Landskapsregeringens svar RP 12/2021-2022

Lagtingsår: 2021-2022
Typ av dokument: Landskapsregeringens svar

Ladda ner Word-dokument

 

YTTRANDE nr 12/2021-2022

Datum

 

1.12.2022

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Landskapsregeringens yttrande

Över republikens presidentens framställning till Ålands lagting om lagen om godkännande och sättande i kraft av den internationella konventionen till skydd för alla människor mot påtvingade försvinnanden

·      Republikens presidents framställning nr 12/2021-2022

 

 

Ålands lagting har den 28 september 2022 begärt ett yttrande från Ålands landskapsregering över republikens presidents framställning till Ålands lagting om regeringens proposition till riksdagen om godkännande och sättande i kraft av den internationella konventionen till skydd för alla människor mot påtvingade försvinnanden.

 

Konventionen till skydd för alla människor mot påtvingade försvinnanden är en av FN:s nio viktigaste människorättskonventioner. Där åläggs en part att säkerställa att påtvingat försvinnande är en straffbar gärning enligt dess straffrätt. Landskapets behörighet omfattar påtvingade försvinnanden enligt konventionen, när de utförs av företrädare för Ålands landskapsregering eller med dess bemyndigande, stöd eller samtycke.

 

Lagstiftningen om straff- och processrätt hör till största delen till rikets lagstiftningsbehörighet, men lagtinget har rätt att lagstifta om bötesstraff, utsättande av vite och annat äventyr inom rättsområden som hör till landskapets lagstiftningsbehörighet. Landskapets lagstiftningsbehörighet gäller också disciplinär bestraffning.

 

I Ålandskommitténs 2013 slutbetänkande om Ålands självstyrelse i utveckling sägs det att det ännu inte har iförts några straffbestämmelser i landskapslagstiftningen när det gäller landskapsregeringen och dess tjänstemän. Med stöd av 71 § i 1991 års självstyrelselag tillämpas på tjänstebrott därför strafflagens straffbestämmelser sådana de lydde den 1 januari 1993 tills lagtinget utövar sin behörighet.

 

Lagstiftningsåtgärder behöver vidtas för att landskapslagstiftningen ska stämma överens med avtalets bestämmelser. På lagberedningen bereds för närvarande en egen tjänstebrottslag vid sidan om revidering av nuvarande tjänstemannalagen.

    

Utrikesministeriet har den 1 februari 2022 begärt landskapsregeringens utlåtande om regeringens proposition till riksdagen med förslag till godkännande och sättande i kraft av den internationella konventionen till skydd för alla människor mot påtvingade försvinnanden samt till lag om ändring av 11 kapitel i strafflagen. Landskapsregeringen lämnade inget utlåtande till utrikesministeriet, då man konstaterade att man inte har några invändningar mot propositionen. Landskapsregeringen har den 21 oktober 2022 lämnat ett utlåtande till riksdagens lagutskott om tidigare nämnda proposition. Landskapsregeringen konstaterade att avtalet innehåller bestämmelser inom landskapets lagstiftningsbehörighet, varför lagtingets bifall erfordras för att avtalet till dessa delar ska träda i kraft i landskapet, samt att landskapsregeringen handlägger en begäran om yttrande gällande en framställning till Ålands lagting om lagen om godkännande och sättande i kraft av den internationella konventionen till skydd för alla människor mot påtvingade försvinnanden.

 

Mariehamn den

 

 

Lantråd

 

 

Veronica Thörnroos

 

 

Minister

 

 

Roger Höglund