Landskapsregeringens svar rp 6/2013-2014

Lagtingsår: 2013-2014
Typ av dokument: Landskapsregeringens svar

Ålands landskapsregering

YTTRANDE

 

Datum

 

 

06.03.2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Landskapsregeringens yttrande

över republikens presidents framställning till Ålands lagting om regeringens proposition till riksdagen om godkännande av frihandelsavtalet mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Korea, å andra sidan, och med förslag till lag om sättande i kraft av de bestämmelser i avtalet som hör till området för lagstiftningen

·       Republikens presidents framställning nr 6/2013-2014

 

Ålands lagting har den 19 februari 2014 begärt ett yttrande från Ålands landskapsregering över regeringens proposition till riksdagen om godkännande av frihandelsavtalet mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Korea, å andra sidan, och med förslag till lag om sättande i kraft av de bestämmelser i avtalet som hör till området för lagstiftningen.

Landskapsregeringen har tidigare lämnat följande utlåtanden i ärendet:

-           Landskapsregeringen har den 5 december 2013 lämnat ett utlåtande till utrikesministeriet över regeringens proposition till riksdagen om godkännande av frihandelsavtalet mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och republiken Korea, å andra sidan, och med förslag till lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen. Landskapsregeringen vidblir den bedömning som gjorts i samband med detta utlåtande.

Europeiska kommissionen inledde frihandelsförhandlingarna med Republiken Korea i maj 2007 och förhandlingsresultatet paraferades den 15 oktober 2009. Avtalet undertecknades den 6 oktober 2010 och det började tillämpas provisoriskt den 1 juli 2011 till de delar som hör till unionens befogenheter. Avtalet ska träda i kraft 60 dagar efter den dag då parterna utbyter skriftliga anmälningar om att de uppfyller sina respektive tillämpliga rättsliga krav och har slutfört alla rättsliga förfaranden på den dag som parterna enats om. Förhandlingarna om frihandelsavtalet har förts parallellt med förhandlingar om ett uppdaterat ramavtal för att ersätta ramavtalet från 1996 om handel och samarbete mellan Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Korea, å andra sidan. Frihandelsavtalet och ramavtalet är institutionellt sett sammankopplade. Landskapsregeringen lämnade den 5 december 2013 yttrande till lagtinget över nämnda ramavtal.

Frihandelsavtalet är till karaktären ett s.k. blandavtal, där bestämmelserna som ingår dels hör till medlemsstaternas, dels till Europeiska unionens behörighet. Frihandelsavtalet och det separata ramavtalet som har förhandlats fram i samband med det bildar en gemensam institutionell helhet. Avtalet syftar till en ömsesidig och gradvis liberalisering i väsentliga delar av handeln helt i överensstämmelse med Världshandelsorganisationens regler och förpliktelser med avseende på all handel med varor och tjänster.

Avtalet innehåller alla de åtgärder som behövs för att inrätta ett sådant frihandelsområde som är förenligt med WTO-bestämmelserna i artikel XXIV i det allmänna tull- och handelsavtalet (FördrS 4-5/1995). Artikeln gäller regional tillämplighet, gränstrafik, tullförbund och frihandelsområden. Avtalet innehåller ett kapitel om tjänster, etableringar och elektronisk handel som är i överensstämmelse med bestämmelserna om ekonomisk integration i WTO:s allmänna tjänstehandelsavtal (FördrS 4-5/1995). Avtalet innehåller också bestämmelser som gäller tullförfaranden och handelslättnader, tekniska handelshinder, sanitära och fytosanitära åtgärder, betalningar och kapitalrörelser, offentlig upphandling, konkurrens, immateriella rättigheter, dialog i finansiella frågor, öppenhet och bästa praxis inom den skattepolitiska sektorn samt miljörelaterade och sociala aspekter.

I 59 § självstyrelselagen (1991:71) för Åland regleras situationen för ett internationellt avtals ikraftträdande i landskapet Åland enligt följande: "Om ett fördrag eller någon annan internationell förpliktelse som Finland ingår eller förbinder sig till innehåller en bestämmelse i en fråga som enligt denna lag faller inom landskapets behörighet, träder bestämmelsen i kraft i landskapet endast om lagtinget ger sitt bifall till den författning genom vilken bestämmelsen sätts i kraft."

I avtalets handelspolitiska avsnitt ingår det bestämmelser som har beröringspunkter med protokoll 2 om Åland i bilagan till fördraget om Finlands anslutning till Europeiska unionen (FördrS 103/1994). En del av bestämmelserna i fråga hör till EU:s exklusiva behörighet vilket innebär att den åländska särställningen har beaktats redan i förhandlingarna om avtalsbestämmelserna i fråga. I de särskilda åtagandena om tjänster och etableringar ingår ett undantag som rör Ålands rätt utifrån hembygdsrätten att begränsa tillhandahållandet av tjänster inom sitt territorium.

Till avtalets bestämmelser om offentlig upphandling har det inte fogats något uttryckligt undantag om Åland, men enligt artikel 15.15 om territoriell tillämpning ska avtalet dels omfatta de territorier inom vilka fördraget om Europeiska unionen och fördraget om Europeiska unionens funktionssätt tillämpas, på de villkor som fastställs i de fördragen, dels Republiken Koreas territorium. Med andra ord blir bestämmelserna om Åland i protokoll 2 till Finlands anslutningsfördrag tillämpliga. I övrigt innehåller avtalet inga materiella bestämmelser om offentlig upphandling utan hänvisar endast till GPA-avtalet (WTO:s avtal om offentlig upphandling).

Avtalet innehåller bestämmelser om vissa samarbetsområden som enligt 18 § i självstyrelselagen hör till Ålands behörighet. Behörighetsområden som berörs är åtminstone 18 § punkt 14 om kultur, punkt 17 om djurskydd, punkt 20 om postväsendet och audiovisuella medier samt punkt 21 om transport. För att avtalet ska kunna träda i kraft i landskapet Åland krävs således bifall av Ålands lagting.

Landskapsregeringen konstaterar avslutningsvis att avtalet, med beaktande av de förbehåll som gjorts för Åland, inte innehåller bestämmelser som står i strid med självstyrelselagen eller annan landskapslagstiftning.

 

 

 

 

 

 

 

Mariehamn den 6 mars 2014

 

 

 

 

L a n t r å d

 

 

Camilla Gunell

 

 

 

 

Minister

 

 

Wille Valve