Landskapsregeringens svar s 1/2017-2018

Lagtingsår: 2017-2018
Typ av dokument: Landskapsregeringens svar

Ladda ner Word-dokument

 

5x5px

regeringen_svartvit

SVAR PÅ SPÖRSMÅL

Datum

 

2018-06-07

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Svar på spörsmål

Arvodena för PAF-styrelsen 2018

·       Spörsmål nr 1/2017-2018

 

Med stöd av 37 § i lagtingsordningen har ltl Harry Jansson m.fl. i form av ett spörsmål frågat om landskapsregeringen avser att ompröva beslutet om de nya ersättningarna till styrelsen för Ålands Penningautomatförening (Paf) eftersom beslutet enligt spörsmålet står i strid med de egna riktlinjerna och inte kan anses vara rimliga i förhållande till uppdragets omfattning. Med anledning av spörsmålet ger landskapsregeringen följande skriftliga svar.

Bakgrund

Den 23 maj 2018 fattade landskapsregeringen beslut nr 29 F1 på enskild föredragning om att utse Paf:s styrelse och dess arvoden för 2018. Enligt beslutet betalas ett månadsarvode till samtliga i styrelsen så att ordförande får 2 400 euro/månad, viceordförande får 1 350 euro/månad och ledamot 1 000 euro/månad. Utöver detta betalas ett mötesarvode om 500 euro/möte.

Enligt det tidigare gällande beslutet (nr 44 F1, enskild föredragning 9.11.2016) betalades t.o.m. den 23 maj 2018 ett årsarvode om 8 000 euro till ordförande och 6 000 euro till ledamot, samt ett mötesarvode om 700 euro till ordförande och 500 euro till ledamot.

Landskapsregeringens ägarstyrning av Paf

Enligt 7 § LF (1993:56) om Ålands Penningautomatförening och dess verksamhet (förordningen) utser landskapsregeringen Paf:s styrelse. Även i övrigt faller ägarförvaltningen av den offentligrättsliga föreningen på landskapsregeringen enligt förordningen. Landskapsregeringen fattade den 7 maj 2015 beslut om att anta en ägarpolicy och riktlinjer för de landskapsägda bolagen samt penningautomatföreningen (policyn), med innebörd att landskapsregeringen ska sträva efter att följa samma principer vid ägarstyrningen av Paf som av aktiebolagen. Policyn följs målmedvetet i landskapsregeringens förvaltning av Paf. Detta har lett till en ytterligare professionalisering och höjning av kompetenskraven för styrelseledamöterna.

Ägarstyrningen ska präglas av att Paf är en organisation som har ett specialuppdrag samtidigt som  Paf är ett företag som verkar kommersiellt på en reglerad men ändå konkurrensutsatt och föränderlig internationell marknad. Paf är vidare ett av Ålands tio största företag och en stor arbetsgivare, skapar ett betydande mervärde för ålänningarna genom sin avkastning och har en särskild betydelse för det åländska samhället. Utan Paf, saknar landskapet Åland ekonomiska förutsättningar att upprätthålla den standard som erbjuds ålänningarna idag inom områden som kultur, hälsa, hållbarhet och idrott m.m. Utöver effekterna av avkastningen i det åländska samhället, innebär även den lotteriskatt som uppbärs av Paf och återbetalas till landskapet en viktig intäkt i landskapets budget. Paf har ett stort värde för sina ägare, d.v.s. ålänningarna, och ägarförvaltningen ska präglas av det.

Landskapsregeringen anser att ett av de viktigaste besluten i ägarstyrningen av Paf är tillsättningen och arvoderingen av styrelsen. Styrelsens formella uppgifter framgår av 9 § i förordningen, och enligt policyn är utgångspunkten för nomineringsprocessen kompetensbehovet för just Paf. Styrelsen som helhet ska enligt landskapsregeringen ha branschkunskap, stark integritet, hög kompetens inom områden som ekonomi, HR, riskhantering, affärsutveckling, digital marknadsföring, digital utveckling, politik och regelefterlevnad. Utöver detta bör det finnas erfarenhet av gediget ledarskap och en förmåga att fatta strategiska beslut för att kunna skapa tillväxt på internationella marknader och samtidigt säkerställa att Paf genomgående erbjuder sina tjänster på ett sätt som upprätthåller ett ansvarsfullt spelande. Styrelsen ska kunna både utmana och stötta ledningen, och med god kommunikationsförmåga företräda Paf externt. Ägaren har mycket höga krav på styrelsen, och i synnerhet på styrelseordförande. Den kompetensprofil som finns för styrelseordförande, innebär även att hon eller han måste vara bosatt på Åland och sakna intressekonflikter som kan påverka arbetet i styrelsen och förhållandet till ägaren.

Beredningen inför beslutet om arvoden 2018

I början av 2018 gjordes en extern styrelseutvärdering utöver den styrelseutvärdering som landskapsregeringen gör årligen. Utvärderingen visade att arvodena för styrelsen uppfattas som låga, vilket även framhållits av tidigare styrelseordföranden. Det har dock uppfattats som svårt att höja arvodena för Paf till en marknadsmässig nivå. Enligt policyn ska en jämförelse göras  med arvoden i jämförbara bolag. Arvodena ska vara konkurrenskraftiga, men inte marknadsledande.

I utvärderingen av vilken nivå som är konkurrenskraftig för just Paf har en jämförelse gjorts med företag både inom samma bransch samt företag baserade på Åland. Det spelbolag som till omsättning och antal anställda är mest jämförbart med Paf är Mr Green. 2018 har styrelseordförande i Mr Green ett arvode om ca 75.000 euro samt möjlighet att delta i ett optionsprogram. Både Svenska Spel och i synnerhet Veikkaus är mångfalt större, men å andra sidan har båda bolag verksamhet enbart på en marknad med monopol vilket är en avsevärd verksamhetsskillnad. Ordförande för Svenska Spel har inför 2018 ett arvode om ca 40.000 euro och styrelseordförande för Veikkaus ett arvode om ca 48.500 euro. En stor skillnad mellan att rekrytera en ordförande för Svenska Spel eller Veikkaus och Paf är den avsevärda skillnaden i rekryteringsbaserna. I ett läge med rådande utmaningar är det därtill svårare att rekrytera både ledamöter och ordförande som samtidigt uppfyller de kompetenskrav som måste gälla för styrelsen i Paf.

Eftersom rekryteringsbasen för största delen av styrelsen och i synnerhet styrelseordföranden ligger inom landskapets gränser har en arvodesjämförelse gjorts även med åländska bolag. Urvalet har begränsats utifrån förutsättningarna att hitta jämförelseinformation och av att ett flertal åländska bolag präglas av att de har en styrelse med ägarrepresentation. Den jämförelse som gjorts visar att arvodesnivåerna i jämförbara åländska bolag berättigar ett totalt arvode för styrelseordförande i ett spann mellan 25.000-35.000 euro per år och för ledamöter i ett spann mellan 15.000-30.000 euro per år. Landskapsregeringen har fattat ett beslut som ligger inom spannen, men på högre sidan för ordförande. Å andra sidan är arvodena för ledamöter i åländska bolag som ingått i jämförelsen inte särskilt långt under nivån för styrelseordförande, och för ledamöterna i Paf:s styrelse har arvodet satts i det lägre spannet. Landskapsregeringen anser att det är motiverat med en relevant nivåskillnad i arvode mellan styrelseordförande och övriga ledamöter, beaktat vilket engagemang och vilken tidsåtgång som kan förväntas.    

Landskapsregeringens beslut

Inför beslutet 2018 bestämde landskapsregeringen att arvodena skulle höjas till en konkurrenskraftig nivå. Det är inte en ansvarsfull ägarförvaltning att fatta beslut som innebär att styrelsen är underbetald. Istället var avsikten att säkerställa att styrelsens arvoden motsvarar det engagemang och den tidsanvändning som krävs. Vidare krävs att det finns en balans mellan ledningens löner och styrelsearvodena, eftersom det annars riskerar uppstå en brist på legitimitet i styrelsearbetet. Tanken på ett månadsarvode tilltalade eftersom det ger styrelsen besked om att styrelsearbetet inte ska präglas av att delta vid möten, utan av ett fortlöpande engagemang och arbete för Paf:s och ägarnas bästa intressen.

Landskapsregeringen anser att beslutet avseende arvoden för Paf-styrelsen för 2018 gjordes i enlighet med de målsättningar som landskapsregeringen fastställt  i policyn. Beslutet bygger på ett ansvarstagande från ägaren som innebär att styrelsen inte ges möjlighet att ifrågasätta sitt ansvar och sin betydelse för Paf:s verksamhet och utveckling.

 

 

Mariehamn den 7 juni 2018

 

 

 

Lantråd

 

 

Katrin Sjögren

 

 

 

 

Minister

 

 

Mats Perämaa

 

 

Bilaga: Policy