Landskapsregeringens svar rp 8/2015-2016

Lagtingsår: 2015-2016
Typ av dokument: Landskapsregeringens svar

Ladda ner Word-dokument

Ålands landskapsregering

YTTRANDE

 

Datum

 

 

19.05.2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Landskapsregeringens yttrande

Angående regeringens proposition till riksdagen om godkännande av avtalet med Tyskland för att undvika dubbelbeskattning och förhindra kringgående av skatt beträffande skatter på inkomst samt med förslag till lag om sättande i kraft av de bestämmelser i avtalet som hör till området för lagstiftningen

·       Republikens presidents framställning nr 8/2015-2016

 

Ålands lagting har den 4 april 2016 begärt ett yttrande från landskapsregeringen om en proposition till riksdagen om godkännande av avtalet med Tyskland för att undvika dubbelbeskattning och förhindra kringgående av skatt beträffande skatter på inkomst samt med förslag till lag om sättande i kraft av de bestämmelser i avtalet som hör till området för lagstiftningen. Begäran är gjord i enlighet med lagstingsordningen 31 § 2 mom.

 

Propositionens huvudsakliga innehåll

 

Regeringen föreslår att riksdagen godkänner det med Tyskland i februari 2016 ingångna avtalet för att undvika dubbelbeskattning och förhindra kringgående av skatt beträffande skatter på inkomst. Ett dubbelbeskattningsavtal har som syfte att avtalsslutande stat och övriga mottagare av skatter som omfattas av avtalet inte ska använda sin beskattningsrätt i fall som bestäms i avtalet eller att de på sätt som anges i avtalet medger lättnader från skatt.

 

Nu gällande dubbelbeskattningsavtal med Tyskland är från 1979. Ett nytt avtal har bedömts nödvändigt eftersom nu gällande avtal anses föråldrat. Huvudskälen till det är att väsentliga ändringar skett i parternas nationella lagstiftning och att ändringar skett i den modell för bilaterala dubbelbeskattningsavtal som OECD har tagit fram (modellavtalet). Avtalet följer huvudsakligen OECD:s modellavtal. De viktigaste avvikelserna från modellavtalet avser beskattning av realisationsvinst, arbetsinkomst, inkomst av artister, idrottsutövare, studerande och praktikanter, pensionsinkomst och inkomst på grund av offentlig tjänst. Finland tillämpar avräkningsmetoden som huvudmetod för att undanröja dubbelbeskattning. Tyskland tillämpar både avräkningsmetoden och undantagsmetoden.

 

De flesta artiklar är ändrade i någon mån, medan ett fåtal artiklar har ändrats mer materiellt. I artikel 10 har maximikällskattesatsen sänkts i vissa fall till 5 % vid beskattning av dividend. Beskattning av royalty enligt artikel 12 kan enligt det nya avtalet ske endast i dess mottagares hemviststat om denna person är den verklige innehavaren av förmånen. Artikel 17 som gäller pensioner utvidgar källstatens beskattningsrätt i förhållande med nuvarande avtals reglering i artikel 18.

 

Avtalet och protokollet träder i kraft tre månader efter den tidpunkt då de avtalsslutande staterna har meddelat varandra att de konstitutionella förutsättningarna för deras ikraftträdande har uppfyllts. Enligt lagförslaget om sättande i kraft av de bestämmelser i avtalet och protokollet som hör till området för lagstiftning ska lagen träda i kraft samtidigt som avtalet träder i kraft.

 

Avtalets och protokollets konsekvenser för Finland och Åland

 

Skatteavtalet med Tyskland innehåller bestämmelser som påverkar beskattningsrätt inom kommunalbeskattningen, och avtalet innehåller därför bestämmelser som faller inom landskapets behörighet genom 18 § 5 punkten i självstyrelselagen. Kommunalskatten omfattas enligt avtalets artikel 2 punkt 3.b.3 av de skatter som omfattas av avtalets tillämpningsområde. Ålands behörighet nämns inte särskilt i avtalet. Enligt artikel 2 punkt 4 ska avtalet tillämpas även på skatter av samma eller i huvudsak likartat slag, som efter undertecknande av avtalet påförs vid sidan av eller i stället för de närvarande utgående skatterna. Enligt avtalet ska de behöriga myndigheterna i de avtalsslutande staterna meddela varandra de betydelsefulla ändringar som gjorts i respektive skattelagstiftning. Det är oklart om, men inte omöjligt, att en av landskapet eventuell införd landskapsskatt skulle omfattas av avtalets tillämpningsområde. Det är vidare oklart om enbart en förändring i beskattningsbehörighet mellan landskapet och riket avseende de skatter som omfattas av avtalet inte kräver någon åtgärd förutsatt att innehållet i skattelagstiftningen inte ändras. Avtalets innehåll bedöms inte stå i strid med självstyrelselagen eller landskapslagstiftning.

 

Enligt uppskattning i propositionen kan skatteintäkterna i viss mån öka med anledning av avtalet. Sammantaget bedöms staten, kommunerna och församlingar inom den evangelisk lutherska kyrkan och det ortodoxa kyrkosamfundet avstå från en ringa del av sina skatteinkomster för att internationell dubbelbeskattning ska undvikas.

 

Landskapsregeringens bedömning

Landskapsregeringen stöder den skatteavtalspolitik som riket för och förordar att lagtinget ger sitt bifall till propositionen till riksdagen om godkännande av avtalet med Tyskland för att undvika dubbelbeskattning och förhindra kringgående av skatt beträffande skatter på inkomst samt till den lag om sättande i kraft av de bestämmelser i avtalet som hör till området för lagstiftningen.

 

 

 

 

Mariehamn den 19 maj 2016

 

 

L a n t  r å d                                    Katrin Sjögren

 

 

 

 

 

 

Minister                                      Mats Perämaa