Landskapsregeringens svar RP 2/2020-2021

Lagtingsår: 2020-2021
Typ av dokument: Landskapsregeringens svar

Ladda ner Word-dokument

 

YTTRANDE nr 2/2020-2021

Datum

 

2020-03-11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Landskapsregeringens yttrande

Över republikens presidents framställning till Ålands lagting om statsrådets förordning om det multilaterala avtalet RID 6/2020 till reglementet om internationell järnvägstransport av farligt gods (RID)

·      Republikens presidents framställning nr 2/2020-2021-s

 

Bakgrund

 

Ålands lagting har den 2 februari 2021 begärt landskapsregeringens yttrande över republikens presidents begäran till Ålands lagting om bifall till statsrådets förordning som sätter i kraft det multilaterala avtalet RID 6/2020 M330 till reglementet om internationell järnvägstransport av farligt gods (RID), som ingår som en del i konventionen om internationell järnvägstrafik (COTIF).

 

Eftersom avtalet innehåller bestämmelser som hör till landskapets lagstiftningsbehörighet måste Ålands lagtings godkännande i enlighet med 59 § 1 mom. i självstyrelselagen (1991:71) för Åland inhämtas för att ikraftträdandeförordningen ska träda i kraft även på Åland.

 

Behörighetsfördelning

Enligt 18 § 6, 21 och 22 punkterna i självstyrelselagen för Åland har landskapet behörighet i fråga om bland annat allmän ordning och säkerhet, spårbunden trafik samt näringsverksamhet.

 

Allmänt om RID

RID är ett reglemente om internationell järnvägstransport av farligt gods. RID ingår som en del i konventionen om internationell järnvägstrafik (COTIF). Finland är part till COTIF (FördrS 52/2006). Såvitt landskapsregeringen har kunnat finna, har lagtingets bifall inte inhämtats till att COTIF ska träda i kraft också på Åland.

 

Enligt RID kan de fördragsslutande parterna träffa separata överenskommelser om temporära avvikelser från bestämmelserna, såvida säkerheten inte äventyras därigenom.

 

Aktuellt tilläggsavtal till RID

Till följd av covid-19-pandemin har de avtalsslutande parterna förhandlat fram tillfälliga separata avtal till RID, så att farliga transporter kan genomföras även under exceptionella förhållanden. Nu aktuellt avtal avser att förlänga giltighetstiden för säkerhetsrådgivares intyg. Avtalet gäller sådana säkerhetsrådgivarintyg vars giltighet löpte ut mellan den 1 mars 2020 och den 1 februari 2021. Dessa intyg ska enligt avtalet anses förlängda till och med den 28 februari 2021.

 

Aktuellt avtal var giltigt till den 1 mars 2021.

 

 

Ställningstagande

Landskapsregeringen konstaterar inledningsvis att lagtingets bifall inte har inhämtats till konventionen om internationell järnvägstrafik (COTIF), under vilken RID hör. Att bifall inte inhämtats till grundöverenskommelsen har av lagtinget tidigare ansetts vara ett hinder mot att lämna bifall till-läggsavtal. Lagtinget har i flera sådana fall på eget initiativ lämnat bifall till den grundläggande överenskommelsen innan eller i samband med att bifall till tilläggsavtalet lämnats. Trots att Åland för närvarande inte har någon spårbunden trafik och att avtal om sådan just nu saknar praktisk betydelse på Åland, hör frågorna till Ålands lagstiftningsbehörighet och bör behandlas därefter.

Med hänsyn till att nu aktuellt tilläggsavtal upphörde att gälla den 1 mars 2021, kommer lagtinget inte att hinna behandla vare sig en fråga om eventuellt bifall till COTIF som helhet eller presidentens aktuella begäran om bifall till det aktuella tilläggsavtalet inom tilläggsavtalets giltighetstid.

Den tidsmässiga situationen har diskuterats med kommunikationsministeriet, som föreslagit att lagtinget svarar presidenten att lagtinget inte har hunnit behandla den inkomna begäran.

 

Landskapsregeringen föreslår därför att lagtinget inte behandlar ärendet i sak utan i stället svarar presidenten att ärendet inte har kunnat behandlas innan tilläggsavtalets giltighetstid löpt ut.

 

 

Mariehamn den 11 mars 2021

 

 

Lantråd

Veronica Thörnroos

 

 

 

Minister

 

 

Christian Wikström