Lagutskottets betänkande 9/2009-2010

Lagtingsår: 2007-2008
Typ av dokument: Lagutskottets betänkande

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

BETÄNKANDE nr 9/2009-2010

 

Datum

 

Lagutskottet

2009-12-10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Lagutskottets betänkande

Utformande av åländska förtjänsttecken

·      Hemställningsmotion nr 6/2007-2008

 

INNEHÅLL

Sammanfattning. 1

Motionärernas förslag. 1

Utskottets förslag. 1

Utskottets synpunkter 1

Ärendets behandling. 2

Utskottets förslag. 2

 

 

Sammanfattning

 

Motionärernas förslag

 

I ltl Anders Eriksson m.fl. hemställningsmotion föreslås att landskapsregeringen utformar ett system för åländska förtjänsttecken för att premiera personer som på olika sätt förkovrat det åländska samhället.

 

Utskottets förslag

 

Utskottet föreslår att motionen förkastas men att betänkandets motivering bringas till landskapsregeringens kännedom.

 

Utskottets synpunkter

 

Enligt lagen om offentlig belöning (FFS 1215/1999) kan genom förordning som utfärdas av republikens president, bestämmas om de riddarordnar som instiftats för förlänande av utmärkelsetecken och förtjänsttecken samt om dessa riddarordnars organisationsform och stadgar. Genom förordning som utfärdas av presidenten kan även bestämmas om titlar liksom om annan offentlig belöning som förlänas genom beslut av republikens president, statsrådet eller annan myndighet såsom utmärkelsetecken och förtjänsttecken samt om villkoren för förlänande och återtagande.

     I Finland finns enligt presidentförordningar tre officiella ordnar, Frihetskorsets orden, Finlands vita ros och Finlands lejons orden. Stormästare för Finlands vita ros och Finlands lejons ordnar är republikens president som har ensamrätt att förläna utmärkelsetecken. De här två ordnarna har ett gemensamt ordenskapitel som förutom stormästaren består av minst sex ledamöter. Den tredje orden, Frihetskorsets orden, är Finlands äldsta och dess historia går tillbaka till den tid då Finland blev självständigt. Republikens president är stormästare även för denna orden. Inom varje orden finns ett antal utmärkelsetecken.

     Förutom de officiella utmärkelsetecknena inom ordnarna finns i Finland andra officiella eller halvofficiella förtjänstkors och förtjänstmedaljer samt minneskors och minnesmedaljer. Till de halvofficiella utmärkelsetecken som kan bäras med de officiella hör t.ex. Heliga lammets tecken som är den ortodoxa kyrkans utmärkelsetecken och den lutherska kyrkans utmärkelsetecken. Även exempelvis Centralhandelskammaren och Finska hushållningssällskapet har halvofficiella utmärkelsetecken.

     Enligt självstyrelselagen hör lagstiftning om Finlands vapen och flagga samt andra rikssymboler till rikets behörighet liksom handel med ädla metaller. Utskottet konstaterar att frågan om behörigheten gällande förtjänsttecken och utmärkelsetecken inte är klarlagd varför det är oklart om det i landskapet kan inrättas officiella utmärkelsetecken.

     Landskapsregeringen har antagit regler för utdelning av Ålands självstyrelses minnesmedalj som instiftades år 1972. Enligt reglerna beslutar landskapsregeringen om utdelningen av minnesmedaljen som tilldelas anställda inom landskapsförvaltningen och densamma underlydande verk och inrättningar i regel efter 20 års klanderfri tjänstgöring. Minnesmedaljen kan på särskilda skäl tilldelas institution eller annan än ovannämnd person. Förslag till tilldelande av minnesmedalj riktas till lantrådet av vederbörande avdelningschef eller chef för vederbörande verk eller inrättning. Förslag kan också väckas av en landskapsregeringsledamot. Minnesmedaljen överräcks av lantrådet vid tillfälle som vederbörande avdelning, verk eller inrättning anordnar. Räkenskapsbyrån för förteckning över mottagna minnesmedaljer och tillser att medaljer i nödigt antal finns hos landskapsregeringen.

     Utöver minnesmedaljen finns Åland självstyrelses jubileumsmedalj som instiftades i samband med självstyrelsens 75-års jubileum. Landskapsregeringen beslutar om vem som ska tilldelas självstyrelsens jubileumsmedalj som erkänsla för deras framgångsrika verksamhet till gagn för landskapet Åland. Jubileumsmedaljen har utdelats år 1997, år 2002 samt år 2007 till ett relativt stort antal personer verksamma i eller utanför landskapet.

     I motionen föreslås att landskapsregeringen ska uppmanas att utforma ett system för åländska förtjänsttecken för att premiera personer som på olika sätt förkovrat det åländska samhället. Utskottet konstaterar att det redan finns ett system för utdelning av minnesmedaljer och jubileumsmedaljer i landskapet. Enligt utskottets åsikt bör landskapsregeringen dock se över såväl kriterierna för som frekvensen av utdelningen av både minnesmedaljen och jubileumsmedaljen samt överväga att regelbundet på självstyrelsedagen dela ut olika typer av förtjänsttecken. Dessutom bör landskapsregeringen se över möjligheten att ytterligare utveckla systemet med olika typer av förtjänsttecken särskilt med tanke på möjligheten att bära tecknen vid officiella tillfällen.

 

Ärendets behandling

 

Lagtinget har den 8 september 2008 inbegärt lagutskottets yttrande över motionen.

     Utskottet har i ärendet hört lantrådet Viveka Eriksson, landshövding Peter Lindbäck, kanslichef Nils Wirtanen, förvaltningschefen Arne Selander och lagberedningschefen Lars Karlsson.

     I ärendets avgörande behandling deltog ordföranden Olof Erland, vice ordföranden Barbro Sundback samt ledamöterna Jan Salmén och Folke Sjölund.

 

Utskottets förslag

 

Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet

 

att lagtinget med förkastande av hemställningsmotion nr 6/2007-2008 bringar betänkandets motivering till landskapsregeringens kännedom.

__________________

 

 

Mariehamn den 10 december 2009

 

 

Ordförande

 

 

Olof Erland

 

 

Sekreterare

 

 

Susanne Eriksson