Landskapsregeringens svar rp 6/2017-2018

Lagtingsår: 2017-2018
Typ av dokument: Landskapsregeringens svar

Ladda ner Word-dokument

þÿþÿ

 

YTTRANDE nr 6/2017-2018

Datum

2018-10-09

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 

 

Landskapsregeringens yttrande

Angående republikens presidents framställning till Ålands lagting om utkast till statsrådets förordning om godkännande av avtalet med Ryssland om ändring av överenskommelsen om internationell vägtrafik och av protokollet om tillämpning av överenskommelsen om vägtrafik

·       Republikens presidents framställning nr 6/2017-2018

 

 

Bakgrund

Ålands lagting har den 3 oktober 2018 begärt ett yttrande från Ålands landskapsregering angående republikens presidents framställning till Ålands lagting om utkast till statsrådets förordning om godkännande av avtalet med Ryssland om ändring av överenskommelsen om internationell vägtrafik och av protokollet om tillämpning av överenskommelsen om vägtrafik.

 

Eftersom innehållet i överenskommelsen delvis hör till landskapets lagstiftningsbehörighet behöver Ålands lagtings bifall inhämtas till förordningen om ändring av överenskommelsen för att den också ska träda  i kraft i landskapet. Ändringen träder i kraft 30 dagar efter den dag den sista skriftliga anmälan tas emot om att de fördragsslutande parterna har uppfyllt de interna förfaranden som krävs för överenskommelsen ska träda i kraft.

 

Ändringen i överenskommelsens innehåll

Finland och Ryssland undertecknade den 14 december 2017 en överenskommelse om ändring av överenskommelsen av den 27 oktober 1995 mellan Republikens Finlands regering och Ryska federationens regering om internationell trafik.

 

Genom överenskommelsen ändras artikel 7.2 i den ursprungliga överenskommelsen. Ändringen gäller en höjning av högsta tillåtna massa på ryska fordon till 44 ton, också i andra än så kallade kombinerade transporter. Detta avser i praktiken containertransporter till och från hamnar. För närvarande är andra än kombinerade transporter för fordon med en totalmassa på 40 ton registrerade i Ryssland möjliga endast med specialtillstånd av Trafiksäkerhetsverket Trafi. I Ryssland är en totalmassa på 44 ton tillåten för fordon med sex axlar.

 

Bestämmelser i riket om massan för fordon finns i statsrådets förordning om användning av fordon på väg (FFS 1257/1992). Höjningen av den största tillåtna massan ledde i riket till en ändring av 30 e § i riksförordningen genom FFS 206/2018. I den beaktas de krav avseende axeltryck och axelavstånd som ändringen i överenskommelsen förutsätter.

RP0620172018-s


2

 

 

 

Ändringen i överenskommelsens förhållande till åländsk lagstiftning

Enligt 18 § 1 mom. 21 punkten i självstyrelselagen (1991:71) för Åland har landskapet lagstiftningsbehörighet när det gäller bl.a. vägar och vägtrafik.

 

Förordning om användning av fordon på väg (FFS 1257/1992) tillämpas i landskapet genom 1 § 1 mom. 2 punkten landskapsförordning (1993:104) om fordons konstruktion, utrustning, skick, användning och belastning. De massor som anges i överenskommelsen tillämpas således på Åland genom blankettlagstiftning. Den ändring som skett i statsrådets förordning om användning av fordon på väg är direkt tillämplig i landskapet.

 

Landskapsregeringen kan således konstatera att lagstiftningen till de delar överenskommelsen faller inom landskapets lagstiftningsbehörighet är i överensstämmelse med ändringen i överenskommelsen.

 

Ställningstagande

Landskapsregeringen ser inga hinder för att ändringen i överenskommelsen träder i kraft i landskapet och konstaterar att inga lagstiftningsåtgärder behöver vidtas med anledning av ändringen i överenskommelsens ikraftträdande.

 

 

Mariehamn den 9 oktober 2018

 

Lantråd

 

Katrin Sjögren

 

Minister

 

Mika Nordberg