehållet i och verkningarna av överenskommelsen.

     I den framställning republikens president nu överlämnat till lagtinget berörs vissa ändringar av överenskommelsen från år 1997 och till den anslutna normer. Utskottet konstaterar att de aktuella ändringarna närmast är av formell och förtydligande natur och att de inte får några följder för lagstiftningen i landskapet.

     Utskottet tillstyrker på nämnda grunder att lagtinget ger det begärda bifallet enligt 59 § 1 mom. självstyrelselagen.

 

Ärendets behandling

 

Lagtinget har den 14 mars 2007 inbegärt lagutskottets yttrande över framställningen.

     I ärendets avgörande behandling deltog ordföranden Roger Eriksson, viceordföranden Ragnar Erlandsson samt ledamöterna Dennis Jansson och Gun-Mari Lindholm.

 

Utskottets förslag

 

Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet

 

att lagtinget ger sitt bifall till att förordningarna om sättande i kraft av de i framställningen berörda överenskommelserna träder i kraft i landskapet Åland till de delar de faller inom landskapets behörighet.

__________________

 

 

Mariehamn den 15 mars 2007

 

 

Ordförande

 

 

Roger Eriksson

 

 

Sekreterare

 

 

Lars Ingmar Johansson