Landskapsregeringens svar RP 1/2022-2023

Lagtingsår: 2022-2023
Typ av dokument: Landskapsregeringens svar

Ladda ner Word-dokument

 

YTTRANDE nr 1/2022-2023

Datum

 

2022-12-01

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Landskapsregeringens yttrande

Angående republikens presidents framställning till Ålands lagting om lagen om godkännande och sättande i kraft av avtalet med Albanien för att undanröja dubbelbeskattning beträffande skatter på inkomst och för att förhindra kringgående av skatt och skatteundandragande

·       Republikens presidents framställning nr 1/2022-2023

 

 

Ålands lagting har den 17 november 2022 begärt ett yttrande från landskapsregeringen om republikens presidents framställning till Ålands lagting om lagen om godkännande och sättande i kraft av avtalet med Albanien för att undanröja dubbelbeskattning beträffande skatter på inkomst och för att förhindra kringgående av skatt och skatteundandragande. Begäran är gjord i enlighet med lagstingsordningen 31 § 2 mom.

 

Propositionens huvudsakliga innehåll

Regeringen föreslår att riksdagen godkänner det mellan Republiken Finlands regering och Republiken Albaniens ministerråd i juni 2022 ingånget avtal för att undanröja dubbelbeskattning beträffande skatter på inkomst och för att förhindra kringgående av skatt och skatteundandragande och att riksdagen antar en lag för att sätta i kraft de bestämmelser i avtalet som hör till området för lagstiftningen.

     Det finns för närvarande inget gällande avtal mellan Finland och Albanien för undvikande av dubbelbeskattning beträffande skatter på inkomst (skatteavtal). Både Finland och Albanien är parter i Europarådet och i OECD:s konvention om ömsesidig handräckning i skatteärenden (FördrS 21/1995), vilket innebär att Finland och Albanien redan i nuläget kan utbyta upplysningar om beskattning, dock med beaktande av Albaniens förbehåll mot konventionen. Däremot är indrivningssamarbete inte möjligt på grund av Albaniens förbehåll mot konventionen.

     Avtalet bygger, med vissa avvikelser, på OECD:s modellskatteavtal. Avtalet innehåller bestämmelser i enlighet med vilka beskattningsrätten fördelas mellan de avtalsslutande staterna. En avtalsslutande stat tillerkänns rätten att beskatta olika inkomster medan den andra avtalsslutande staten i motsvarande mån måste avstå från att använda den beskattningsrätt som grundar sig på statens egen skattelagstiftning eller måste undanröja dubbelbeskattning i enlighet med bestämmelserna i avtalet. Avtalet innehåller även bestämmelser om utbyte av upplysningar om beskattning. Dessutom innehåller avtalet en allmän bestämmelse för att förhindra missbruk av förmåner enligt avtalet.

     Avtalet träder i kraft trettio dagar efter det att avtalsparterna har meddelat varandra att de nationella åtgärder som krävs för ikraftträdandet av avtalet har slutförts. I propositionen ingår ett förslag till lag om sättande i kraft av de bestämmelser i avtalet som hör till området för lagstiftningen. Lagen avses träda i kraft samtidigt som avtalet träder i kraft, vid en tidpunkt som föreskrivs genom förordning av statsrådet.

 

Protokollets konsekvenser för Finland och Åland

Dubbelbeskattningsavtalet med Albanien innehåller bestämmelser som påverkar beskattningsrätt inom kommunalbeskattningen, och avtalet innehåller därför bestämmelser som faller inom landskapets behörighet genom 18 § 5 punkten i självstyrelselagen. Enligt konsekvensbedömningen i propositionen innebär tillämpningen av avtalsbestämmelserna i Finland att staten och kommunerna samt församlingarna inom den evangelisk lutherska kyrkan och det ortodoxa kyrkosamfundet avstår från en liten del av sina skatteinkomster för att internationell dubbelbeskattning ska undvikas.

     För allmänt skattskyldiga med hemvist i Finland leder skatteavtalet till lägre skattesatser i Albanien i fråga om källskatt på inkomster från ränta, vinstutdelning och royalty. Den källskatt som tas ut på vinstutdelning enligt lagstiftningen i Albanien är 8 procent, så i och med avtalet sjunker källskatten i fråga om bolagen från 8 procent till 5 procent i de fall som når upp till en ägarandel på 25 procent. Albanien tillämpar en skattesats på 15 procent för royalty, så i och med avtalet sjunker källskatten på royalty som betalas från Albanien från 15 procent till 5 procent. Även i fråga om ränta är skattesatsen enligt Albaniens nationella lagstiftning 15 procent. I och med avtalet sänks skattesatsen till 5 procent, eller också befrias räntan i vissa situationer helt från skatt. Således minskar det belopp som i Finland ska avräknas från finsk skatt. Vinstutdelning som ett bolag med hemvist i Finland får från ett bolag med hemvist i Albanien befrias från finsk skatt, om det finländska bolaget innehar minst 10 procent av röstetalet i det bolag som betalar ut vinstutdelningen.

     För begränsat skattskyldiga i Finland leder skatteavtalet till lägre källskatt i Finland på i synnerhet vinstutdelning och royalty. Källskatten på vinstutdelning som betalas från Finland sjunker till 5 eller 15 procent från de 20 eller 30 procent som tas ut enligt lagen om beskattning av begränsat skattskyldig för inkomst (627/1978). Skattesatsen för royalty sjunker på motsvarande sätt från 20 eller 30 procent till 5 procent. Ränta som betalas från Finland till utlandet är med stöd av lagstiftningen i Finland nästan alltid källskattefri, så till denna del sker det inga förändringar. I och med skatteavtalet får de skattskyldiga dessutom möjlighet att ansöka om ett förfarande för ömsesidig överenskommelse mellan de behöriga myndigheterna, om det är fråga om beskattning som strider mot skatteavtalet.

     Artikel 26 innehåller en bestämmelse om förhindrande av missbruk av avtalet, som tillämpas trots de övriga bestämmelserna i avtalet. En förmån enligt avtalet ska inte ges i fråga om en inkomst, om det med hänsyn till alla relevanta fakta och omständigheter rimligen kan antas att ett av de huvudsakliga syftena med det arrangemang eller den transaktion som direkt eller indirekt resulterade i förmånen var att få förmånen. Förmånen kan dock beviljas, om det fastställs att det under omständigheterna är förenligt med de relevanta bestämmelsernas ändamål och syfte att förmånen ges.

     Syftet med skatteavtalet är att undanröja dubbelbeskattning, förhindra kringgående och undvikande av skatt. Landskapsregeringen bedömer att skatteavtalet ger effekter i begränsad omfattning för landskapet.

 

Landskapsregeringens bedömning

Landskapsregeringen förordar att lagtinget ger sitt bifall till regeringens proposition till riksdagen om godkännande och sättande i kraft av avtalet med Albanien för att undanröja dubbelbeskattning beträffande skatter på inkomst och för att förhindra kringgående av skatt och skatteundandragande.

 

 

 

Mariehamn den 1 december 2022

 

 

 

 

Lantråd

 

 

Veronica Thörnroos

 

 

 

 

Minister

 

 

Roger Höglund