Landskapsregeringens svar RP 7/2020-2021

Lagtingsår: 2020-2021
Typ av dokument: Landskapsregeringens svar

Ladda ner Word-dokument

YTTRANDE nr 7/2020-2021

Datum

2021-04-22

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 

 

Landskapsregeringens yttrande

Över republikens presidents framställning till Ålands lagting om statsrådets förordning om det multilaterala avtalet RID 1/2021 till reglementet om internationell järnvägstransport av farligt gods (RID)

·       Republikens presidents framställning nr 7/2020-2021

 

 

Bakgrund

Ålands lagting har den 13 april 2021 begärt landskapsregeringens yttrande över republikens presidents begäran till Ålands lagting om bifall till statsrå- dets förordning som sätter i kraft det multilaterala avtalet RID 1/2021 till reglementet om internationell järnvägstransport av farligt gods (RID), som ingår som en del i konventionen om internationell järnvägstrafik (COTIF).

 

Eftersom avtalet innehåller bestämmelser som hör till landskapets lagstift- ningsbehörighet måste Ålands lagtings godkännande i enlighet med 59 § 1 mom. i självstyrelselagen (1991:71) för Åland inhämtas för att ikraftträdan- deförordningen ska träda i kraft även på Åland.

 

Behörighetsfördelning

Enligt 18 § 6, 21 och 22 punkterna i självstyrelselagen för Åland har land- skapet behörighet i fråga om bland annat allmän ordning och säkerhet, spår- bunden trafik samt näringsverksamhet.

 

Allmänt om RID

RID är ett reglemente om internationell järnvägstransport av farligt gods. RID ingår som en del i konventionen om internationell järnvägstrafik (CO- TIF). Finland är part till COTIF (FördrS 52/2006). Såvitt landskapsrege- ringen har kunnat finna, har lagtingets bifall inte inhämtats till att COTIF ska träda i kraft också på Åland.

 

Enligt RID kan de fördragsslutande parterna träffa separata överenskommel- ser om temporära avvikelser från bestämmelserna, såvida säkerheten inte äventyras därigenom.

 

Aktuellt tilläggsavtal till RID

Till följd av covid-19-pandemin har de avtalsslutande parterna förhandlat fram tillfälliga separata avtal till RID, så att farliga transporter kan genom- föras även under exceptionella förhållanden. Nu aktuellt avtal avser att för- länga giltighetstiden för säkerhetsrådgivares intyg. Avtalet gäller sådana sä- kerhetsrådgivarintyg vars giltighet löpte ut mellan den 1 mars 2020 och den 1 september 2021. Dessa intyg ska enligt avtalet anses förlängda till och med den 30 september 2021.

RP 7/2020-2021


2

 

 

 

Ställningstagande

Landskapsregeringen konstaterar inledningsvis att lagtingets bifall inte har inhämtats till konventionen om internationell järnvägstrafik (COTIF), un- der vilken RID hör. Att bifall inte inhämtats till grundöverenskommelsen har av lagtinget tidigare ansetts vara ett hinder mot att lämna bifall till till- läggsavtal. Lagtinget har i flera sådana fall på eget initiativ lämnat bifall till den grundläggande överenskommelsen innan eller i samband med att bifall till tilläggsavtalet lämnats. Trots att Åland för närvarande inte har någon spårbunden trafik och att avtal om sådan just nu saknar praktisk betydelse på Åland, hör frågorna till Ålands lagstiftningsbehörighet och bör behand- las därefter.

Med hänsyn till att tilläggsavtalet har en mycket kort giltighetstid och det med hög sannolikhet inte kommer att bedrivas någon järnvägstrafik Åland innan dess, ser landskapsregeringen ingen praktisk nytta med att aktuella till- äggsavtal ska gälla på Åland. Det saknas också skäl att i nuläget utreda kon- sekvenserna av att lagtinget på eget initiativ skulle lämna bifall till COTIF.

 

Landskapsregeringen anser att det under de förhållanden som råder nu finns utrymme för att inte lämna bifall till att de förordningar som sätter tilläggs- avtalen till RID i kraft i Finland träder i kraft också på Åland. Enligt land- skapsregeringens syn hindrar det inte att bifall kan lämnas till COTIF eller andra tilläggsavtal rörande järnvägstrafik i framtiden.

 

 

 

Mariehamn den 22.4.2021

 

 

Lantråd

 

Veronica Thörnroos

 

Minister

 

Christian Wikström