Landskapsregeringens svar 1/2020-2021

Lagtingsår: 2020-2021
Typ av dokument: Landskapsregeringens svar

Ladda ner Word-dokument

 

 

 

SVAR PÅ SPÖRSMÅL

Datum

 

2021-01-22

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Svar på spörsmål

Spörsmål om förtroendet för efterlevnaden av regeringens covid-19 rekommendationer

·       Spörsmål nr 1/20120-2021

 

 

Med stöd av 37 § lagtingsordningen har lagtingsledamot Camilla Gunell med flera ställt följande spörsmål till landskapsregeringen: Hur avser lantrådet återskapa förtroendet för de rekommendationer som regeringen regelbundet ger ålänningarna och stärka medborgarnas vilja att följa dem, om inte ministrarna själva följer regeringens rekommendationer?

 

Landskapsregeringen har sedan covid-19 pandemins början vidtagit de åtgärder som bedömts nödvändiga för att bekämpa pandemins effekter. Detta har också regelbundet kommunicerats ut till ålänningarna. Sålunda har ålänningarna regelbundet fått ta del av de mest aktuella frågeställningarna samt genom media haft möjligheter att ställa frågor. Landskapsregeringens strategi är och har varit att bygga förtroende till ålänningarna genom att transparent redogöra för gjorda analyser och åtgärder samt genom det arbetet skapa delaktighet och förståelse för att alla ålänningar bidrar till åtgärderna. Detta förtroendeskapande arbete bedömer landskapsregeringen som framgångsrikt.

     I arbetet med att systematiskt beskriva utmaningarna som landskapsregeringen hanterat i samband med pandemin har ämnesområden hanterats brett enligt aktualitet. Många sakkunniga såväl tjänstemän som politiker har deltagit i arbetet med att synliggöra hur pandemins effekter kunnat begränsas och effekterna för människor, samhällsfunktioner, näringsliv med mera kunnat lindras.

     Bekämpningen av pandemin handlar i grunden om att trygga ålänningarnas liv och hälsa. Hälso- och sjukvårdens samt socialvårdens beredskap har kontinuerligt redovisats. För helhetsbilden i pandemiarbetet har ålänningarna även fått ta del av bland annat hur landskapsregeringen styrt om ekonomiska resurser för att stöda enskilda i arbetslöshet och näringslivet, hur landskapsregeringen arbetat med att trygga transporter, arbetat för att trygga skolgång och utbildning, arbetat med aktuell lagstiftning och regelverk, frågor om gränsrestriktioner, information samt handlingsplanering. Landskapsregeringen har även särskilt i alla sammanhang lyft fram och utnyttjat självstyrelsen för att anpassa åtgärder till särförhållanden på Åland.

     Landskapsregeringen insåg omedelbart i mars 2020, då det stod klart vilka restriktiva åtgärder den finländska regeringen och andra EU-medlemsländer avsåg vidta, att effekterna av pandemin snabbt skulle bli väsentliga för det åländska näringslivet och att hela samhällsekonomin på Åland omgående skulle påverkas negativt. Av alla tänkbara scenarier är stängda gränser, under oförutsägbar tid för transport av varor och människor, det allra sämsta för en liten öppen handelsberoende ekonomi som den åländska där rederinäringen och turistbranschen har en stor betydelse.

     Transportlogistik för exporterande företag, arbetsplatser för en stor andel av den åländska arbetskraften och verksamhetsförutsättningar för företag har upptagit en stor del av landskapsregeringens tid sedan mitten av mars 2020. Arbetet har skett i nära dialog med representanter för företag och arbetstagare samt andra sakkunniga för att kontinuerligt analysera utvecklingen av läget och för att snabbt kunna utforma förslag till åtgärder och sedan genomföra dem.

     Landskapsregeringen har samarbetat med berörda finländska ministrar och myndigheter samt följt med den internationella utvecklingen gällande vilka insatser som har genomförts. Landskapsregeringen har uthålligt och målmedvetet arbetat för att minimera de negativa konsekvenserna av pandemin.

     Framgångarna i bekämpningen av pandemin har berott på att alla ålänningar bidragit genom att hörsamma och följa givna rekommendationer. Landskapsregeringen kommer, med hjälp av kompetenta tjänstemän och övriga sakkunniga, att tydligt leda Åland genom den fortsättningsvis pågående pandemin. Att skydda befolkningens liv och hälsa samt att tillse att alla nödvändiga resurser finns för genomförande av ett effektivt vaccinationsprogram har högsta prioritet. Landskapsregeringens uppfattning är att ålänningarnas tillit till pandemiarbetet på Åland är starkt och viljan att följa givna rekommendationer har inte i grunden rubbats av enskild ministers agerande.

 

 

Mariehamn den 22 januari 2021

 

 

 

 

L a n t r å d

 

 

Veronica Thörnroos

 

 

 

 

Vicelantråd

 

 

Harry Jansson