Landskapsregeringens svar rp 7/2015-2016

Lagtingsår: 2015-2016
Typ av dokument: Landskapsregeringens svar

Ladda ner Word-dokument

Ålands landskapsregering

YTTRANDE

 

Datum

 

 

19.05.2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Landskapsregeringens yttrande

Angående regeringens proposition till riksdagen om godkännande av avtalet och protokollet med Spanien för att undvika dubbelbeskattning och förhindra kringgående av skatt beträffande skatter på inkomst samt med förslag till lag om sättande i kraft av de bestämmelser i avtalet och protokollet som hör till området för lagstiftningen

·       Republikens presidents framställning nr 7/2015-2016

 

Ålands lagting har den 4 april 2016 begärt ett yttrande från landskapsregeringen om en proposition till riksdagen om godkännande av avtalet och protokollet med Spanien för att undvika dubbelbeskattning och förhindra kringgående av skatt beträffande skatter på inkomst samt med förslag till lag om sättande i kraft av de bestämmelser i avtalet som hör till området för lagstiftningen. Begäran är gjord i enlighet med lagstingsordningen 31 § 2 mom.

 

Propositionens huvudsakliga innehåll

 

Regeringen föreslår att riksdagen godkänner det med Spanien i december 2015 ingångna avtalet och protokollet för att undvika dubbelbeskattning och förhindra kringgående av skatt beträffande skatter på inkomst. Ett dubbelbeskattningsavtal har som syfte att avtalsslutande stat och övriga mottagare av skatter som omfattas av avtalet inte ska använda sin beskattningsrätt i fall som bestäms i avtalet eller att de på sätt som anges i avtalet medger lättnader från skatt.

 

Nu gällande dubbelbeskattningsavtal med Spanien är från 1967. Flera av artiklarna har ändrats i det avtal som nu är under behandling jämfört med i nu gällande avtal. Ett nytt avtal har ingåtts för att anpassa avtalet till parternas nationella lagstiftning och till ändringar som skett i den modell för bilaterala dubbelbeskattningsavtal som OECD har tagit fram (modellavtalet). Avtalet följer huvudsakligen OECD:s modellavtal. De viktigaste avvikelserna från modellavtalet avser beskattning av realisationsvinst, arbetsinkomst och pension samt även metoden för undanröjande av dubbelbeskattning. Båda parter tillämpar enligt avtalet avräkningsmetoden som huvudmetod för att undanröja dubbelbeskattning.

 

De flesta artiklar är ändrade i någon mån, men vissa artiklar har ändrats materiellt i stor utsträckning. Enligt artikel 6 får inkomst som förvärvas genom exempelvis uthyrning av aktielägenhet beskattas i den stat där fastigheten är belägen. Det innebär att Finland enligt det nya avtalet kan beskatta inkomst av uthyrning av aktielägenheter i Finland som ägs av personer med hemvist i Spanien. I artikel 10 har maximikällskattesatsen sänkts i vissa fall till 5 % vid beskattning av dividend. Beskattning av royalty enligt artikel 12 kan enligt det nya avtalet ske endast i dess mottagares hemviststat om denna person är den verklige innehavaren av förmånen. Enligt artikel 13 kan realisationsvinst från försäljning av aktier som ger rätt till att besitta fast egendom beskattas i den stat där fastigheten är belägen. Vidare kan privat pension enligt artikel 17 beskattas i källstaten och inte enbart i hemviststaten.

 

Avtalet och protokollet träder i kraft tre månader efter den tidpunkt då de avtalsslutande staterna har meddelat varandra att de konstitutionella förutsättningarna för deras ikraftträdande har uppfyllts. Enligt lagförslaget om sättande i kraft av de bestämmelser i avtalet och protokollet som hör till området för lagstiftning ska lagen träda i kraft samtidigt som avtalet träder i kraft.

 

Avtalets och protokollets konsekvenser för Finland och Åland

 

Det nya avtalet är i linje med Finlands skattepolitik. Förhandlingar har förts sedan 1980-talet för att revidera det nu gällande avtalet utan framgång. Ett avgörande skäl till att parterna inte har lyckats uppnå förhandlingsresultat är att parterna haft olika syn på beskattning av pensioner. Viktiga skäl till att parterna nu lyckats avsluta förhandlingar är att OECD:s modellavtal ändrades så att även privata pensioner ska vara beskattningsbara i källstaten och även att Danmark sade upp avtalet med Spanien 2010.

 

Skatteavtalet med Spanien innehåller bestämmelser som påverkar beskattningsrätt inom kommunalbeskattningen, och avtalet innehåller därför bestämmelser som faller inom landskapets behörighet genom 18 § 5 punkten i självstyrelselagen. Kommunalskatten omfattas enligt avtalets artikel 2 punkt 3.b.3 av de skatter som omfattas av avtalets tillämpningsområde. Ålands behörighet nämns inte särskilt i avtalet. Enligt artikel 2 punkt 4 ska avtalet tillämpas även på skatter av samma eller i huvudsak likartat slag, som efter undertecknande av avtalet påförs vid sidan av eller i stället för de närvarande utgående skatterna. Enligt avtalet ska de behöriga myndigheterna i de avtalsslutande staterna meddela varandra de betydelsefulla ändringar som gjorts i respektive skattelagstiftning. Det är oklart om, men inte omöjligt, att en av landskapet eventuell införd landskapsskatt skulle omfattas av avtalets tillämpningsområde. Det är vidare oklart om enbart en förändring i beskattningsbehörighet mellan landskapet och riket avseende de skatter som omfattas av avtalet inte kräver någon åtgärd förutsatt att innehållet i skattelagstiftningen inte ändras. Avtalets innehåll bedöms inte stå i strid med självstyrelselagen eller landskapslagstiftning.

 

Enligt uppskattning i propositionen kan skatteintäkterna i viss mån öka med anledning av avtalet. Sammantaget bedöms staten, kommunerna och församlingar inom den evangelisk lutherska kyrkan och det ortodoxa kyrkosamfundet avstå från en ringa del av sina skatteinkomster för att internationell dubbelbeskattning ska undvikas.

 

Landskapsregeringens bedömning

Landskapsregeringen stöder den skatteavtalspolitik som riket för och förordar att lagtinget ger sitt bifall till propositionen till riksdagen om godkännande av avtalet och protokollet med Spanien för att undvika dubbelbeskattning och förhindra kringgående av skatt beträffande skatter på inkomst samt till den lag om sättande i kraft av de bestämmelser i avtalet och protokollet som hör till området för lagstiftningen.

 

 

 

 

Mariehamn den 19 maj 2016

 

 

L a n t  r å d                                    Katrin Sjögren

 

 

 

 

 

 

Minister                                      Mats Perämaa