Landskapsregeringens svar rp 1/2017-2018

Lagtingsår: 2017-2018
Typ av dokument: Landskapsregeringens svar

Ladda ner Word-dokument

 

 

 

5x5px

regeringen_svartvit

YTTRANDE

Datum

 

2018-02-08

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Landskapsregeringens yttrande

över republikens presidents framställning till Ålands lagting om förordningen om ändring av konventionen om miljökonsekvensbeskrivningar i ett gränsöverskridande sammanhang

·       Republikens presidents framställning nr 1/2017-2018

 

Ålands lagting har den 19 december 2018, i enlighet med 31 § 2 mom. lagtingsordningen, begärt yttrande från Ålands landskapsregering över republikens presidents framställning till Ålands lagting om förordningen om ändring av konventionen om miljökonsekvensbeskrivningar i ett gränsöverskridande sammanhang.

     Konventionen från FN:s ekonomiska kommission för Europa (UNECE) om miljökonsekvensbeskrivningar i ett gränsöverskridande sammanhang, Esbokonventionen, ändrades vid ett möte i Cavtat i Kroatien den 4 juni 2004. Ändringar gjordes i ett flertal artiklar för att precisera Esbokonventionens interna struktur och partsmötets verksamhet.

     Dessutom ersattes bilaga 1 till konventionen med en ny bilaga. Den huvudsakliga skillnaden jämfört med den tidigare bilagan är att i förteckningen över verksamheter som omfattas av bedömningsförfarandet infördes som ny projekttyp anläggningar för utnyttjande av vindkraft för energiproduktion, det vill säga vindkraftverk.

     Konventionen är genomförd på Åland huvudsakligen genom landskapslagen (2006:82) om miljökonsekvensbedömning. Ändringarna i artiklarna medför inte något ändringsbehov i den åländska lagstiftningen. Inte heller ändringen av bilaga 1 där vindkraftverk införs innebär något ändringsbehov då sådana kräver miljökonsekvensbedömning enligt 2 § landskapsförordningen (2012:50) om miljökonsekvensbedömning.

     Landskapsregeringen förordar ett bifall till förordningen om ändring av konventionen om miljökonsekvensbeskrivningar i ett gränsöverskridande sammanhang.

 

 

 

Mariehamn den 8 februari 2018

 

 

Lantråd

 

 

Katrin Sjögren

 

 

Vicelantråd

 

 

Camilla Gunell