Landskapsregeringens svar ef 19/2001-2002

Tillhör ärendet: Fiskodlingskonferens
Lagtingsår: 2001-2002
Typ av dokument: Landskapsregeringens svar

Ladda ner Word-dokument

Ålands landskapsstyrelse

SVAR PÅ ENKEL FRÅGA

 

Datum

 

 

2002-10-03

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Svar på enkel fråga

Fiskodlingskonferens

·      Enkel fråga nr 19/2001-2002

 

 

 

Med anledning av ltl Ronald Bomans enkla fråga om fiskodlingsseminarium i Kasnäs den 25-26 september 2002 vill landskapsstyrelsen svara enligt följande:

 

Nedan följder en redogörelse för vilka motiv landskapsstyrelsen tillämpat när den deltagit i vissa kostnader för seminariet samt för vad som finansierats.

 

Ålands fiskodlarförening har arrangerat ett fiskodlingsseminarium i Kasnäs i Åbolands skärgård. Seminariets tema var "Gemensam fiskodlingspolicy för Finland-Åland –Sverige”, där man med de fastländska och svenska odlarna kunde utbyta erfarenheter om fiskodling och om fiskodlingens framtid samt för att eftersträva harmoniserade regler för fiskodlingsverksamheten.

 

För detta seminarium har föreningen sökt och beviljats ett bidrag om högst 7.456,50 euro eller 90% av godtagbara kostnader. Av bidraget är landskapets andel 50 % (3.728,25 €) och EU:s andel 50 %.

 

Bidraget ges i enlighet med bl.a. Rådets förordning (EG) 2792/99 om föreskrifter och villkor för gemenskapens strukturstöd inom fiskerisektorn, LL om verkställighet av den gemensamma fiskeripolitiken inom EU (ÅFS 40/1995) samt av landskapsstyrelsen fastslagna regler för tillämpning av strukturprogrammet.

 

Medlen som finansierar detta bidrag är ägnade att stöda fiskerinäringen och inte näringslivet i övrigt. Det är således inte ett villkor för ett seminarium att det skall hållas inom ett bestämt område, exempelvis Åland. Dock skall det enligt Rådets förordning genomföras på ett kostnadseffektivt sätt, vilket betyder att sökanden skall kunna redovisa kostnadernas uppkomst och storlek i förhållande till projektets ändamål och aktiviteter.

 

I detta fall har seminariet, som framgår av rubriceringen, vänt sig till deltagare från Finland, Åland och Sverige. För att få maximalt antal deltagare samt ett bättre slutresultat gjordes bedömningen att lägga seminariet i Åbolands skärgård.  Omkring 50 personer deltog i seminariet.

 

De kostnader som legat till grund för bidragsbedömningen är bl.a. kostnader för möteslokal, föredragshållare, vilket även gällt om man hade ordnat konferensen på Åland, samt kostnader för en bussresa för 15 personer från Åland till Kasnäs.

 

 

 

Mariehamn den 3 oktober 2002

 

 

Landskapsstyrelseledamot

 

 

Ritva Sarin Grufberg