Landskapsregeringens svar rp 5/2015-2016

Lagtingsår: 2015-2016
Typ av dokument: Landskapsregeringens svar

Ladda ner Word-dokument

Ålands landskapsregering

YTTRANDE

 

Datum

 

 

11.2.2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Landskapsregeringens yttrande

om republikens presidents framställning om utkast till statsrådets förordning om sättande i kraft av avtalet om ändring av överenskommelsen mellan Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige om tillträde till högre utbildning

·       Republikens presidents framställning nr 5/2015-2016

 

Regeringarna i Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige ingick den 3 september 1996 en överenskommelse om tillträde till högre utbildning. Lagtinget har gett sitt bifall till förordningen om sättande i kraft av den nuvarande överenskommelsen, som trädde i kraft första gången i maj 1997. Enligt artikel 10 i den ursprungliga överenskommelsen är den gällande till utgången av 1999, om inte annat avtalas före det. Genom beslut av Nordiska ministerrådet har överenskommelsens giltighet förlängts i olika omgångar, utan avbrott, t.o.m. 2012. Genom avtal i oktober 2012 ändrades den nordiska överenskommelsen så att den är avsedd att gälla fram till utgången av 2015. Samtidigt justerades ersättningssystemet, som gäller Danmark, Finland, Norge och Sverige, medan Island och de självstyrande områdena är undantagna en ekonomisk reglering såsom den beskrivs i överenskommelsen.

 

Undervisnings- och kulturministeriet begärde i oktober 2015 landskapsregeringens utlåtande om överenskommelsen och ändamålsenligheten i att underteckna det. Landskapsregeringen beslöt samma månad att ge sitt bifall till att undervisnings- och kulturministeriet kunde framskrida i handläggningen av ärendet.

 

Republikens president har den 8 januari 2016 framställt till Ålands lagting utkast till statsrådets förordning om sättande i kraft av avtalet om ändring av överenskommelsen mellan Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige om tillträde till högre utbildning. I föreliggande utkast föreslås överenskommelsen förlängas till utgången av 2018, om inte annat avtalats dessförinnan.

 

Landskapsregeringen föreslår att lagtinget ger sitt bifall i enlighet med republikens presidents framställning till att förordningen kan sättas i kraft i landskapet.

 

Mariehamn den 11 februari 2016

 

 

 

L a n t r å d                          Katrin Sjögren

 

 

 

Minister                               Tony Asumaa