Landskapsregeringens svar s 1/2001-2002

Lagtingsår: 2001-2002
Typ av dokument: Landskapsregeringens svar

Ladda ner Word-dokument

Ålands landskapsstyrelse

SVAR PÅ SPÖRSMÅL

 

Datum

 

 

2001-12-04

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Svar på spörsmål

Ltl Lasse Wiklöfs m.fl. spörsmål angående öppenheten i landskapsstyrelsens ärendehandläggning

·      Spörsmål nr 1/2001-2002

 

Med stöd av 48 ' 1 mom. lagtingsordningen har ltl Lasse Wiklöf m.fl. i ett spörsmål frågat landskapsstyrelsen varför inte landskapsstyrelsen som Finland och övriga EU-länder arbetar för en ökad och aktiv öppenhet mot medborgarna i stället för att besluta om sekretessbeläggning av ärenden som saknar laglig grund. Med anledning härav ger landskapsstyrelsen följande skriftliga svar.

     Landskapsstyrelsen verkar för en öppen och konstruktiv samhällsdebatt.

I ett flertal sammanhang har landskapsstyrelsen försökt påverka Europeiska Unionen till ökad öppenhet. Landskapsstyrelsen bedriver en aktiv informationsverksamhet. Den interna och externa informationen är ett prioriterat område. Informationen utåt skall utvecklas på alla områden och beslutsnivåer. Arbetet vid landskapsstyrelsens allmänna förvaltning skall bedrivas under så stor öppenhet som lagstiftningen om allmänna handlingars offentlighet medger enligt 2 § 1 mom. landskapslagen om Ålands landskapsstyrelses allmänna förvaltning.

     Det konkreta ärende frågeställarna lyfter fram har enligt landskapsstyrelsens bedömning avgjorts på ett korrekt sätt. Landskapsstyrelsen har inte sekretessbelagt ärendet som frågeställarna hävdar. Landskapsstyrelsen har följt gällande regelverk som anger tidpunkten vid vilken allmänna handlingar blir offentliga. Handling som upprättats för landskapsstyrelsens inspektionsverksamhet är inte offentlig förrän inspektionen slutförts enligt 4 § 3 mom. landskapslagen om allmänna handlingars offentlighet. Landskapsstyrelsen har bedömt att den aktuella handlingen skall anses vara upprättad för landskapsstyrelsens inspektionsverksamhet eftersom däri lämnats uppgifter som skulle ha lämnats och noterats i inspektionsprotokollet om djurägaren varit närvarande vid inspektionen. Dessutom har landskapsstyrelsen bedömt att inspektionen skall anses vara slutförd när det avgjorts om och eventuellt vilka åtgärder landskapsstyrelsen skall vidta med anledning av inspektionen, vilket inte var tillfälle när begäran om utlämnande av handlingen avgjordes.

 

 

Mariehamn den 4 december 2001

 

 

L a n t r å d

 

 

Roger Nordlund

 

 

V i c e l a n t r å d

Olof Erland