Landskapsregeringens svar ef 20/2006-2007

Lagtingsår: 2006-2007
Typ av dokument: Landskapsregeringens svar

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

SVAR PÅ ENKEL FRÅGA

 

Datum

 

 

2007-28-09

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Svar på enkel fråga

Återbetalning av barnomsorgsavgifter

·      Enkel fråga nr 20/2006-2007

 

 

Lagtingsledamot Raija-Liisa Eklöw har ställt följande enkla fråga:

 

Hur tänker landskapsregeringen kompensera kommunerna för de ekonomiska åtagandena de tar på sig när de återbetalar barnomsorgsavgifterna ?

 

Landskapsregeringen har den 24 oktober 2005 i samband med avgivande av ett utlåtande till Jomala kommun med anledning av ett till kommunen inkommet rättelseyrkande över avgifter inom barnomsorgen konstaterat att för att besvara frågan om landskapsregeringen avser att kompensera kommunerna för eventuella kostnader som uppkommer om kommunerna förpliktas återbetala barnomsorgsavgifter förutsätts dels att en juridisk prövning av saken föreligger dels att återkravens ekonomiska verkningar för kommunerna föreligger.

 

Ålands förvaltningsdomstol har i två avgöranden givna den 15 mars 2006 (15/2006) respektive den 16 januari 2007 (1/2007) klargjort rättsläget. Konsekvenserna av förvaltningsdomstolens avgöranden kan sammanfattas enligt följande:

 

  • Barnomsorgsavgift för heldagsvård som överstiger 200 euro i månaden per barn är olaglig
  • Barnomsorgsavgift för deltidsdagvård som proportionellt sett överstiger 200 euro i månaden per barn är olaglig
  • Återbetalning av barnomsorgsavgifter skall ske för maximalt fem år bakåt i tiden
  • På återbetalning av barnomsorgsavgifter behöver inte ränta erläggas
  • Återbetalning av barnsomsorgsavgifter omfattar inte avgifter för förskole- respektive fritidshemsverksamhet

 

Ålands kommunförbund har den 6 september 2007 i en anhållan till Ålands landskapsregering om kompensation till kommunerna för de kostnader som uppkommit med anledning av att kommunerna förpliktigats att delvis återbetala barnomsorgsavgifter uppgivit att kommunernas kalkylerade återbetalningar av barnsomsorgsavgifter uppgår till 901 900 euro.

 

Kommunerna har via kungörelser uppmanat de föräldrar eller vårdnadshavare som har krav på återbetalning av barnomsorgsavgifter att skriftligen meddela kommunen detta senast den 31 december 2007.

 

Landskapsregeringen konstaterar således att rättsläget är klarlagt, men att kommunernas faktiska kostnader för återbetalning av barnomsorgsavgifter ännu inte är kända. Landskapsregeringen avser det oaktat att i samband med nästa tilläggsbudget ta ställning till  kompensation till kommunerna för återbetalda barnomsorgsavgifter. Ett slutligt beslut om kompensation till kommunerna förutsätter dock att lagtinget beviljar medel för ändamålet.     

 

 

 

Mariehamn den 28 september 2007

 

 

 

Landskapsregeringsledamot                      Harriet Lindeman