Landskapsregeringens svar RP 9/2021-2022

Lagtingsår: 2021-2022
Typ av dokument: Landskapsregeringens svar

Ladda ner Word-dokument

 

YTTRANDE nr 9/2021-2022

Datum

 

2022-05-25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Landskapsregeringens yttrande

Över republikens presidents framställning till Ålands lagting om statsrådets förordning om det multilaterala avtalet M344 enligt kapitel 1.5 punkt 1.5.1 i bilaga A till överenskommelsen om internationell transport av farligt gods på väg (ADR)

·      Republikens presidents framställning nr 9/2021-2022

 

Bakgrund

 

Ålands lagting har den 6 maj 2022 begärt landskapsregeringens yttrande över republikens presidents begäran till Ålands lagting om bifall till statsrådets förordning som sätter i kraft det multilaterala avtalet M344 enligt kapitel 1.5 punkt 1.5.1 i bilaga A till överenskommelsen om internationell transport av farligt gods på väg (ADR).

 

Eftersom avtalet innehåller bestämmelser som hör till landskapets lagstiftningsbehörighet måste Ålands lagtings godkännande i enlighet med 59 § 1 mom. i självstyrelselagen (1991:71) för Åland inhämtas för att ikraftträdandeförordningen ska träda i kraft även på Åland.

 

Kommunikationsministeriet offentliggör Ålands lagtings beslut i ministeriets meddelande som publiceras i fördragsserien.

 

Behörighetsfördelning


Enligt 18 § 6, 21 och 22 punkterna i självstyrelselagen för Åland har landskapet behörighet i fråga om bland annat allmän ordning och säkerhet, vägar och vägtrafik samt näringsverksamhet.

 

 

Allmänt om ADR

 

ADR (The European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Gods by Road) är en europeisk överenskommelse från 1957 om transport av farligt gods i vägtrafik. Den trädde i kraft i Finland år 1979 genom att en förordning om ikraftträdande utfärdades (FFS 289/1979 och FördrS 23/1979, se bilaga 1). Den 20 april 2020 beslutade lagtinget att på eget initiativ ge sitt bifall till att ikraftträdandeförordningen träder i kraft också på Åland till de delar ADR faller inom landskapets behörighet.

 

Bestämmelserna i ADR omfattar bland annat klassificering, förpackning och märkning av farliga ämnen samt konstruktion, utrustning och användning av fordon och tankar i samband med transport av sådana ämnen. Överenskommelsen innehåller också bestämmelser om utbildningar, certifikat och intyg.

 

Enligt artikel 4.3 i ADR har de fördragsslutande parterna rätt att genom bilaterala eller multilaterala fördrag tillåta att farligt gods transporteras med avvikelse från ADR-bestämmelserna, under förutsättning att en säkerhetsnivå som motsvarar ADR-bestämmelserna bibehålls.

 

Dessutom tillåter Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/68/EG om transport av farligt gods på väg, järnväg och inre vattenvägar (TFÄ-direktivet) att medlemsstaterna kan ingå multilaterala separata ADR-överenskommelser.

 

 

Aktuellt tilläggsavtal till ADR

 

Sverige föreslår den multilaterala separata överenskommelsen M344. Den separata överenskommelsen gäller krav på att tillåta avvikande klassificering för elektroniska sprängkapslar. Enligt den separata överenskommelsen får transportbenämningarna för elektriska (UN 0030, 0255 och 0456) användas för elektroniska sprängkapslar, fastän de elektroniska sprängkapslarna har separata transportbenämningar som trätt i kraft 2021 (UN 0511, 0512 och 0513). Den separata överenskommelsen M344 är i kraft till och med den 31 december 2022. Genom den separata överenskommelsen möjliggörs störningsfri transport genom att tillåta en trygg transport med de tidigare klassificeringsbestämmelserna, eftersom företag exempelvis kan ha produkter som skaffats innan ändringarna i klassificeringarna och således namngivits tidigare. Alla länder har inte heller klassificerat de ifrågavarande sprängkapslarna enligt de nya kraven. Under år 2021 kan såldes både de nya klassificeringarna (UN 0511, 0512 eller 0513) och de gamla klassificeringarna (UN 0030, 0255 och 0456) användas. Trots avvikande klassificering ska alla andra transportbestämmelser iakttas.

  

Kommunikationsministeriet har fattat beslut om att godkänna den separata överenskommelsen M344 26 januari 2022, och undertecknat överenskommelsen 14 mars 2022. Finland är således part i överenskommelsen. Statsrådet utfärdar sedan en förordning om ikraftträdandet av överenskommelsen. 

 

Ställningstagande

 

Landskapsregeringen konstaterar att lagtinget har lämnat bifall till att ADR ska gälla på Åland. Vad gäller aktuellt tilläggsavtal M344 konstaterar landskapsregeringen att tilläggsavtal till ADR alltid förutsätter att en säkerhetsnivå som motsvarar ADR-bestämmelserna bibehålls.  

 

Transport av farligt gods på väg regleras i landskapet i Landskapslag (1976:34) om tillämpning i landskapet Åland av riksförfattningar om transport av farliga ämnen (1995/62). Lagens 4 § hänvisar till ADR-överenskommelsen. Landskapsregeringens bedömning är att lagstiftningsåtgärder inte är nödvändiga. 

 

Landskapsregeringen ser inget hinder mot att lagtinget ger sitt bifall till att den förordning som sätter tilläggsavtalet i kraft i Finland träder i kraft också på Åland till de delar det faller inom landskapets behörighet.

 

 

 

 

Mariehamn den

 

 

Lantråd

 

 

Veronica Thörnroos

 

 

Minister

 

 

Christian Wikström