Landskapsregeringens svar rp 8/2013-2014

Lagtingsår: 2013-2014
Typ av dokument: Landskapsregeringens svar

Ålands landskapsregering

YTTRANDE

 

Datum

 

 

11.9.2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Landskapsregeringens yttrande

över republikens presidents framställning till Ålands lagting om regeringens proposition till riksdagen om godkännande av ramavtalet mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Filippinerna, å andra sidan, samt med förslag till lag om sättande i kraft av de bestämmelser i avtalet som hör till området för lagstiftningen

·       Republikens presidents framställning nr 8/2013-2014

 

Ålands lagting har den 12 augusti 2014 begärt ett yttrande från Ålands landskapsregering över regeringens proposition till riksdagen om godkännande av ett ramavtal om partnerskap och samarbete mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Filippinerna, å andra sidan, samt med förslag till lag om sättande i kraft av de bestämmelser i avtalet som hör till området för lagstiftningen.

Landskapsregeringen har tidigare lämnat följande utlåtanden i ärendet:

-          Landskapsregeringen har den 20 mars 2014 lämnat ett utlåtande till utrikesministeriet över regeringens proposition till riksdagen om godkännande av ramavtalet med Filippinerna samt om förslag till lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen.

Detta yttrande överensstämmer med det utlåtande som tidigare framförts i ärendet.

Ramavtalet – vilket är ett s.k. blandavtal som innehåller bestämmelser som faller dels under medlemsstaternas behörighet och dels under EU:s behörighet – undertecknades av EU, dess medlemsstater och Filippinerna i juli 2012, varefter parterna ska godkänna avtalet i enlighet med sina respektive förfaranden. Avsikten är att avtalet ska träda i kraft den första dagen i den månad som följer på den dag då den senare parten har anmält till den andra parten att de rättsliga förfaranden som är nödvändiga för detta ändamål har slutförts. Den föreslagna lag som ingår i regeringens proposition till riksdagen föreslås träda i kraft samtidigt som avtalet träder i kraft.

Ramavtalet är ett vidsträckt samarbetsavtal vars syfte är att utveckla samarbetet mellan EU och Filippinerna i såväl politiska, sociala som ekonomiska frågor. Respekt för demokratiska principer, de mänskliga rättigheterna och rättsstatsprincipen samt iakttagande av internationella förpliktelser om förhindrande av spridning av massförstörelsevapen utgör centrala element i avtalet. Avtalet rör samarbete bl.a. inom områdena miljö och klimatförändringar, energi, vetenskap och teknologi, sjö- och flygtrafik, undervisning och kultur, forskning, sysselsättning och migration. Avtalet är inte ett handelsavtal, men innehåller avsnitt om handels- och ekonomiskt samarbete som anses utgöra grund för eventuella framtida frihandelsavtalsförhandlingar.

Ramavtalet ska tillämpas, å ena sidan, på Republiken Filippinernas territorium och, å andra sidan, på de territorier där fördraget om Europeiska unionen är tillämpligt och i enlighet med de villkor som fastställs i fördraget. Med beaktande av att avtalet ska tillämpas i enlighet med de villkor som fastställs i fördraget om Europeiska unionen, ska de undantag för Åland, som stipuleras genom protokoll 2 till fördraget om Finlands anslutning till Europeiska unionen (FördrS 103/1994), automatiskt gälla även för detta avtal i det fall att avtalsbestämmelserna skapar bindande rättigheter eller skyldigheter.

 

59 § självstyrelselagen (ÅFS 1991:71) för Åland reglerar situationen för ett internationellt avtals ikraftträdande i landskapet Åland. 59 § 1 mom. i nämnda lag stadgar att "Om ett fördrag eller någon annan internationell förpliktelse som Finland ingår eller förbinder sig till innehåller en bestämmelse i en fråga som enligt denna lag faller inom landskapets behörighet, träder bestämmelsen i kraft i landskapet endast om lagtinget ger sitt bifall till den författning genom vilken bestämmelsen sätts i kraft."

Landskapsregeringen konstaterar att ramavtalet innehåller bestämmelser som faller inom landskapets behörighet enligt 18 § självstyrelselagen. Behörighetsområden som berörs är åtminstone 18 § punkt 7 och 22 energi, punkt 10 miljö- och naturresurser, punkt 12 hälsa, punkt 13 sociala frågor, punkt 14 kultur och utbildning, punkt 15 jord- och skogsbruk, punkt 16 fiske, punkt 20 audiovisuella och andra medier, punkt 21 transport, punkt 22 om näringsverksamhet, punkt 23 sysselsättning samt punkt 24 statistik. Av dessa områden anses alltjämt åtminstone hälsa, utbildning och kultur höra till medlemsstaternas behörighet. För att avtalet ska kunna träda i kraft i landskapet Åland krävs således bifall av Ålands lagting till den författning genom vilken avtalet sätts i kraft.

 

Landskapsregeringen konstaterar avslutningsvis att avtalet inte innehåller bestämmelser som står i strid med självstyrelselagen eller annan landskapslagstiftning. Genomförandet av stadgan i landskapet kommer inte att föranleda lagändringar.

 

 

 

 

 

 

 

Mariehamn den 11 september 2014

 

 

 

 

L a n t r å d

 

 

Camilla Gunell

 

 

 

 

 

Minister

 

 

Wille Valve