Landskapsregeringens svar RP 15/2019-2020

Lagtingsår: 2019-2020
Typ av dokument: Landskapsregeringens svar

Ladda ner Word-dokument

 

 

YTTRANDE nr 15/2019-2020

Datum

 

2020-10-30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 

Landskapsregeringens yttrande

över republikens presidents framställning till Ålands lagting om det andra tilläggsprotokollet till Världspostkonventionen

Republikens presidents framställning nr 15/2019-2020

 

 

Ålands lagting har den 20 oktober 2020 begärt ett yttrande från Ålands landskapsregering över republikens presidents framställning till Ålands lagting om det andra tilläggsprotokollet till Världspostkonventionen. Landskapsregeringen har inte tidigare lämnat något utlåtande i ärendet.

 

     Landskapsregeringen konstaterar att avtalet innehåller bestämmelser inom landskapets lagstiftningsbehörighet med stöd av 18 § 20 punkten i självstyrelselagen för Åland, varför lagtingets bifall erfordras för att avtalet till dessa delar ska träda i kraft i landskapet.

 

     Finland, inklusive Åland anslöt sig till Världspostföreningen den 12 februari 1918. Föreningens högst beslutande organ är kongressen, som består av representanter för föreningens medlemsländer och som sammanträder med fyra års mellanrum. Kongressen godkänner de nya ändringarna i föreningens avtal. Världspostkonventionen är till sin karaktär ett så kallat blandavtal, där bestämmelserna som ingår dels hör till medlemsstaternas, dels till EU:s behörighet.  Syftet med konventionen är att den internationella posttrafiken ska fungera bättre och bli effektivare samt att samarbetet mellan aktörerna inom branschen förbättras.

 

     Vid den extraordinära kongressen i Genève hösten 2019 förhandlades det fram en ändring i konventionen enligt vilken medlemsländernas operatörer från och med år 2021 själva får fastställa terminalavgifterna för stora brev och för brev som innehåller varor. Med sådana brev avses försändelser som innehåller dokument och brev som får väga högst två kilogram. Med terminalavgifter avses den ersättning som det avsändande landets utsedda operatör är skyldig destinationslandets utsedda operatör för de kostnader som mottagandet av brevförsändelser ger upphov till i destinationslandet.

 

     De förhandlingar som har resulterat i de tillägg till Världspostkonventionen som nu är föremål för begäran om yttrande har avslutats. Landskapsregeringen har inte underrättats om förhandlingarna enligt 58 § 2 mom. självstyrelselagen. Däremot har Åland Post Ab deltagit i förarbetet av förslaget tillsammans med Kommunikationsministeriet och Posti Group Abp. Åland Post Ab deltog även vid den extraordinära kongressen i Genève och känner därför väl till innehållet i fördragsändringarna. Till landskapsregeringen har Åland Post Ab framfört att ändringarna kommer innebära en större kostnad för export för bolaget men även en möjlighet till bättre ersättning för distributionen på Åland.

 

     Landskapsregeringen konstaterar avslutningsvis att avtalet inte innehåller bestämmelser som står i strid med självstyrelselagen. I rikets postlag (415/2011) har uttryckligen stadgats att bestämmelserna i postlagen inte tillämpas på internationell postbefordran till den del något internationellt fördrag som är bindande för Finland omfattar bestämmelser om internationell trafik. Motsvarande bestämmelse saknas i landskapslagstiftningen. Detta innebär att landskapslagen om posttjänster måste ändras om konflikt med Världspostkonventionen skulle uppstå. De nu aktuella ändringarna av Världspostkonventionen föranleder inte några ändringar av landskapslagen (2007:60) om posttjänster. Landskapsregeringen ser inga hinder för att lagtinget ger sitt bifall till det nu aktuella andra tilläggsprotokollet till Världspostkonventionen, snarare är ett bifall en förutsättning för en fungerande internationell posttrafik till och från Åland.

 

 

 

Mariehamn den 30 oktober 2020

 

 

 

 

L a n t r å d

Veronica Thörnroos

 

 

 

 

 

Vicelantråd

Harry Jansson