Landskapsregeringens svar rp 4/2015-2016

Lagtingsår: 2015-2016
Typ av dokument: Landskapsregeringens svar

Ladda ner Word-dokument

 

5x5px

regeringen_svartvit

YTTRANDE nr 4/2015-2016

Datum

 

2016-02-11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 

Landskapsregeringens yttrande

angående republikens presidents framställning till Ålands lagting om regeringens proposition till riksdagen om godkännande av en överenskommelse med Ryssland om internationell vägtrafik samt med förslag till lag om sättande i kraft av de bestämmelser i överenskommelsen som hör till området för lagstiftningen och om tillämpning av överenskommelsen

Republikens presidents framställning nr 4/2015-2016

 

Bakgrund

Ålands lagting har 20 januari 2016 begärt ett yttrande från Ålands landskapsregering angående republikens presidents framställning till Ålands lagting om regeringens proposition till riksdagen om godkännande av överenskommelsen med Ryssland om internationell vägtrafik samt med förslag till lag om sättande i kraft av de bestämmelser i överenskommelsen som hör till området för lagstiftningen och om tillämpning av överenskommelsen.

       Eftersom innehållet i överenskommelsen delvis hör till landskapets lagstiftningsbehörighet behöver Ålands lagtings bifall inhämtas till lagen om sättande i kraft av överenskommelsen för att den också ska träda i kraft i landskapet.

 

Propositionens innehåll

Genom överenskommelsen, som undertecknades i Sankt Petersburg i september 2014, ändras såväl den nuvarande överenskommelsen som protokollet om tillämpningen av överenskommelsen. De ändringar som enligt självstyrelselagen (1991:71) för Åland hör till landskapets lagstiftningsbehörighet rör vägtrafik och regleras i avtalet genom artiklarna 7 och 11. Artikel 7 gäller fordons högsta totala massa och artikel 11 gäller körkorts giltighet.

Artikel 7 ändras genom överenskommelsen så att i Finland ska den inom Europeiska unionen nuvarande gällande högsta massa för internationell trafik iakttas, dvs. en total massa på högst 40 ton. I kombinerade transporter ska dock 44 ton tillåtas. Massorna regleras genom 30e § i förordning om användning av fordon på väg (FFS 1257/1992), ändrad genom FFS 407/2013. Om EU-bestämmelserna ändras krävs en ändring av överenskommelsen för att ändringen också ska gälla ryska fordon. På finska fordon i Ryssland ska enligt överenskommelsen de normer som vid respektive tidpunkt är gällande i Ryssland tillämpas.

Bestämmelserna i artikel 11 ändras så att det s.k. internationella körkortet inte längre ensamt ska duga som bevis på körrätt. Det internationella körkortet är en översättning av det nationella körkortet och är inte ett egentligt körkort utan ett redskap för övervakning. Ändringen föranleds av att Wienkonventionen om vägtrafik (FördrS 30/1986) har ändrats så att det nationella körkortet, som ska stämma överens med mallen i konventionen, alltid måste medföras i internationell trafik.

 

Överenskommelsens förhållande till åländsk lagstiftning

Förordning om användning av fordon på väg tillämpas i landskapet genom 1 § 1 mom. 2 punkten landskapsförordning (1993:104) om fordons konstruktion, utrustning, skick, användning och belastning, sådan den lyder i landskapsförordning 2015/73. De massor som anges i överenskommelsen tillämpas således på Åland genom blankettlagstiftning.

Giltighet på Åland av körkort utfärdade i ett annat land än en EU- eller EES-stat regleras i körkortslagen. Genom körkortslag (2015:88) för Åland, som träder i kraft 1 mars 2016, kommer bestämmelserna om körkort utfärdade av tredje land att ändras så att de stämmer överens med Wienkonventionen om vägtrafik. Enligt 62 § är ett internationellt körkort inte ensamt giltigt som bevis på körrätt.

Landskapsregeringen kan således konstatera att lagstiftningen, till de delar överenskommelsen faller inom landskapets lagstiftningsbehörighet, är i överensstämmelse med överenskommelsen.

 

Ställningstagande

Landskapsregeringen ser inga hinder för att överenskommelsen träder i kraft i landskapet och konstaterar att inga lagstiftningsåtgärder behöver vidtas med anledning av överenskommelsens ikraftträdande.

 

 

Mariehamn den 11 februari 2016

 

 

Lantråd

 

Katrin Sjögren

 

 

Minister

 

 

Mika Nordberg