Landskapsregeringens svar rp 8/2017-2018

Lagtingsår: 2017-2018
Typ av dokument: Landskapsregeringens svar

Ladda ner Word-dokument

LSvapen

5x5px

Ålands landskapsregering

YTTRANDE

 

Datum

 

 

1.11.2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Landskapsregeringens yttrande

Angående regeringens proposition till riksdagen om godkännande och sättande i kraft av avtalet och protokollet med Hongkong för att undanröja dubbelbeskattning beträffande skatter på inkomst och för att förhindra kringgående och undvikande av skatt

·       Republikens presidents framställning nr 8/2017-2018

 

Ålands lagting har den 3 oktober 2018 begärt ett yttrande från landskapsregeringen om en proposition till riksdagen om godkännande av och sättande i kraft av avtalet och protokollet med Hongkong för att undanröja dubbelbeskattning beträffande skatter på inkomst och för att förhindra kringgående och undvikande av skatt. Begäran är gjord i enlighet med lagstingsordningen 31 § 2 mom.

 

Propositionens huvudsakliga innehåll

 

Regeringen föreslår att riksdagen godkänner det med Hongkong i maj 2018 ingångna avtalet och protokollet för att undanröja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              dubbelbeskattning beträffande skatter på inkomst och för att förhindra kringgående och undvikande av skatt. Avtalet och protokollet bygger med vissa avvikelser på det modellavtal som Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling (OECD) har utarbetat. Avtalet och protokollet innehåller bestämmelser enligt vilka en avtalsslutande part tillerkänns rätten att beskatta olika inkomster medan den andra avtalsslutande parten i motsvarande mån måste avstå från att använda sin på egen skattelagstiftning grundade beskattningsrätt eller på annat sätt ge lättnad från skatt för att internationell dubbelbeskattning ska undvikas. I avtalet och protokollet finns även bestämmelser om bl.a. förbud mot diskriminering och om utbyte av upplysningar om beskattning.

 

För närvarande finns inte något allmänt dubbelbeskattningsavtal och inte heller något avtal om utbyte av upplysningar i kraft. Mellan Finland och Hongkong finns endast i kraft det i Hongkong den 19 november mellan Republiken Finland och Hongkongs särskilda administrativa område i Folkrepubliken Kina ingångna avtalet för att undvika dubbelbeskattning beträffande skatter på inkomst som härrör från användning av luftfartyg. Av detta skäl är det viktigt att sätta i kraft dubbelbeskattningsavtalet eftersom det underlättar investeringar och stärker de ekonomiska förbindelserna mellan de avtalsslutande parterna.

Förhandlingarna fördes i Hongkong i juli 2010 och i september 2011. Avtalet följer huvudsakligen OECD:s modellavtal. Avvikelser från modellavtalet finns avseende definitionen av fast driftsställe, beskattning av ränta, royalty och annan inkomst samt begränsning av avtalsförmåner. Avvikelser avseende definitionen för hemvist, bestämmande av hemvist för fysisk person med dubbel hemvist, offentlig tjänst och förbud mot diskriminering beror på att Hongkong inte använder begreppet nationalitet.

 

Båda parter tillämpar avräkningsmetoden som huvudmetod för att undanröja dubbelbeskattning.

 

Avtalet och protokollet träder i kraft trettionde dagen efter den då de avtalsslutande parterna har meddelat varandra att de lagstadgade förutsättningarna för deras ikraftträdande har uppfyllts. Enligt lagförslaget om sättande i kraft av de bestämmelser i avtalet och protokollet som hör till området för lagstiftning ska lagen träda i kraft samtidigt som avtalet och protokollet träder i kraft vid en tidpunkt som fastställs genom förordning av statsrådet.

 

Avtalets och protokollets konsekvenser för Finland och Åland

 

Skatteavtalet med Hongkong innehåller bestämmelser som påverkar beskattningsrätt inom kommunalbeskattningen, och avtalet innehåller därför bestämmelser som faller inom landskapets behörighet genom 18 § 5 punkten i självstyrelselagen. Kommunalskatten omfattas enligt avtalets artikel 2 punkt 3.b.3 av de skatter som omfattas av avtalets tillämpningsområde. Ålands behörighet nämns inte särskilt i avtalet. Enligt artikel 2 punkt 4 ska avtalet tillämpas även på skatter av samma eller i huvudsak likartat slag, som efter undertecknande av avtalet påförs vid sidan av eller i stället för de närvarande utgående skatterna. Enligt avtalet ska de behöriga myndigheterna i de avtalsslutande staterna meddela varandra de betydelsefulla ändringar som gjorts i respektive skattelagstiftning. Det är oklart om, men inte omöjligt, att en av landskapet eventuell införd landskapsskatt skulle omfattas av avtalets tillämpningsområde. Avtalets innehåll bedöms inte stå i strid med självstyrelselagen eller landskapslagstiftning.

 

Förslaget beräknas inte ge upphov till några betydande ekonomiska effekter. Syftet med avtalet är att skattetagare av skatter som omfattas av avtalet inte använder sin beskattningsrätt i fall som framgår av avtalet. Källskattesatsen sjunker från 20 eller 30 procent till 5 eller 10 procent i fråga om dividend som betalas från Finland till Hongkong och till 3 procent för royalty så att källskatteintäkter minskar. Skattekostnaden i landskapet för avräkning av utländsk skatt kan minska eftersom källskattesatsen om 4,95 procent för royalty i Hongkong sjunker till 3 procent. Totalbeloppet av inkomster som betalades till begränsat skattskyldiga från Finland till Hongkong år 2017 var 1 529 504 euro. Med hänsyn till detta kommer, vid tillämpning av avtalet kommer staten, kommunerna och församlingarna inom den evangelisk lutherska kyrkan och det ortodoxa kyrkosamfundet, avstå från en ringa del av sina skatteinkomster för att internationell dubbelbeskattning ska undvikas.

 

Landskapsregeringens bedömning

Landskapsregeringen förordar att lagtinget ger sitt bifall till propositionen om godkännande och sättande i kraft av avtalet och protokollet med Hongkong för att undanröja dubbelbeskattning beträffande skatter på inkomst och för att förhindra kringgående och undvikande av skatt.

 

 

 

 

Mariehamn den 1 november 2018

 

 

 

 

L a n t r å d                                 Katrin Sjögren

 

 

 

 

 

 

Minister                                      Mats Perämaa