Landskapsregeringens svar rp 1/2015-2016

Lagtingsår: 2015-2016
Typ av dokument: Landskapsregeringens svar

Ladda ner Word-dokument

Ålands landskapsregering

YTTRANDE

 

Datum

 

 

10.12.2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Landskapsregeringens yttrande

över republikens presidents framställning till Ålands lagting om regeringens proposition till riksdagen om godkännande av ramavtalet om partnerskap och samarbete mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Mongoliet, å andra sidan, samt med förslag till lag om sättande i kraft av de bestämmelser i avtalet som hör till området för lagstiftningen

·       Republikens presidents framställning nr 1/2015-2016

 

Ålands lagting har den 16 november 2015 begärt ett yttrande från Ålands landskapsregering över regeringens proposition till riksdagen om godkännande av ramavtalet om partnerskap och samarbete mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Mongoliet, å andra sidan, samt med förslag till lag om sättande i kraft av de bestämmelser i avtalet som hör till området för lagstiftningen.

Landskapsregeringen har tidigare lämnat följande utlåtande i ärendet:

-          Landskapsregeringen har den 23 april 2015 lämnat ett utlåtande till utrikesministeriet över regeringens proposition till riksdagen om godkännande av ramavtalet om partnerskap och samarbete mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Mongoliet, å andra sidan, samt med förslag till lag om sättande i kraft av de bestämmelser i avtalet som hör till området för lagstiftningen. Landskapsregeringen vidblir den bedömning som gjorts i samband med ovanstående utlåtande.

 

Ramavtalet är till karaktären ett så kallat blandavtal, där bestämmelserna som ingår dels hör till Europeiska unionens, dels till medlemsstaternas behörighet. Avsikten är att avtalet ska träda i kraft den första dagen i den månad som följer på den dag då den senare parten har anmält till den andra parten att de rättsliga förfaranden som är nödvändiga för avtalets ikraftträdande har slutförts. Den föreslagna lagen som ingår i propositionen föreslås träda i kraft samtidigt som avtalet träder i kraft.

Ramavtalet är ett vidsträckt samarbetsavtal vars syfte är att utveckla samarbetet mellan EU och Mongoliet i såväl politiska, sociala som ekonomiska frågor. Respekt för demokratiska principer, de mänskliga rättigheterna och rättsstatsprincipen samt iakttagande av internationella förpliktelser om förhindrande av spridning av massförstörelsevapen utgör centrala element i avtalet. Ramavtalet rör samarbete bland annat inom områdena miljö och klimatförändringar, energi, vetenskap och teknologi, transport, undervisning och kultur, forskning, sysselsättning och migration. Avtalet är inte ett handelsavtal, men innehåller ett avsnitt om handels- och ekonomiskt samarbete. Bestämmelserna i ramavtalet är till största delen av en generell karaktär och innehåller främst allmängiltiga åtaganden om uppmuntran till dialog och fördjupat samarbete mellan avtalsparterna.

 

Ramavtalet ska tillämpas, å ena sidan, på Mongoliets territorium, och å andra sidan, på de territorier där fördraget om Europeiska unionen och fördraget om Europeiska unionens funktionssätt är tillämpliga, i enlighet med de villkor som fastställs i fördragen. Landskapsregeringen förutsätter således att bestämmelserna i protokoll 2 om Åland i bilagan till fördraget om Finlands anslutning till Europeiska unionen (FördrS 103/1994) är tillämpliga på ramavtalet med Mongoliet, till de delar avtalsbestämmelserna i fråga kan innebära bindande rättigheter eller skyldigheter av betydelse för Ålands särställning. Till den del de avtalsbestämmelser, som kan innebära bindande rättigheter eller skyldigheter, hör till EU:s exklusiva behörighet förutsätter landskapsregeringen att den åländska särställningen har beaktats redan i förhandlingarna om avtalsbestämmelserna i fråga.

 

Landskapsregeringen konstaterar avslutningsvis att avtalet inte innehåller bestämmelser som står i strid med självstyrelselagen eller annan landskapslagstiftning.

 

 

 

 

 

Mariehamn den 10 december 2015

 

 

 

 

 

L a n t r å d

Katrin Sjögren

 

 

 

 

 

Minister

 

 

Nina Fellman