Landskapsregeringens svar rp 3/2013-2014

Lagtingsår: 2013-2014
Typ av dokument: Landskapsregeringens svar

Ålands landskapsregering

YTTRANDE

 

Datum

 

 

05.12.2013

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Landskapsregeringens yttrande

över republikens presidents framställning till Ålands lagting om regeringens proposition till riksdagen om godkännande av ramavtalet mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Korea, å andra sidan, samt med förslag till lag om sättande i kraft av de bestämmelser i avtalet som hör till området för lagstiftningen och lag om provisorisk tillämpning av de bestämmelser i avtalet som hör till området för lagstiftningen

·       Republikens presidents framställning nr 3/2013-2014

 

Ålands lagting har den 25 november 2013 begärt ett yttrande från Ålands landskapsregering över regeringens proposition till riksdagen om godkännande av ramavtalet mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Korea, å andra sidan, samt med förslag till lag om sättande i kraft av de bestämmelser i avtalet som hör till området för lagstiftningen och lag om provisorisk tillämpning av de bestämmelser i avtalet som hör till området för lagstiftningen.

Landskapsregeringen har tidigare lämnat följande utlåtanden i ärendet:

-          Landskapsregeringen har den 10 oktober 2013 lämnat ett utlåtande till utrikesministeriet över regeringens proposition till riksdagen om godkännande av ramavtalet med Korea samt om förslag till lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen. Landskapsregeringen konstaterar i sitt utlåtande att avtalet innehåller vissa bestämmelser som står i strid med självstyrelselagen, men att dessa bestämmelser inte tillämpas på Åland eftersom Åland undantagits genom bestämmelserna i protokoll 2 till fördraget om Finlands anslutning till Europeiska unionen (FördrS 103/1994). Landskapsregeringen framförde vidare att det i regeringens proposition kunde ingå en mer ingående redogörelse över avtalets inverkan för näringsrätten på Åland.

Detta yttrande överensstämmer med det utlåtande som tidigare framförts i ärendet, med den avvikelsen att efter landskapsregeringens utlåtande till utrikesministeriet har regeringens proposition ändrats i enlighet med landskapsregeringens påpekanden.

Ramavtalet undertecknades av EU, dess medlemsstater och Korea i maj 2010; unionen har tillämpat avtalet provisoriskt från och med juli 2011. Eftersom avtalet innehåller bestämmelser som hör till området för lagstiftningen kan Finland förbinda sig till den provisoriska tillämpningen först efter det att avtalet har godkänts i enlighet med bestämmelserna i kap. 8 i grundlagen. Ramavtalet är ett s.k. blandavtal som innehåller bestämmelser som faller dels under medlemsstaternas behörighet och dels under EU:s behörighet. Ramavtalet upphäver och ersätter det år 1996 ingångna ramavtalet mellan Europeiska gemenskapen, dess medlemsstater och Korea om handel och samarbete, vilket trädde i kraft 2001.

Mellan EU och dess medlemsstater och Republiken Korea har också ingåtts ett frihandelsavtal som ännu inte trätt i kraft. Unionen har dock tillämpat detta avtal provisoriskt från och med den 1 juli 2011. Frihandelsavtalet och det uppdaterade ramavtalet utgör en gemensam institutionell helhet.

I ramavtalet betonas god förvaltning, betydelsen av respekt för rättsstaten och de mänskliga rättigheterna samt samarbete i fråga om globala utmaningar. Ramavtalet tar upp hållbar utveckling och miljöskydd som ett viktigt delområde för systematiskt samarbete liksom också arbete mot spridning av massförstörelsevapen och åtgärder mot terrorism och internationell brottslighet. Den handelspolitiska dialogen och handelsförbindelserna preciseras i frihandelsavtalet mellan parterna. Genom avtalet strävas efter samarbete rörande hälsofrågor, sysselsättning och sociala frågor och rörande områdena för miljö och naturresurser, klimatförändringar, jordbruk, landsbygdsutveckling och skogsbruk, havs- och fiskefrågor och utvecklingsbistånd. Avtalet ökar också samarbetet vad gäller kultur, information, kommunikation, audiovisuella och andra medier samt utbildning.

Ramavtalet ska tillämpas, å ena sidan, på Republiken Koreas territorium och, å andra sidan, på de territorier där fördraget om Europeiska unionen är tillämpligt och i enlighet med de villkor som fastställs i fördraget. I ramavtalet ingår i artikel 19 om sjötransportpolitik bestämmelser om skeppsmäklarverksamhet vilka är oförenliga med de åländska inskränkningarna i rätten att idka näring. Med beaktande av att avtalet ska tillämpas i enlighet med de villkor som fastställs i fördraget om Europeiska unionen, ska dock de undantag för Åland, som stipuleras genom protokoll 2 till fördraget om Finlands anslutning till Europeiska unionen (FördrS 103/1994), automatiskt gälla även för detta avtal i det fall att avtalsbestämmelserna skapar bindande rättigheter eller skyldigheter.

59 § självstyrelselagen (1991:71) för Åland reglerar situationen för ett internationellt avtals ikraftträdande i landskapet Åland. 59 § 1 mom. nämnda lag stadgar att "Om ett fördrag eller någon annan internationell förpliktelse som Finland ingår eller förbinder sig till innehåller en bestämmelse i en fråga som enligt denna lag faller inom landskapets behörighet, träder bestämmelsen i kraft i landskapet endast om lagtinget ger sitt bifall till den författning genom vilken bestämmelsen sätts i kraft."

Landskapsregeringen konstaterar att ramavtalet innehåller bestämmelser som faller inom landskapets behörighet enligt 18 § i självstyrelselagen (ÅFS 1991:71) för Åland. Behörighetsområden som berörs är åtminstone 18 § punkt 7 och 22 energi, punkt 10 miljö- och naturresurser, punkt 12 hälsa, punkt 13 sociala frågor, punkt 14 kultur och utbildning, punkt 15 jord- och skogsbruk, punkt 16 fiske, punkt 20 audiovisuella och andra medier, punkt 21 transport, punkt 23 sysselsättning samt punkt 24 statistik. Lagtingets bifall ska därför inhämtas.

Landskapsregeringen konstaterar avslutningsvis att avtalet inte innehåller bestämmelser som står i strid med självstyrelselagen eller annan landskapslagstiftning. Genomförandet av stadgan i landskapet kommer inte att föranleda lagändringar.

 

 

 

 

 

 

 

Mariehamn den 5 december 2013

 

 

 

Vicelantråd

 

 

Roger Nordlund

 

 

 

Minister

 

 

Wille Valve