Landskapsregeringens svar RP 3/2021-2022

Lagtingsår: 2021-2022
Typ av dokument: Landskapsregeringens svar

Ladda ner Word-dokument

 

YTTRANDE nr 3/2021-2022

Datum

 

2022-02-17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Landskapsregeringens yttrande

Över republikens presidents framställning till Ålands lagting om statsrådets förordning om ändring av namnet på den europeiska överenskommelsen om internationell transport av farligt gods på väg

·      Republikens presidents framställning nr 3/2021-2022Bakgrund

Ålands lagting har den 12 januari 2022 begärt landskapsregeringens yttrande över republikens presidents begäran till Ålands lagting om bifall till statsrådets förordning om ändring av namnet på den europeiska överenskommelsen om internationell transport av farligt gods på väg.

Eftersom avtalet innehåller bestämmelser som hör till landskapets lagstiftningsbehörighet måste Ålands lagtings godkännande i enlighet med 59 § 1 mom. i självstyrelselagen (1991:71) för Åland inhämtas för att ikraftträdandeförordningen ska träda i kraft även på Åland.

 

Behörighetsfördelning

Enligt 18 § 6, 21 och 22 punkterna i självstyrelselagen för Åland har land-skapet behörighet i fråga om bland annat allmän ordning och säkerhet, vägar och vägtrafik samt näringsverksamhet.

 

Allmänt om ADR

ADR (The European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Gods by Road) är en europeisk överenskommelse från 1957 om transport av farligt gods i vägtrafik. Den trädde i kraft i Finland år 1979 ge-nom att en förordning om ikraftträdande utfärdades (FFS 289/1979 och För-drS 23/1979). Den 20 april 2020 beslutade lagtinget att på eget initiativ ge sitt bifall till att ikraftträdandeförordningen träder i kraft också på Åland till de delar ADR faller inom landskapets behörighet. Över 50 länder har anslutit sig till överenskommelsen.  

 

Bilagorna till ADR innehåller detaljerade bestämmelser om transport av farligt gods på väg, så kallade ADR-bestämmelser, som parterna i överenskommelsen ska följa vid internationella ADR-transporter. Bestämmelserna i ADR omfattar bland annat klassificering, förpackning och märkning av farliga ämnen samt konstruktion, utrustning och användning av fordon och tankar i samband med transport av sådana ämnen. Överenskommelsen innehåller också bestämmelser om utbildningar, certifikat och intyg. 

 

Aktuell ändring

Namnet på den internationella överenskommelsen som gäller transport av farligt gods, det vill säga ”den europeiska överenskommelsen om internationell transport av farligt gods på väg (ADR)”, har ändrats. Orden ”den europeiska” har strukits i namnet Man enades om namnändringen och om tid-punkten för dess ikraftträdande på en ADR-konferens som hölls den 31 maj 2019, varefter parterna i ADR godkände namnändringen i ett förfarande för tyst godkännande. FN:s generalsekreterare gav ett meddelande om godkännandet den 4 december 2019. Det nya namnet ”överenskommelsen om inter-nationell transport av farligt gods på väg (ADR)” trädde i kraft den 1 januari 2021. Bestämmelser om ikraftsättandet av namnet på överenskommelsen utfärdades i riket genom förordning av stasrådet (FördrS 119/2020).

 

Ställningstagande

Transport av farligt gods på väg regleras i landskapet i Landskapslag (1976:34) om tillämpning i landskapet Åland av riksförfattningar om trans-port av farliga ämnen (1995/62). Lagens 4 § hänvisar till ADR-överenskommelsen och den gamla benämningen. Landskapsregeringens bedömning är att direkta lagstiftningsåtgärder inte är nödvändiga, men att det korrekta namnet på förordningen bör läggas in i 4 § vid nästa revidering av landskapslagen (1976:34) om tillämpning i landskapet Åland av riksförfattningar om trans-port av farliga ämnen (1995/62).

 

Landskapsregeringen konstaterar att lagtinget har lämnat bifall till att ADR ska gälla på Åland. Landskapsregeringen ser därför inget hinder mot att lagtinget ger sitt bifall till att den förordning som sätter ändringen av namnet på överenskommelsen i kraft i Finland träder i kraft också på Åland.

 

 

Mariehamn den 17 februari 2022

 

 

 

Lantråd

 

 

Veronica Thörnroos

 

 

 

Minister

 

 

Christian Wikström