Landskapsregeringens svar RP 8/2020-2021

Lagtingsår: 2020-2021
Typ av dokument: Landskapsregeringens svar

Ladda ner Word-dokument

 

 

 

YTTRANDE nr 8/2020-2021

Datum

2021-08-12

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

Landskapsregeringens yttrande

Över republikens presidents framställning till Ålands lagting om regeringens proposition till riksdagen om godkännande av ändringar i Wienöverenskommelsen om besiktning samt sättande i kraft av överenskommelsen

Republikens presidents framställning nr 8/2020-2021

 

Bakgrund

Ålands lagting har begärt att få landskapsregeringens yttrande över republi- kens presidents begäran till Ålands lagting om bifall till en lag om överens- kommelsen om antagande av enhetliga villkor för periodisk besiktning av hjulförsedda fordon samt om ömsesidigt erkännande av sådana besiktningar (Wienöverenskommelsen).

Eftersom Wienöverenskommelsen och ändringar i den i sin helhet hör till landskapets lagstiftningsbehörighet måste Ålands lagtings godkännande i enlighet med 59 § 1 mom. i självstyrelselagen (1991:71) för Åland inhäm- tas för att ikraftträdandeförfattningen ska träda i kraft även på Åland.

Presidenten lämnade en i sak likalydande begäran avseende Wienöver- enskommelsen till lagtinget tidigare under våren 2021 (se RP nr 4/2020- 2021). Landskapsregeringen lämnade yttrande till lagtinget i ärendet. Presi- denten återtog dock sin begäran till följd av att statsrådet återkallade propo- sitionen från riksdagen. En ny regeringsproposition, som i sak överens- stämmer med den tidigare, har lämnats till riksdagen. Därför begär presi- denten lagtingets bifall på nytt.

 

Behörighetsfördelning

Enligt 18 § 21 punkten självstyrelselagen har landskapet behörighet i fråga om vägtrafik.

 

Allmänt om Wienöverenskommelsen

Wienöverenskommelsen ingicks i Wien år 1997. Finland är part till över- enskommelsen, som sattes i kraft i Finland den 19 juni 2001 genom förord- ning av republikens president (FördrS 35/2001).

Lagtinget har gett sitt bifall till att ikraftträdandeförordningen ska gälla även på Åland. Lagtinget har också år 2005, 2007 och 2013 lämnat bifall till förordningar enligt vilket innehållet förändrats.

Wienöverenskommelsen innehåller enhetliga krav på periodiska besikt- ningar av hjulförsedda fordon. Överenskommelsen kom till som en följd av parternas oro för den tilltagande vägtrafiken och den därmed ökade mäng- den faror och olägenheter. Överenskommelsen avser att på ett gemensamt sätt lindra allvarliga säkerhets- och miljöproblem. Att hitta gemensamma

 

RP0820202021-s


2

 

normer för periodisk besiktning, både avseende krav och periodicitet, var också ett sätt att förenhetliga konkurrensvillkoren mellan vägtrafikidkare.

 

Den aktuella begäran om bifall

År 2018-2020 gjordes vissa förändringar i Wienöverenskommelsen, som folkrättsligt började gälla då. De har dock inte godkänts formellt i Finland eller satts i kraft. Den lag som presidenten nu begär lagtingets bifall till av- ser att korrigera detta.

Vanligen sätts internationella överenskommelser i kraft genom förord- ning. I det här ärendet är det däremot fråga om att ge bifall till en lag. Det  är också till viss del fråga om att genom lag sätta i kraft bestämmelser som redan tidigare satts i kraft genom förordning. Detta grepp beror på att riket gör bedömningen att många av överenskommelsens bestämmelser rättelig- en hör hemma på lagnivån. Det är, enligt propositionen, fråga om en ex- ceptionell lagstiftningsåtgärd genom vilken man i efterhand ger ställning av lag åt en överenskommelse och åt en del av bestämmelserna i de normer som fogats till överenskommelsen.

De förändringar som gjordes i Wienöverenskommelsen år 2018-2020 omfattar dels de nya normerna 3 och 4 rörande krav på vissa fordon som inte använder fossila bränslen, dels smärre tekniska ändringar i normerna 1-

2. Förändringarna har genomförts som en följd av att EU har gjort föränd- ringar i Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/45/EU om periodisk provning av motorfordons och tillhörande släpvagnars trafiksäkerhet och om upphävande av direktiv 2009/40/EG (provningsdirektivet). Ändringarna i Wienöverenskommelsen har gjorts för att rättsakterna ska stämma över- ens.

 

Ställningstagande

Landskapsregeringen konstaterar att lagtinget har lämnat bifall till att Wi- enöverenskommelsen ska gälla på Åland. Bifall har också tidigare lämnats till förändringar i överenskommelsen.

De tillägg och ändringar som gjorts till Wienöverenskommelsen  och som nu blir nya för Åland, leder inte till något behov av lagstiftningsåtgär- der på Åland. Bestämmelserna som sådana gäller redan här eftersom de överensstämmer med provningsdirektivet, som har implementerats  i åländsk rätt.

Mot bakgrund av detta föreslår landskapsregeringen att lagtinget ger sitt bifall till att den lag som presidentens begäran avser träder i kraft på Åland.

 

 

Mariehamn den 12 augusti 2021

 

Lantråd

 

Veronica Thörnroos

 

Minister

 

Christian Wikström